مسایل سیاسی روز

هیئتِ نمایندگیِ حزب تودة ایران در مراسمِ بزرگداشتِ کارل مارکس

به‌دعوتِ هئیت‌ امنای کتابخانة یادبودِ مارکس در لندن و رهبریِ حزب کمونیست بریتانیا، هیئت نمایندگیِ حزب تودة ایران در مراسم ویژه‌ای که در صد‌و‌سی‌و‌یکمین سال‌روزِ درگذشتِ کارل مارکس، آموزگار و رهبر برجستة جنبش کارگری جهان، در ۱۴مارس ۱۸۸۳، در گورستان قدیمی لندن در هایگیت برگزار شد- در کنار هیئت‌های نمایندگی سفارتخانه‌های کشورهای سوسیالیستی و حزب‌های کمونیست جهان- شرکت کرد و به‌خاطرة گرانقدرِ او ادای احترام کرد.

 

در مراسم امسال که با شکوه تمام برگزار شد، هیئت‌های نمایندگی‌ای از سفارت‌های کوبا، ویتنام، چین، بولیوی و جمهوری خلق کره و هم‌چنین از طرف حزب‌های کمونیست و کارگری از جمله حزب کمونیست بریتانیا، حزب تودة ایران، آکل قبرس، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست شیلی، حزب کمونیست بولیوی، حزب کمونیست مالزی، و حزب کمونیست کارگری مجارستان شرکت داشتند. 
رفیق آلکس گوردون، رهبر سرشناس اتحادیة کارگران راه آهن، کشتیرانی وحمل‌ونقل انگلستان، که رئیس هیئت‌امنای کتابخانة مارکس و عضو برجستة حزب کمونیست بریتانیا است، ادارة مراسم را به‌عهده داشت. او در سخنانی کوتاه، با اشاره به درگذشتِ »تونی بن«- سیاستمدار خوشنام مارکسیست و ترقی‌خواه انگلستان که دهه‌ها در مبارزات پارلمانی انگلستان مدافع صلح و جنبش کارگری و ترقی‌خواهانه بود- و هم‌چنین با اشاره به درگذشتِ «باب کرو»- رهبر سرشناس سندیکایی انگلستان- که به فاصله دو روز در هفته پیش از برگزاری مراسم یادبود مارکس درگذشتند، حاضران را به یک دقیقه سکوت به احترام همه مبارزانی که در سال گذشته درگذشته‌اند، از جمله هوگو چاوز،  ژنرال جیاپ، نلسون ماندلا، باب کرو و تونی بن، دعوت کرد. او آنگاه رفیق جان داگلاس، صدر کنگرة اتحادیه‌های کارگری ایرلند را که برای شرکت و سخنرانی به این مراسم دعوت شده بود، را فراخواند تا در مورد موضوعیتِ مارکسیسم و ارثیة معنویِ مارکس صحبت کند. رفیق ایرلندی سخنرانی‌اش را به تحلیلِ شرایط مبارزاتی کنونی کارگران ایرلند بر پایة آموزش‌های کارل مارکس اختصاص داد. او ایرلند را همچون کشوری توصیف کرد که درنتیجة عزمِ راهزنانة »ترویکا«۱ که مصمم به نابودی بافت اجتماعی جامعه ایرلند، مصمم به حمله به جنبش کارگری و مصمم به حمایت از نخبگان اقتصادی ایرلند و اروپا و ثروتمند‌تر کردنِ آنان است و درنتیجه، به‌غارت‌رفته و ویران‌گشته رها شده است. رهبر جنبش سندیکایی ایرلند در ادامه گفت: من مطمئنم که اگر مارکس زنده بود سیاست‌های ریاضت‌کشانه را در حکم ابزاری برای جنگ طبقاتی ارزیابی می‌کرد. »من به آنانی که مدعی‌اند سیاست‌های ریاضت‌کشانه کارآ نیستند، می‌گویم اشتباه فکر می‌کنند، ریاضت‌کشی کار می‌کند، برای آنانی کار می‌کند که قرار بود برای‌شان کار کند، برای طبقه سرمایه‌دار! روز ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ دولت ایرلند زیر فشار مجبور به‌پذیرفتنِ برنامة تضمینی همه‌جانبه به‌منظورِ جلوگیری از ورشکستگیِ بانک‌ها شد که پیامدهای مستقیمِ آن قربانی کردنِ سیستم تأمین اجتماعی مردم ایرلند و نسل‌های آینده‌اش در محرابِ سرمایة مالی، و به‌دوش گرفتنِ تعهدِ پرداخت بدهی‌های وصول‌نشدنیِ عملکردِ کازینویی و غیرمسئولانة نخبگانِ جهان از سوی یکایک مردان، زنان و کودکان ایرلندی است… اما ما تنها ملتی نیستیم که در این چنین شرایطی قرار دارد. در سراسر اتحادیة اروپا، در کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال، و یونان، کارگران زیر حملة مداوم قرار دارند، به ۲۶ میلیون تن از آنان گفته شده است که مازاد بر نیازِ سیستم سرمایه‌داری‌اند، میلیون‌ها تنِ دیگر خانه و سرپناه‌شان را از دست داده‌اند و به ورطة فقر درافکنده شده‌اند. سیاست‌ها و سیستم ریاضت‌کشی هیچ‌گاه برای کمک به مردم زحمتکش طراحی نشده بود، بلکه هدف مشخص از به‌وجود آوردنِ آن گسترشِ بی‌عدالتی و نابرابری، انتقالِ ثروت به طبقه‌های مرفه‌تر بوده است.  این، جنگی طبقاتی است و طبقة ما در آن بازنده بوده است.« رفیق جان داگلاس در ادامة سخنانش اتحادِ طبقة کارگر در کشورهای سرمایه‌داری و ارائة برنامه‌یی جایگزین و مردمی، ارائة دورنما و منظره‌یی از نظم سوسیالیستی جدی را ضروری دانست. برای بسیج در هر محله و هر کارخانه، ما می‌باید » مانیفستِ نارضایی از سیستم موجود« را به‌طورِگسترده تبلیغ کنیم.
پس از سخنرانی رفیق داگلاس، رفیق لیز پین، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و مسئول تشکیلات زنان حزب، در سخنانی اهمیتِ درکِ ارتباط آموزش‌های مارکس، مارکسیسم، و مبارزة جنبش زنان در جامعة سرمایه‌داری را توضیح داد. خلاصه‌یی از این سخنرانی در این شماره نامه مردم آمده است. 
از سوی هیئت‌های نمایندگی و از جمله حزب توده ایران تاج‌های گل بر گور مارکس نهاده شد. مراسم پذیرایی سازمان داده شده از سوی حزب کمونیست بریتانیا در یکی از هتل های های گیت برگزار شد. نمایندة حزب مان در ادامة مراسم یادبود، هیئت‌های نمایندگی را در جریان تحول‌های جاری در ایران و مبارزات حزب‌مان قرار داد.
 
۱.‌ ارگان‌های سه‌گانة طرح و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های ریاضت کشانة اقتصادی در اتحادیه اروپا، یعنی:  کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اتحادیة اروپا،  و صندوق بین‌المللی پول.       

به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا