مسایل بین‌المللی

برگزاری نشست کارگروهِ تدارک همایش سالانة احزاب کمونیست و کارگری جهان

 * نمایندة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران در این نشست حزب‌های برادر را در جریان تحوّل‌های سیاسی ایران و تحلیل حزب ما از سمت‌گیری سیاسی دولت روحانی و برآمدهای آن، مبارزة زحمتکشان میهن و شرایط حسّاس و ملتهب خاورمیانه قرار داد

*بیانیة احزاب کمونیست و کارگری در ارتباط با اوضاع اوکراین

نشست کارگروهِ تدارک شانزدهمین همایش سالانة حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در روزهای 31 خردادماه و اول تیرماه جاری (2۱ و 2۲ ژوئن 2014) در شهر ساحلی لارناکا در قبرس، به میزبانی آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس، برگزار شد. بیست و چهار حزب کمونیست و کارگری از کشورهای روسیه، اوکراین، کوبا، اکوادور، ایتالیا، جمهوری چک، هندوستان، آفریقای جنوبی، یونان، برزیل، انگلستان، بلژیک، فلسطین، لبنان، سوریه، سودان و… در این نشست شرکت داشتند. رفیق آندروس کیپریانو، دبیرکل آکل، که همراه با تعدادی از اعضای هیئت سیاسی حزب برادر در مراسم گشایش نشست شرکت داشت، پس از خوشامدگویی به حزب‌های شرکت‌کننده، در سخنرانی همه‌جانبه‌ای به موضوع‌های پراهمیتی مانند ادامة بحران اقتصادی جهانی، شرایط پیچیده و خطرناک منطقة خاورمیانه، و دستاوردها و دشواری‌های مبارزة مردم قبرس برای پایان بخشیدن به مسئلة اشغال نیمة شمالی قبرس توسط ترکیه که اکنون 40 سال از آن می گذرد، پرداخت.
کارگروه حزب‌های برادر پس از بحثی همه‌جانبه پیرامون گزارش کارهای تدارکاتی انجام شده تا کنون، و پیشنهادهای ارائه شده از سوی حزب کمونیست یونان و نیز حزب کمونیست اکوادور که میزبانی 16مین همایش بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در آبان ماه امسال را به عهده خواهد داشت، موضوع محوری همایش ۱۶م را چنین تصویب کرد: ”نقش حزب‌های کمونیست و کارگری در مبارزه علیه امپریالیسم و استثمار سرمایه‌داری- که باعث بروز بحران و جنگ و منجر به قدرت‌گیری نیروهای فاشیستی و ارتجاعی می‌شود- در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مردم، و برای رهایی ملّی و اجتماعی؛ برای سوسیالیسم!“
کارگروه در ادامة بحث‌های خود، در مورد تاریخ برگزاری ۱۶مین همایش، مدت و زمان‌بندی و دستورکار همایش، و آمادگی کشور میزبان و تدارک بخش‌های گوناگون همایش مهم حزب‌های برادر، که برای دومین بار در آمریکای لاتین برگزار خواهد شد، به توافق رسید. دبیرکل حزب کمونیست اکوادور که در این نشست حضور داشت، طرح پیشنهادی برنامة‌ همایش را به اطلاع نمایندگان حاضر رساند. کارگروه تصویب کرد که با توجه به تجربه‌های حزب‌های کمونیست کوبا و برزیل و همچنین حزب کمونیست پرتغال که در گذشته دوبار میزبانی همایش حزب‌های برادر را به عهده داشته است، این حزب‌ها در زمینه‌های گوناگون اجرایی همایش ۱۶م با حزب کمونیست اکوادور مشورت و همفکری داشته باشند. بخشی از بحث‌های نشست اخیر ”کارگروه تدارک همایش بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری“ پیرامون ماهیت و وظیفه و عملکرد خود این گروه، و سازوکارهای انتخاب حزب‌ها به عضویت این کارگروه بود. نتیجة این بحث‌های سازنده و رفیقانة اعضای کارگروه به 16مین همایش ارائه خواهد شد. حزب‌های شرکت‌کننده در نشستِ اخیر بر ماهیت تدارکاتی و اجراییِ باز و شفافِ کارگروه، و اینکه این گروه به‌هیچ‌روی سازوکاری برای ارائة رهنمود و رهبری جنبش جهانی کمونیستی و کارگری نیست، تأکید ویژه‌ای داشتند و به اتفاق آرا بر این امر صحّه گذاشتند. نشست کارگروه علاوه بر بحث و بررسی پیرامون چگونگی تدارک برگزاری ۱۶مین همایش حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در سال جاری، بررسی تازه‌ترین رخدادهای سیاسی در اوکراین و منطقة خاورمیانه را نیز در دستور کار خود گذاشته بود. نشست کارگروه پس از شنیدن سخنرانی همه‌جانبة رفیق آناتولی سوکولیوک، مسئول امور بین‌المللی حزب کمونیست اوکراین، همبستگی یکپارچة خود را با مبارزة حزب کمونیست اوکراین، و همچنین با مبارزة دیگر نیروهای دموکراتیکی که در برابر مداخلة امپریالیستی و ظهور و قدرت گرفتن فاشیسم در این کشور مقاومت می کنند، اعلام کرد. رفیق اوکراینی در سخنرانی خود این موضوع نگران‌کننده را به اطلاع نشست کارگروه رساند که حزب کمونیست اوکراین با این احتمال جدّی مواجه است که مقام‌های اوکراین فعالیت این حزب برادر را به طور رسمی غیرقانونی کنند.
اعضای کارگروه در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای خود در ارتباط با ابتکارها و اقدام‌های اعلام همبستگی با حزب کمونیست و نیروهای مردمی، دموکرات و ترقی‌خواه اوکراین توضیح‌هایی دادند، و بر ضرورت سازمان‌دهی کارزارهای همبستگی با مردم و نیروهای ترقی‌خواه اوکراین در این شرایط دشوار تأکید کردند. نمایندگان حزب‌های حاضر در نشست عملکرد مقام‌های دولتی اوکراین و برخوردهای بی‌شرمانة دوگانه از سوی اتحادیة اروپا و دولت آمریکا در رخدادهای سیاسی ماه‌های اخیر اوکراین را محکوم کردند. اعضای کارگروه سیاستِ ارعابِ مردم و نیروهای مخالف توسط مقام‌های اوکراین، و نیز میدان دادن به فعالیت‌های نیروهای فاشیستی و ارتجاعی در اوکراین را که رویای احیای فاشیسم را در سر می‌پرورانند، محکوم کردند. مداخله‌های جانبدارانه و یکطرفة آمریکا و اتحادیة اروپا به منظور کمک به ایجاد شرایط مساعد برای جامة عمل پوشاندن به برنامه‌های سلطه‌جویانه‌شان در این منطقة مهم و استراتژیک، که خطر شعله‌ور شدن جنگ را تشدید می‌کند، و تمرکز نیروهای ناتو در این منطقه و در جاهای دیگر در نشست اخیر کارگروه با قاطعیت محکوم شد.
نمایندگان حزب‌های برادر در نشست اخیر کارگروه جنایت‌های انجام شده علیه مردم و سازمان‌هایی را که در برابر اقدامات فاشیستی و سرکوبگرانة غیرقانونی مقاومت می‌کنند، محکوم کردند و خواهان پایان دادنِ فوری به عملیاتِ نظامی نیروهای دولتی در منطقة جنوب شرقی اوکراین و اعلام آتش‌بس فوری شدند. در ادامة این بحث و بررسی، نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده یک بیانیة جمعی را در ارتباط با رخدادهای ناگوار اخیر در اوکراین تصویب و امضا کردند که متن آن در همین شمارة نامه مردم منتشر شده است.
در بخش نهایی نشست کارگروه، نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده از کشورهای خاورمیانه اعضای کارگروه را در جریان تحوّل‌های سیاسی منطقه و وضعیت مبارزة مردم کشورهای خود در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی قرار دادند. در این بخش نمایندگانی از فلسطین، سوریه، لبنان، سودان و نیز نمایندة حزب‌مان تحلیل‌های خود را در ارتباط با بحران خاورمیانه و عوامل تأثیرگذار بر آن ارائه دادند.
نمایندة حزب‌مان در سخنرانی خود بر ضرورت توجه ویژة نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌دوست جهان به رخدادها و تحول‌های سیاسی عمیق و پردامنه در خاورمیانه، و ضرورتِ در پیش گرفتن سیاست‌های عملی کارآ برای مقابله با پیشبُرد نقشه و طرح آمریکایی خاورمیانة جدید به منظور تبدیل کردن این منطقه به حیاط خلوتِ امپریالیسم جهانی، تاکید کرد. او پس از تشریح شرایط برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ماهرانه مهندسی شدة خرداد 1392، و نیز توضیح پیامدهای فاجعه‌بار تحریم‌های گستردة اقتصادی و مالی آمریکا و اروپا بر اقتصاد ایران، یادآوری کرد که سران رژیم حاکم بر ایران برای حفظ قدرت خود، از مدت‌ها قبل از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری گفتگوهای کاملاً محرمانه‌ای را با نمایندگان عالی‌رتبة آمریکا آغاز کرده بودند. نمایندة حزب‌مان در معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، توضیح داد که او شخصیتی است که کاملاً معتقد و متعهد به پیشبُرد سیاست‌های کلان رژیم تئوکراتیک ولایی است: ”…او شخصیت قابل اعتمادی در رژیم ایران است. او بیش از دو دهه عضو شورای عالی امنیت کشور و سال‌های زیادی نمایندة ویژة علی خامنه‌ای- ولی فقیه- در این شورا بوده است، و در غرب او را مذاکره‌کننده‌ای عمل‌گرا می‌شناسند.“
نمایندة حزب توضیح داد که انتخاب حسن روحانی را باید آغاز فصل جدیدی در روابط میان آمریکا و رژیم دین‌سالار ایران به منظور ”همزیستی متقابل“ دانست. آمریکا به علّت آنکه با استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ملّی ایران را در گروگان خود دارد، در این رابطة تازه طرفِ برتر است. از سوی دیگر، رژیم ولایی ایران حاضر است که از هر راه و وسیلة ممکن برای تداوم بقای خودش، حتّی در چارچوب نقشة خاورمیانة جدید، استفاده کند، ضمن اینکه به سیاست‌های خود علیه مردم ایران همچنان ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی، این سؤال پیش می‌آید که سه دهه پس از کینه‌جویی و رودررویی تقریباً بی‌وقفه با ”جمهوری اسلامی“، آیا آمریکا هنوز خواهان ادامة خصومت و کینه‌ورزی با ایران و برانداختن آن است؟ شواهد حاکی از آن است که آمریکا در سیاست راهبردی‌اش به این نتیجه رسیده است که رژیم ایران می‌تواند شریکی کلیدی در اجرای ”نقشة خاورمیانة جدید“ باشد.
نمایندة حزب‌مان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت توجه ویژه به رخدادهای سیاسی عراق در زمینة تهاجم نیروهای تروریستی و مدافع دیکتاتوری به مناطق مرکزی عراق، و توجه به اوضاع افغانستان پس از بیرون رفتن نیروهای نظامی فعال آمریکا در پایان 2014، به‌ویژه در نظر داشتنِ نقشی که رژیم دین‌سالار ایران در روند تأمین منافع امپریالیسم ممکن است به عهده بگیرد، تأکید کرد.
نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده در نشست، بار دیگر بر همبستگی فعال خود با مبارزات مردم منطقه علیه بی‌عدالتی، دیکتاتوری و توطئه‌های امپریالیستی تأکید کردند.

* بیانیة احزاب کمونیست و کارگری در ارتباط با اوضاع اوکراین
سیاست اعلام شدة مقام‌های اوکراین برای غیرقانونی کردن حزبِ کمونیست اوکراین را محکوم می‌کنند. حزب‌های امضاکنندة زیر ارعاب و تروری را که علیه کمونیست‌ها و سایرِ نیروهای دموکراتیک اوکراین به راه انداخته شده است، آتش زدنِ دفترِ مرکزی حزبِ کمونیست اوکراین و سعی در تصرفِ دارایی‌های آن حزب، و اَعمالِ سازمان‌های راستِ افراطی و فاشیستی در آن کشور را که رویایِ احیای فاشیسم را در سر می‌پرورانند، محکوم می‌کنند.
معتقدند که سیاستِ دخالتِ امپریالیستی در کشور اوکراین، که توسطِ آمریکا و اتحادیة اروپا در چارچوبِ جنگِ اعلان نشده‌ای به منظور دستیابی به منابعِ انرژی و مسیرهای انتقالِ انرژی دنبال می‌شود، سببِ رنج و مرارت انسان‌ها شده و آن منطقه را در معرض خطرِ جدّی آغازِ جنگ قرار داده است. قوانینِ بین‌المللی بیش و پیش از همه توسطِ محافلِ امپریالیستی که ریاکارانه خود را قیّم قوانینِ بین‌المللی وانمود می‌کنند، به طرقِ مختلف نقض شده‌ است. مردمِ منطقه و جنبشِ صلح را فرا می‌خوانند که در ارتباط با تمرکز شدید نیروهای نظامی در منطقه و نقشِ ”ناتو“، که با بهره‌برداری از موقعیت، حضورِ نظامی خود در منطقۀ دریای بالتیک و منطقه‌های دیگر را تقویت می‌کند، هشیار و گوش به زنگ باشند.
خواهان پایان یافتنِ فوری عملیاتِ نظامیِ دولتِ اوکراین در جنوبِ شرقی اوکراین، و خواهانِ برقراری فوریِ آتش‌بس و تضمینِ فرصت دادن فوری و عملی به برقراری صلح و تضمین رعایت حقوقِ همة مردم هستند.
قتل‌عام‌ها و جنایت‌های صورت گرفته علیه مردم و سازمان‌هایی را که در مقابلِ فاشیسم و اَعمالِ غیرقانونیِ سرکوبگری مقاومت می‌کنند، محکوم می‌کنند.
همبستگی خود را با کمونیست‌ها و نیروهای دموکراتیک اوکراین اعلام می‌کنند، و نیروهای صلح‌دوست را فرامی‌خواند که در مقابلِ دخالتِ امپریالیستی و فاشیسم، که در کشور سر بلند کرده است، مقاومت کنند.
از حقِ خودمختاریِ خلق‌ها حمایت می‌کنند.

حزبِ کمونیست بلژیک (والونیا- بروکسل)
حزبِ کمونیست برزیل
حزبِ کمونیست بریتانیا
حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکِل)
حزبِ کمونیست بوهم-موراوی
حزبِ کمونیست اکوادور
حزبِ کمونیستِ یونان
حزبِ کمونیست هندوستان
حزبِ توده ایران
حزبِ کمونیست‌های ایتالیا
حزبِ کمونیست لبنان
حزبِ مردم فلسطین
حزبِ کمونیستِ پرتغال
حزبِ کمونیست فدراسیون روسیه
حزبِ کارگران کمونیست روسیه
حزبِ کمونیست آفریقای جنوبی
حزبِ کمونیستِ سودان
حزبِ کمونیست اوکراین

 

به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا