مسایل بین‌المللی

بیانیة دفتر سیاسی حزب کمونیست مصر: در گرامی‌داشتِ سومین سالگرد ”انقلاب ۲۵ ژانویه“ انقلاب‌همچنان‌ ادامه‌ دارد!

خلق قهرمان مصر!
با درودهای گرم و تبریک صمیمانه به‌مناسبتِ سومین سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه، به‌همراه شما خلق قهرمان مصر ما نیز این انقلاب بزرگ و هدف‌های والای آن را گرامی می‌داریم. شهدای ما با نثارِ خون‌های پاک‌شان در ۲۵ ژانویه و به‌دنبال آن در ۳۰ ژوئیه، موجی پرفراز‌تر و پربارتر در مسیرِ تصحیحِ انقلاب برخیزاندند.

 

 خلق بزرگ ما، بدون هیچ‌گونه تردیدی، مبارزه‌اش را در راه اجرای هدف‌های انقلاب ادامه خواهد داد. پیروزی اخیر در تصویبِ قانون اساسی را می‌توان نخستین گام برای دستیابی به این هدف‌ها به‌شمار آورد. ما ضمن تاکید بر ادامة راه، معتقدیم که تلاش‌های ضد انقلاب و آنانی که به گام‌های آغازین مرحلة انتقالی باور ندارند، به‌شکست خواهد انجامید. 
کسانی که  در حال حاضر به توطئه برضد انقلاب ادامه می‌دهند و سعی در راه‌انداختنِ جنگی داخلی و کشاندن انقلاب به سوی تروریسم و پیاده کردنِ نقشه وهدف‌های اخوان‌المسلمین و هم‌پیمانان داخلی و خارجی‌اش دارند در تلاش آن‌اند که دستاوردهای این روز را تحت‌الشعاع قرار دهند، و ۲۵ ژانویه را در منظر توده‌هایی که در رفراندوم قانون اساسی با رأی‌شان امپریالیسم و صهیونیسم را ناامید کردند و به راه‌شان برای ساختن آینده ادامه می دهند آن را به روزی یأس‌آمیز تبدیل کنند.
 حزب ما به‌همراهِ خلق، در راه دست یافتن به همة خواست‌های خود در زمینة عدالت اجتماعی، دموکراسی و استقلال ملی ایستادگی می‌کند و بر آن تأکید می‌ورزد. ما در خصوص پدیدة بازگشت عناصر و نمادهای رژیم گذشته هشدار داده‌ایم و بر بازنگشتنِ مصر به دوران استبداد، وابستگی و فسادِ پیش از ۲۵ ژانویه تاکید می‌کنیم. ما ضمن محکوم کردنِ ظهورِ پدیده‌هایی همچون ”حکومتِ پلیسی“، ”سرکوب“ و بازداشت‌های فله‌ایِ دانشجویان و جوانانی که ارتباطی با درگیری‌های خشونت‌آمیز و عملیات تروریستی ندارند، آزادیِ بی‌درنگِ آنان را خواهانیم. ما اعلام می‌داریم که، کشورمان هرگز به شرایط ”استبدادِ دینی“ و فاشیستیِ پیش از ۲۵ ژانویه بازنخواهدگشت. ما به ملت مصر همراه با تاکید اعلام می‌داریم: ”خود را در کنار نظام جدیدی می‌دانیم که سعی در برپاداشتنِ جامعه‌یی مدنی و انتخاب رئیس جمهوری‌ای جدید و طرفدارِ کارگران، کشاورزان و همه زحمتکشان  دارد“، یعنی نظامی که به‌منظور عملی کردنِ توسعة مستقلِ کشور با اعتماد به منابع و برنامه‌ریزی‌های ملی بر مبنای به‌وجود آوردنِ شرایط برای توسعة بخش عمومی و تعاونی در جهت پیشرفتِ مصر در راه تأمین زندگی‌ای آزاد و با کرامت و بدون هرگونه تبعیض و برای همه مصریان تلاش کند. ما انتخاب پارلمان و شوراهای محلی‌ای جدید و حضور نمایندگان واقعی مردم در آن‌ها را خواهانیم. ما با تاکید بر ضرورتِ حفظ کرامت مردم بر انتخابِ نمایندگان زنان و جوانان و حضور آنان در نهادها و موسسه‌های مدنیِ مردمی پای می‌فشاریم و معتقدیم که تحقق هدف‌های انقلاب (نان، آزادی انسانی، عدالت اجتماعی) مهم‌ترین وظیفة آنان است.
 بی‌تردید، بدون بهبودِ شرائط فعالیت سیاسی و حضور سازمان‌های دموکرات و ترقی‌خواه، دستاوردی مهم امکان پذیر نخواهد بود.
ما بر حضورِ خود در کنار مردم در روز ۲۵ ژانویه به‌منظور عملی شدنِ خواست‌های زیر تاکید می‌کنیم:
۱.‌ تغییر دولت فعلی و تبدیل آن به دولتی جدید و فعال در راه اجرای مسئولیت‌هایش در مرحله انتقالی و تحقق خواست ها و مطالبه‌هایِ فوری زحمتکشان و تهیدستان؛ اجرای فوری حکم‌های قضاییِ مربوط به بازگرداندنِ شرکت‌های غارت شده از اموال عمومی؛ برنامه‌ریزی برای اشتغال بیکاران و به‌وجود آوردنِ موقعیت برای دایمی شدنِ شاغلانِ استخدام‌های‌ موقت.
۲.‌ رسیدگی به کلیه پرونده‌های فساد و محاکمة فوریِ همة دزدان [اموال ملی] و فاسدان [اقتصادی] در همة رژیم‌های گذشته؛ کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و تصویب حداقل و حداکثرِ دستمزدها بدون هیچ استثنا‌یی؛ حذفِ یارانة (سوبسیدِ) انرژی برای بخش خصوصی و سمت دادنِ این یارانه‌ها (سوبسیدها) به سوی خدمات عمومی (آموزش، بهداشت و مسکن)؛ اجرای مواد قانون اساسی جدید.
۳.‌ اجرای عدالت در مرحلة انتقالی و محاکمه قاتلان، دزدان و فاسدان به‌منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق شهدا.
خواست‌های بالا، مهم‌ترین خواست‌های ما در سومین سالگرد انقلاب است.
زنده باد انقلاب‌های ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئیه
زنده باد مبارزات مردم مصر، گرامی باد یاد شهدا

دفتر سیاسی حزب کمونیست مصر  ۲۵
 ژانویه ۲۰۱۴ (۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۲)

تصویبِ قانونِ اساسی جدیدِ مصر
رفراندوم قانون اساسی جدید مصر در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴[۲۴ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۲] با حضور چشمگیر مردم مصر برگزار شد و اکثریت مطلق شرکت کنندگان(بیش از ۹۵ درصد) به قانون اساسی جدید رأی ”آری“ دادند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست مصر در پی جلسه‌یی گسترده، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳‌ [۹ آذرماه ۱۳۹۲]، ضمن دعوت از دیگر حزب‌های چپ، دموکرات، ملی، و ترقی‌خواه برای تشکیل ائتلافی جدید در شرایط کنونی و حضورِ موثر در رفراندوم به منظور تصویب قانون اساسی جدید، انتقادها و اعتراض‌های جدی خود را به  قانون اساسی  جدید به اطلاع مردم رسانید.
ادامة مبارزه برای دستیابی به هدف‌های انقلاب های ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئیه و به‌ویژه مطالبه‌های فوری کارگران، کشاورزان، و زحمتکشان؛
موافقت با طرح قانون اساسی و دعوت هم‌میهنان به شرکت در رفراندوم با رأیِ ”آری“؛ ادامة مبارزه برای عقب راندن و شکست دادنِ فاشیسمِ دست‌راستیِ دینی به‌دلیلِ اساسی بودنِ خطرِ این جریان برای دوامِ انقلاب؛
شتاب دادن به پروسة برپاییِ ائتلافی از نیروهای ملی و ترقی‌خواه (چپ، ناصریست، و جنبش‌های جوانان) به‌منظور تحقق توسعة کامل و دموکراتیک و پایان دادن به وابستگی؛
ضرورتِ توافقِ نیروهای ملی و دموکراتیک بر سر کاندیدایی واحد در انتخابات ریاست جمهوری براساسِ برنامه‌یی ملی- دموکراتیک برای برآورده شدنِ هدف‌های انقلاب؛
مخالفت با قانون تظاهرات، ادامة مبارزه برای ابطالِ آن، و هشدار دربارة بازگشتِ سرکوب‌گری؛
کمیته مرکزی حزب کمونیست[مصر] ضمن انتقاد جدی به موردهایی از قانون اساسی- که شرح آن‌ها در پی می‌آید- به‌منظور تداومِ انقلاب وعقب راندنِ تروریسم اخوان‌المسلمین و جلوگیری از نفوذ و رسوخِ بازماندگان رژیم گذشته، مردم را به حضورِ گسترده در رفراندوم و دادنِ رأیِ ”آری“ به آن دعوت کرد.
لغوِ نسبتِ ۵۰ درصدیِ عضویت کارگران و کشاورزان در مجلس نمایندگان و نپذیرفتنِ ارائة تعریفی روشن و مشخص از ”کارگر“ و ”کشاورز“ در قانون اساسی، از مهم‌ترین نکته‌های مورد اعتراض به طرحِ ارائه شده برای قانون اساسی بود .همچنین اعتراض به محاکمة غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی،  با وجودِ همة تعدیل‌‌هایی که در این قانون اساسی در قیاس با قانون‌های پیشین انجام شده است، به‌خصوص در زمینة حقوق و آزادی‌های اساسی  و حقوقِ اقتصادی و اجتماعی  و حقوقِ زنان و قِبطیان و تعهدِ دولت به کنوانسیون‌های حقوق بشر  و دیگر معاهده‌های بین‌المللی  در ارتباط با مدنی‌بودنِ دولت و حقوقِ شهروندی نیز از جمله انتقادهای جدی حزب کمونیست[مصر] به طرحِ ارائه شده بود. اعتراض به امتیازهای پیش‌بینی شده برای نظامیان و اِعمالِ تبعیض در این زمینه، از جمله موردهای منفی طرح به‌شمار آمده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا