مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

*توافقِ هسته‌ای: شدت بخشیدن به روندِ واردات کالا در جهتِ منافعِ سرمایة بزرگِ تجاری
*مخالفتِ دهقانان با تعیینِ نرخ خرید تضمینی از سوی دولت روحانی
*خصوصی سازیِ صنعت نفت