مسایل بین‌المللی

بیانیة نهایی همایشِ شورای جهانی صلح: ”ملّت‌ها صلح می‌خواهند“

همایشِ ”ملّت‌ها صلح می‌خواهند“، که از سوی “شورای جهانی صلح“ و “انجمن صلح ترکیه“ سازمان‌دهی شده بود، ۵ تا ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۲، در شهرهای استانبول و انتاکیه، و با شرکت کمیته‌های صلح و سازمان‌های بین‌المللی، روزنامه‌نگاران، و هنرمندان صلح‌دوست- که از بیش از ۲۰ کشور جهان به همایش آمده بودند- با موفقیت برگزار شد.

برنامة همایش دربردارنده نشست‌های تبادل نظر در استانبول، دیدار با نیروهای صلح‌دوست ترکیه از جمله سازمان‌های توده‌‌ای و اتحادیه‌های صنفی، و همچنین کنسرتی در ارج‌گذاری به صلح در انتاکیه، بود که به بزرگ‌ترین نمایش ضدجنگ در منطقه و درعین‌حال اعلام همبستگی با مردم سوریه، تبدیل شد.
این همایش در زمانی برگزار شد که تضادها میان امپریالیست‌ها از یک سو و تجاوزگری امپریالیسم از سوی دیگر- به منظور کنترل منابع و خطوط لولة انرژی، و نیز تأمین و تضمین نفوذ گسترده‌تر در منطقة خاورمیانه- فزون‌تر شده‌اند و شدّت یافته‌اند. نظرِ “همایش“ بر این بود که، دلیل اصلی همة مناقشه‌ها، تنش‌ها، و جنگ‌ها در منطقه، اقدام‌های امپریالیسم به‌منظور تأمین سرکردگی‌اش بر جهان و به‌ویژه بر خاورمیانه است. به‌رغم تضادها و رقابت‌های موجود میان امپریالیست‌ها، آن‌ها در تجاوز به “حقوق ملّت‌“ها و “صلح“، دست در دست یکدیگر دارند. امپریالیسم آمریکا، اتحادیة اروپا، و ”ناتو“، همراه با رژیم‌های واپسگرای هوادار امپریالیسم در منطقه، در زمینة جنایت‌هایی که در حق ملّت‌های منطقه صورت می‌گیرد، مسئولیت مشترک دارند. همایش ما با همة نیروهای مردمی، با جنبش‌های صلح، و با همة ملّت‌های محروم و سرکوب شده‌یی که دربرابر تحریک‌ها، تهدیدها، و جنگ‌افروزی‌های امپریالیست‌ها و هم‌دستان‌شان در جهان، و به‌ویژه در منطقه، مقاومت می‌کنند اعلام همبستگی می‌کند و به آن‌ها درود می‌فرستد.
این واقعیت که ”ناتو“ اخیراً موشک‌های “پاتریوت“ در ترکیه نصب کرده است و تأسیسات راداری تازه‌‌‌ای را در این کشور برپا داشته است، نشان از برداشتن‌های گام‌هایی خطرناک بر ضد صلح در منطقه و در جهان دارد. در رویارویی با تقویت ”ناتو“ در منطقه، ما از همة ملّت‌ها و کشورها می‌خواهیم که صدای خود را برضد آن بلند کنند و خواهان برچیدن بساط ”ناتو“ از منطقه شوند. در خاورمیانه، امپریالیسم برخوردها و کشمکش‌های فرقه‌‌ای بین مسلمانان را برمی‌انگیزد و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند، و سپس در پیش‌زمینة چنین وضعیتی، و زیر پوشش ”مداخلة بشردوستانه“، به حمایت از هر نیروی جنگ‌طلبی برمی‌خیزد و از سازمان‌های بنیادگرای مذهبی تحریک‌کنندة این برخوردها و کشمکش‌ها، پشتیبانی می‌کند.
ما تعیین رهبری و انتخاب مسیر سیاسی کشور بدون هرگونه دخالت خارجی را حق مطلق “مردم سوریه” می‌دانیم، یعنی مردمی که از تجاوزهای توطئه‌گرانه، ویرانگرانه، و اقدام‌های تروریستی‌ای که از سوی امپریالیسم و رژیم‌های واپسگرای منطقه پشتیبانی می‌شوند، در رنج و مصیبت به‌سرمی‌برند. مردم سوریه فقط در شرایطی می‌توانند از این حق خود استفاده کنند که بتوانند مداخله‌های سیاسی و نظامی پشتیبانی شده از خارج را پایان دهند. این همایش همبستگی کامل و بدون قید و شرط خود را با مردم سوریه و خواست‌های این ملّت برای دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی اعلام می‌کند و از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا مناقشه را از راه انجام مذاکره حل کنند. همایش، حق سوریه را در دفاع از خود (در رویارویی با مداخله‌های خارجی) به رسمیت می‌شناسد. همایش ما اعلام می‌کند: علاوه بر دیگر رژیم‌‌های منطقه، به‌ویژه قطر، عربستان سعودی، و اسرائیل، دولت کنونی ترکیه نیز در هم‌دستی با نیروهای امپریالیستی‌ای مانند آمریکا، اتحادیة اروپا، و سازمان‌هایی مانند ”ناتو“، در جنایت برضد بشریت در سوریه شرکت دارد. این همایش به دولت ترکیه هشدار می‌دهد که، به این سیاست‌های غالب بر آن دولت پایان دهد.
همایش بین‌المللی ”ملّت‌ها صلح می‌خواهند“، نیروهای ضدامپریالیستی، نیروهای صلح‌دوست، حقوق‌دانان، روشنفکران، و روزنامه‌نگاران درستکار را فرامی‌خواند پا پیش بگذارند و طرح بین‌المللی‌ای غیردولتی به‌منظور رسیدگی به جنایت‌های جنگی[در سوریه] را سامان دهند تا در آن جنایت‌های صورت گرفته در حق مردم سوریه تحقیق و بررسی شوند. به‌علاوه، این همایش تصمیم گرفته است تا در برابر تبلیغات مسموم امپریالیستی و ارتجاعی- و در درجة نخست در ارتباط با سوریه- کارزار شبکة تبلیغات و ارتباطات خود را به راه اندازد.
این همایش بین‌المللی از مقاومت و پیکار مردم ترکیه دربرابر جنگ‌طلبان و بر ضد مناقشه‌های فرقه‌‌ای مذهبی استقبال می‌کند، و همبستگی خود را با این نیروهای هوادار صلح اعلام می‌دارد. این همایش بر اهمیت توقف درگیری‌های مسلحانه در ارتباط با ”مسئلة کردها“، که دهه‌هاست زیان‌های جبران‌ناپذیری را موجب شده‌اند، تأکید می‌ورزد. از سوی دیگر، این همایش چارچوب پیشنهاد شدة دولت ترکیه به‌منظور ارائه راه‌حلِ ”مسئلة کردها“ را در خدمت هدف ”مذهبی‌سازی“ کل جامعه و منطقه می‌داند، که مستلزم تغییرهایی در مرزهای ملّی است، و ناگزیر به برخوردهایی تازه‌ در خاورمیانه خواهد انجامید.
همایش ما بر این خواست تأکید دارد که، خاورمیانه باید از قدرت‌های امپریالیستی و سلاح‌های هسته‌‌ای خالی و پاکسازی شود. ما بار دیگر بر موضعِ “شورای جهانی صلح“ که مسئلة فلسطین باید بنابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در این ارتباط، و برپایی دولت مستقل فلسطین در درون مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی اورشلیم شرقی حل شود، و اینکه اسرائیل باید به موافقتنامه‌های بین‌المللی احترام بگذارد، دست از محاصرة نوار غزه بردارد، و به اشغال بلندی‌های جولان در خاک سوریه و کشتزارهای لبنانی ”شبعا“ پایان دهد، تأکید می‌کنیم.
همایش ”ملّت‌ها صلح می‌خواهند“، خاورمیانه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌‌ای، از جملة سلاح‌های هسته‌‌ای شناسایی شده در این منطقه، برای مثال: در اسرائیل، و ناشناخته، برای مثال: در تأسیسات ”ناتو“ در ترکیه، را خواستار است .
همراه با آگاه بودن از خطرهای استفاده از انرژی هسته‌‌ای، که در حادثه‌های فاجعه‌بار اخیر آن‌ها را شاهد بوده‌ایم، ما اعلام می‌کنیم که، هر کشوری حق دارد شیوة تولید انرژی خود را آزادانه انتخاب کند، و طرح‌های انرژی هسته‌‌ای نمی‌تواند دلیلی برای ایراد اتهام و تهدید برضد یک کشور باشد. بنابراین، ما با مردم ایران که با تهدیدهای امپریالیستی مبارزه می‌کنند همبستگی‌مان را اعلام می‌کنیم. از سوی دیگر، ما با زنان و مردان زحمتکش ایران در مبارزه‌شان در راه آزادی و دموکراسی، و حقوق اجتماعی و اقتصادی همبستگی‌مان را اعلام می‌داریم. به‌علاوه، ما تحریم‌های به‌کار گرفته شده از سوی ایالات متحد آمریکا و اتحادیة اروپا برضد ایران را محکوم می‌کنیم. این تهدیدها به بهانة برنامة هسته‌‌ای ایران امّا به‌واقع با هدف مجازات توده‌های وسیع مردم صورت می‌گیرد. ما لغو همة تحریم‌ها را خواستاریم.
همایش ما به تلاش‌هایی که برای پیوستن قبرس به ”ناتو“ صورت می‌گیرد اعتراض دارد. از بحران اقتصادی کنونی، در حکم بهانه‌یی دیگر برای به‌نتیجه رسیدن این تلاش‌ها، استفاده می‌شود. ما از راه‌حل فدراسیون ”دو منطقه‌‌ای دو ملّیتی“، با رعایت برابری سیاسی بنابر: قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد قبرس، موافقتنامه‌های [امضاء شده] میان رهبران بلندپایة دو ملّیت در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹، و اصول حقوق بین‌المللی، حمایت می‌کنیم. همایش ما که در روزهای ۵ تا ۹ اردیبهشت‌ماه در استانبول و آنکارا تشکیل شد، بار دیگر همبستگی خود را با همة نیروهای هوادار صلح که با امپریالیسم و جنگ پیکار می‌کنند، و با همة مردم تهی‌دست و محرومی که برضد استثمار و جنگ‌های امپریالیستی می‌رزمند، اعلام می‌کند.
شورای جهانی صلح – انجمن صلح ترکیه
۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲[۷ مه ۲۰۱۳]

به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا