مسایل سیاسی روز

به یاد خسرو روزبه، مشعل خاموش ناشدنی امید و پیکار در راه رهایی زحمتکشان!

شخصیت تاریخی رفیق خسرو روزبه، به رغم تلاش همه بدخواهان، همچنان بر تارک مبارزات جنبش آزادی خواهانه میهن ما می درخشد و پیکار دلاورانه اش همچنان الهام بخش نسل جوان مبارزان راه آزادی است.

درسحر گاه 21 اردیبهشت ماه 1337، رژیم جنایتکار پهلوی ، که با کودتای مزدوران آمریکایی روی کار آمده بود، با تیرباران خسروروزبه به زعم خود کوشید ”آخرین“ شعله های رزم و پیکار جنبش مردمی بر ضد کودتا را خاموش ساخته و سکوتی گورستانی را برمیهن ما حاکم کند.
اگر چه کودتاچیان توانستند با سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی میهن ما با اعدام گروهی از شریف ترین افسران و میارزان راه آزادی، اعضاء و کادرهای حزب توده ایران، برای مدتی به حیات ننگین خود ادامه دهند ولی سرانجام رژیم ضد ملی شاه با اراده و دستان توانمند جنبش مردمی میهن ما به زیر کشیده شد، شاه و جلادان او فراری شدند و آنکه تا به امروز دراندیشه و اراده جویندگان راه حقیقت زنده و مژده بخش است، خسرو روزبه، حزب و آرمان ها و آرزوهای شریف و انسانی اوست! رفیق خسرو روزبه در دفاعیات خود مسیر زندگی خویش را که منجر به پیوستن به صفوف حزب توده ایران و مبارزه در راه سعادت و خوشبختی توده های محروم شد با کلماتی آتشین و پرشور بیان می کند، کلماتی که هنوز نیز پس از سالیان دراز انگیزه بخش و شورآفرین است. روزبه دربیدادگاه نظامی خطاب به دادرسان اعلام می دارد: ”اگر عاشق و شیفته سوسیالیسم هستم، با تمام عقل و شعور و منطق و درایت خود برتری اصول آن را برسایر رژیم ها احساس کرده ام و محرک من درهر عملی که انجام داده ام، آرزوی تحقق این اصول و بالنتیجه ایجاد بنای نوین برای جامعه ایران و سرانجام تامین سعادت و رفاه و سربلندی و آزادی و شرف ملت عزیزم بوده است … من به اقتضای آتشی که به خاطر خدمت به خلق های ایران دردرون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ایران را برگزیده ام و باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تارو پود وجودم این راه را، راه مقدسی شناخته است و تمام سلول های بدن من وتمام ذرات وجودم توده ای است…“
آیاچنین کلمات شورانگیزی درباره مبارزه برای خوشبختی انسان وتوده ی محروم را می توان با تحریف و دروغ پردازی از ذهن جستجوگر و تشنه حقیقت نسل جدید مبارزان آرمان گرای امروز ایران زدود؟! پاسخ بی تردید منفی است.
برای نسل جوان که پای در میدان دشوار مبارزه گذاشته است، نام و خاطره خسرو روزبه همچون نسل های پیشین الهام بخش و ارجمند است. نسل های پی درپی آرمان خواهان میهن ما به حق روزبه را تجسم اصولی و بی خدشه مبارزه انقلابی می دانند، از او می آموزند و راه پرفراز و نشیب نبرد برای سعادت توده های کار و زحمت را با گام هایی که استواری آن از روزبه به ارث رسیده طی می کنند. نقش و تأثیر زندگی و پیکار رفیق شهید خسرو روزبه درجنبش مردمی کشور ما، به ویژه درمیان مدافعان سوسیالیسم و رهایی طبقه کارگر، تا به آن پایه است که تحریف شخصیت و جایگاه تاریخی خسرو روزبه درنوشته ها، جزوات و تاریخ نگاری های وابستگان به امپریالیسم و رژیم واپس گرای ولایت فقیه، جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است. ولی شخصیت تاریخی رفیق خسرو روزبه، به رغم تلاش همه بدخواهان، همچنان بر تارک مبارزات جنبش آزادی خواهانه میهن ما می درخشد و پیکار دلاورانه اش همچنان الهام بخش نسل جوان مبارزان راه آزادی است.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 920، 16 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا