مسایل سیاسی روز

حزب توده ایران در کنگره حزب کمونیست اسپانیا: مبارزه برای یک جایگزین مردمی ادامه خواهد یافت!

نوزدهمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا، که از ۲۴ تا ۲۶ آبان‌ماه (۱۵ تا ۱۷ نوامبر)، در شهر مادرید- پایتخت زیبای اسپانیا- برگزار شد با بزرگ‌داشتِ خاطرة ”دلاروس ایباروری“- رهبرِ به‌یاد ماندنیِ مبارزه با فاشیسمِ فرانکو و جنگ‌های داخلیِ اسپانیا- کنگره گشوده شد

کنگرة ”ایده‌ها، پیشنهادها، و عمل“، که ۵۶۰ نماینده از سراسر کشور در آن شرکت داشتند، با سخنرانیِ رفیق ”خوزه اوئیس سنتللا“، دبیرکلِ حزب برادر، کارِ خود را آغاز کرد، و در ادامه، سیاست‌ها و برنامة کار حزب برای چهار سال آینده تعیین شد، و رهبریِ جدید حزب انتخاب گردید. رفیق سنتللا، که درعین‌حال عضوِ پارلمان اسپانیا نیز است، در سخنرانی‌اش، بر ضرورتِ وحدتِ کمونیست‌ها در مبارزة دشواری که برضدِ نولیبرالیسم و سیاست‌های ریاضت‌کشانة دولت سرمایه‌داری پیشِ‌رو دارند، تاکید ورزید. رهبرِ حزب کمونیست اسپانیا گفت: ”مردم هر روز بیش و بیش‌تر درک می‌کنند که سرمایه‌داری برای آنان هیچ دستاوردی نداشته است و شرایط زندگی زنان و [وضعیتِ]حقوق آنان در جامعه روندی معکوس به سویِ بازگشت به قرن‌های گذشته داشته است… اقتصاد برایِ مردم و در خدمتِ آنان باید باشد و نه برعکس، برای حقوق کارگران و دموکراسی باید مبارزه کنیم، باید نشان دهیم که جایگزینی برای سرمایه داری وجود دارد.”
حزب کمونیست اسپانیا در سال‌های اخیر، با سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متشکل و هماهنگ، پیش‌رفتِ چشمگیری در بازیافتنِ جایگاهِ پرافتخارِ پیشین‌اش در قلب جنبشِ کارگری داشته است. در طول ۴ سال گذشته، بیش از ۷۰۰۰ نفر به حزب کمونیست پیوسته‌اند و عدة اعضایِ آن به بیش از ۱۲هزار نفر افزایش یافته است. حزب کمونیست اسپانیا، پنج نماینده در پارلمان اسپانیا دارد. ”جبهة چپ“ اسپانیا- که حزب کمونیست عضو آن است و رهبریِ آن را به‌دست دارد- ۱۱ نماینده در پارلمان دارد. ۳۳ درصدِ نمایندگان کنگرة نوزدهم را رفقایِ زن و ۶۷ درصدِ آن را رفقایِ مرد با میانگینِ سنی ۳۰ سال تشکیل می‌دادند.
رفیق ”کایااوئه‌را“، دبیرکلِ ”جبهة متحد“ و عضو کمیتة مرکزی حزب کمونیست اسپانیا، در سخنرانی‌اش در کنگره، خبرِ پیروزیِ مبارزة کارگران بخشِ نظافت و حملِ زبالة شهر مادرید را به کنگره آورد. این پیروزی به‌این‌معناست که هزار تن کارگری که در تهدیدِ اخراج بودند، کارشان را از دست نمی‌دهند و همچنین تصمیم به کاهشِ ۴۰ درصدیِ حقوق کارگران از سوی کارفرمایان بازپس گرفته شد. نمایندگان کنگره با ابراز احساسات و کف زدن‌های متوالی و سر دادنِ شعارِ ”زنده باد کارگران“، این پیروزی را جشن گرفتند. یکی از مهم‌ترین بحث‌های کنگره در رابطه با ارزیابیِ عضویتِ کشور[اسپانیا] در اتحادیه اروپا بود. کنگره مقرر کرد که کنفرانسی دربارة برنامه اقتصادی حزب و مبارزه‌اش برای شکستن الگویِ اقتصادی و مالی کنونیِ اروپا در پائیز ۲۰۱۴ برگزار کند. کمونیست‌های اسپانیا همچنین در رابطه با مسئله‌های اجتماعی‌ای ازجمله:  نقشِ زنان، مبارزة فمینیست‌ها در کشور برای بهبود شرایط زنان در جامعه، ضرورتِ دفاع از سیاست‌های پشتوانِ حقوق و مزایای سالمندان و کارمندان بازنشسته، تصمیم‌های مشخصی گرفت. کنگره همچنین نقشِ ”کمیسیون‌های کارگری“ (اتحادیه‌های کارگری اسپانیا)، در مقام سندیکاهایِ طبقاتی در مبارزه برای حقوق کارگران و حفظ دستاوردهای آن، را تائید کرد. کنگره نوزدهم حزب کمونیست اسپانیا، پشتیبانی‌اش را از حقوقِ ملیت‌های مختلفِ ساکنِ اسپانیا و نیز ساختار فدرالیستی کشور، اعلام کرد. نمایندة حزب توده ایران، در کنارِ رفقای حزب‌های چپ و کمونیست جهان و از جمله کشورهای کوبا، قبرس، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اتریش، بریتانیا، لبنان، فلسطین، و صحرای‌ِغربی (جبهة پولیساریو)، با دعوت و سازمان‌دهیِ رهبریِ حزب برادر در کنگرة نوزدهم حزب کمونیست اسپانیا شرکت کرد. پیام کمیتة مرکزی حزب توده ایران خطاب به کنگره، که قدردانی از رفقایِ اسپانیایی در ابرازِ همبستگی با جنبشِ حق‌طلبانة مردم ایران با خواستِ صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، و همچنین تحلیلِ حزب از شرایط کنونیِ کشور و ماهیتِ واقعیِ تحول‌های سیاسیِ ایران را دربرداشت، در دیدار با رهبریِ حزب برادر به آنان ارائه شد. نمایندگان دو حزب برادر بر ضرورتِ تقویتِ روابط برادرانة متقابل تأکید کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا