مسایل بین‌المللی

فراخوان حزب کمونیست عراق برای برگزاری فوری یک همایش ملّی به منظور مقابله با تروریسم

مردم عراق در هفته های اخیر با شرایط سختی روبرو بوده اند. تهاجم نیروهای وابسته به تروریست های ”داعش“، که مورد حمایت دولت های ارتجاعی منطقه است، در هماهنگی با طرفداران اعاده دیکتاتوری بعثی در عراق، به مناطق مرکزی کشور ادامه دارد. یکپارچگی عراق به طور جدی در معرض تهدید های جدی می باشد. دولت اسلامی بی کفایت ”نوری المالکی“ با سیاست های سکتاریستی خود در 8 سال گذشته عراق را به لبه پرتگاه تجزیه کشانده است.

گزارش های متعددی از تصمیم رژیم ولایی به مداخله نظامی در عراق و هماهنگی های پردامنه دولت روحانی با ایالات متحده برای تثبیت شرایط به نفع دولت مرکزی عراق در دست است. حزب توده ایران تحول های عراق را از نزدیک و در تبادل نظر با حزب کمونیست عراق دنبال می کند.  در ادامه مطلب تحلیلی منتشر شده در شماره قبلی نامه مردم، در زیر ترجمه بیانیه اخیر حزب برادر در ضرورت اقدام متحد برای نجات عراق در شرایط کنونی، برای اطلاع خوانندگان انتشار می یابد.     

حزب کمونیست عراق خواستار برگزاری هرچه زودتر یک همایش ملّی سراسری در عراق و تشکیل یک نهاد مشورتی موقتی شده است تا با جلب حمایت مؤثر توده‌ها بتوان تروریسم را شکست داد.
در سرمقالة روز ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) روزنامة ”طریق‌الشعب“ (راه مردم)، تشریة حزب کمونیست عراق، آمده است که دولت کنونی عراق اکنون یک متصدی موقت دولت است، چون دورة مجلس قبلی به پایان رسیده است، ولی مجلس جدید (پس از انتخابات ۱۰ اردیبهشت) هنوز تشکیل نشده و کار خود را آغاز نکرده است. به نوشتة سرمقالة طریق‌الشعب، ”برای اینکه بتوان با همة دشواری‌های موجود به طور جمعی و مؤثر مقابله کرد و اتحاد نیروهای میهن‌دوست را تأمین کرد، و برای اینکه موضع این نیروها با یکدیگر هماهنگ شود و همه در یک جوّ همکاری و همبستگی در کنار یکدیگر کار کنند، لازم است که هرچه زودتر در راه تشکیل و برگزاری یک همایش ملّی با دستورکار و جدول زمانی کاملاً روشن گام برداشته شود. باید همة نیروها و حزب‌های سیاسی فعال را که خواهان برقراری صلح، امنیت و ثبات، تحکیم و تقویت دموکراسی و استقرار نهادهای دموکراتیک، و تأمین و تضمین آزادی‌های فردی و جمعی هستند، برای شرکت در این همایش دعوت کرد. شرایط کنونی کشور ما ایجاب می‌کند که این همایش ملّی هرچه زودتر برگزار شود، و یک نهاد مشورتی موقتی تشکیل دهد تا برای بررسی اوضاع و انجام اقدام لازم دربارة آن با دولت همکاری کند، و در ضمن حمایت مؤثر مردم و پشتیبانی آنها از این تلاش ملّی برای مقابله با تروریسم و شکست دادن تروریست‌ها را به دست آورد.“
سرمقالة ۲۹ خرداد طریق‌الشعب به طور مفصّل به توضیح و تحلیل رخدادهای اخیر عراق پرداخته است. آنچه در زیر می‌خوانید، گزیدة مهم‌ترین بخش‌های این مقاله است.
”در نتیجة تهاجم خائنانة جنایتکاران داعش به موصل و ریزش ناگهانی و سریع نیروهای نظامی در پی این تهاجم، تأثیر نظامی-امنیتی، سیاسی و روحی-روانی این تهاجم و تجاوز بر شهروندان عراق و بر کل جامعة عراق، و تأثیر منفی آن بر چشم‌انداز حل‌وفصل بحران عمیقی که کشور با آن روبروست، اکنون کشور ما شاهد رخدادهای خطرناکی است و در وضعیت وخیمی قرار دارد. همة نیروها، حزب‌ها و شهروندانی که احساس مسئولیت می‌کنند هم‌عقیده‌اند که آنچه کشور ما را به این وضعیت فاجعه‌بار کشانده است، رشته‌ای از عامل‌ها و علّت‌های گوناگونی است که بر هم تأثیر متقابل دارند و در ضمن ارتباط تنگاتنگی با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی غالب بر جامعه و بحران عمیقی دارند که کشور با آن دست به گریبان است. این وضعیت خراب را می‌توان در بن‌بست موجود و تنش‌های شدید و عدم اعتماد و اطمینان در میان گروه‌های سیاسی، در روابط سرد و تیره میان منطقة کردستان و دولت مرکزی، و نیز میان دولت مرکزی و شماری از استان‌های کشور مشاهده کرد. از جمله عوامل دیگری که این وضع را وخیم‌تر کرده است عبارتند از: وخیم‌تر شدن پیامدهای ویرانگر سیاست تقسیم قدرت فرقه‌یی-قومی، نمود فزایندة یک حاکمیت خودکامه، انحصار قدرت، محرومیت نیروهای سیاسی، نادیده گرفتن‌ها و اتهام‌زنی‌ها، جنگ بر سر مقام‌های دولتی، پارتی‌بازی و اعمال نفوذ، فساد لگام‌گسیخته، سوءمدیریت، خدمات دولتی ناکافی و نامناسب، میزان زیاد بیکاری، و فقر. به‌علاوه، باید از مداخلة خارجی و برخورد و تضاد منافع دولت‌های دیگر در کشور ما، و برضد منافع میهن و ملّت ما، یاد کرد.
”همة اینها، و نیز عوامل متعدد دیگر، بر تشکیلات نظامی و انتظامی و امنیتی کشور که بر اساس تقسیم قدرت فرقه‌یی ساخته شده است تا در خدمت هدف‌های سیاسی خاص و تسلیم سیاستِ حاکمان باشد، تأثیر منفی گذاشته است. از جمله اینکه از این تشکیلات در حیطه‌ای بیرون از وظایف آن که در قانون اساسی معیّن شده است، و برای حل‌وفصل مسائل داخلی استفاده شده است. در نتیجه، این تشکیلات فاقد یک کارپایه و خط‌مشی روشن و مشخص ملّی است، و انسجام داخلی آن خدشه‌دار شده است، که در نتیجه، آن را در برابر دگرگونی‌های سیاسی و در برابر تقابل‌ها و فضای جنگ داخلی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. این وضع بر قابلیت، کارآیی، و نظم تشکیلات نظامی و امنیتی کشور تأثیر گذاشته است، و در رخدادهای اخیر بر توانایی نیروهای مسلّح برای ایستادگی در برابر فشارهای غیرمنتظره و بزرگ، تأثیری منفی گذاشت. علاوه بر اینها، باید به آموزش ناکافی و نامناسب، فعالیت اطلاعاتی ناکارآمد، و فساد و رشوه‌خواری در این تشکیلات اشاره کرد.
”از سوی دیگر، آنچه در موصل رخ داد، تأکیدی است بر اهمیت وجود رابطة مثبت میان تشکیلات نظامی-امنیتی با فضایی که این تشکیلات در آن کار می‌کند- از جمله از لحاظ چگونگی برخورد مقام‌های محلی و شهروندان- و این رابطه‌ای است که وجود نداشت، و به جای آن، یک رابطة تیره و تار، مملو از بی‌اعتمادی و اتهام‌زنی متقابل، حاکم بود.
”ما در عین حال که علت‌ها و پیامدهای آنچه را که رخ داد بیان می‌کنیم، لازم است که به نبود هماهنگی و همکاری میان نیروهای دولت فدرال و نیروهای منطقة کردستان نیز اشاره کنیم و به آن توجه داشته باشیم. وجود ترس و نگرانی، و بدگمانی و سوءظن غیرقابل‌توجیه میان این دو نیرو مانع ایجاد یک رابطة متقابل نزدیک و دوستانه، و همکاری و حمایت متقابل شد. رخدادهای ناگوار اخیر ضرورت وجود چنان رابطه‌ای را نشان داد، به‌ویژه با توجه به آنکه نیروهای منطقة کردستان توانایی خود را در مقابلة مؤثر با تروریسم نشان دادند.
”از سوی دیگر، به رخدادهای جاری در سوریه و تأثیر منفی آنها بر وضعیت کشور ما توجه کافی نشد. مرزها باز بود و داعش از این وضع برای جمع کردن هوادارانش بهره گرفت، و در عین حال، ارتش نتوانست به نیروهایی که در موصل بودند به‌موقع کمک برساند و از سقوط آن شهر جلوگیری کند. عامل دیگری که به سقوط موصل کمک کرد، وجود ”ستون پنجم“ بود که کارش تضعیف روحیة مردم و آکندن فضا از روحیة ناکامی و شکست بود.
”به‌علاوه، یک لحظه هم نباید حمایت محلی و منطقه‌یی از داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی را فراموش کرد که از آن جمله‌اند حمایت رسانه‌یی و مادّی و تدارکاتی و لجستیکی، که آنها هنوز هم از این حمایت‌ها برخوردارند.
”البته مردم ما می‌فهمند که رخدادهای اخیر چه چیزی را آشکار کرد: اینکه اگرچه این تهاجم به طور عمده به نام داعش تمام شده است، ولی آنچه در واقع رخ داد، اقدام سازمان یافتة یک ائتلاف گسترده بود که سرگرم فعالیت هماهنگ برای در هم کوبیدن روند سیاسی دموکراتیک، بر هم زدن وضعیت کنونی و بازگرداندن عراق به دورة سرکوب، استبداد و دیکتاتوری بوده است، که مردم هنوز دارند هزینة آن را می‌پردازند. قبلاً هم اشاره‌هایی به نشانه‌های حاکی از این نقشه شده بود و هشدارهایی هم داده شده بود، امّا چاره‌جویی و اقدام‌هایی که صورت گرفت متأسفانه در حد و اندازة این چالش بزرگ نبود.
”امّا همة اینها این واقعیت را عوض نمی‌کند که در موصل بودند کسانی، چه در میان نظامیان و چه در میان مردم غیرنظامی، که با مهاجمان جنگیدند و جان باختند، و عده‌شان هم کم نبود. فداکاری‌های این عده ستودنی است؛ باید آن را گرامی داشت، و باید به خانواده‌های آنها یاری رساند.
”امروز، در این لحظه‌های حسّاسی که کشور ما از سر می‌گذراند، باید بر این امر تأکید کرد که حفظ و تضمین وحدت میهن و مقابله با تروریسم و نیروهای آن مستلزم گردآوری و آماده‌سازی نیروهای مردمی و نیروهای مسلّح، و گرفتن موضعی است که پاسخگو و برآورندة منافع عالی میهن و ملّت باشد؛ منافع همة عراقی‌ها. هدف باید روشن باشد: شکست دادن تروریسم و رها کردن کشورمان از شر آن، و گشودن چشم‌اندازی روشن به سوی آیندة بهتری که مردم عراق آرزوی آن را دارند، و بی‌تردید کاملاً شایستة آنند.
”توده‌های وسیع مردم عراق موضع قاطع خود را اعلام کرده‌اند که می‌توان آن را در مخالفت سراسری با داعش و جنایت‌های آن، خواست فزایندة مقابله با داعش در عرصه‌های ایدئولوژی و سیاسی، موج گستردة داوطلبی برای پیوستن به نیروهای مسلّح، و نیز بیانیه‌ها و مواضع سیاسی، و فراخوان برای اتحاد نیروها و غلبه بر اختلاف‌ها و دشواری‌های موجود دید.
”این اشتیاق و جوشش برای مقابله با داعش و دیگر نیروهای تروریستی مشابه آن را باید به‌روشنی و با واقع‌بینی و بی‌غرضی دید و شناخت، و باید از آن برای تنظیم راهبُردی استفاده کرد که از اشتباه‌ها و کمبودها و همة آنچه منجر به وضعیت کنونی شد، عاری باشد. این امر مستلزم دنبال کردن سیاستی است که در آن اثری از تقسیم قدرت فرقه‌یی-قومی نباشد، و مستلزم تشکیل دولتی است که فارغ از چنین تقسیم قدرتی باشد. علاوه بر این، طرح همه‌جانبه‌ای باید تنظیم شود که شامل جنبه‌هایی عملی باشد که فعالیت انتظامی و امنیتی را- که لازم است از تعلل و سستی و واپسگرایی و فساد پاک شود- به فعالیت‌های سیاسی انعطاف‌پذیری پیوند بزند و بتواند نیروها را به یکدیگر نزدیک کند، ریشه‌ها و علّت‌های تنش در رابطه میان این نیروها را از میان ببرد، مسائل اقتصادی و اجتماعی را حل کند و خدمات همگانی را بهبود بخشد. این طرح باید زدودن همة نمودهای تبعیض و نقض آزادی‌ها و حقوق انسانی را تضمین کند. معیارهای اصلی برای برگماری افراد به مقام‌های دولتی، نظامی و امنیتی و انتظامی، باید تخصص حرفه‌یی، مهارت و کاردانی، درستکاری و وفاداری به میهن باشد.
”اکنون که دولت کنونی فقط یک متصدی موقت دولت است، و دورة مجلس قبلی مطابق با قانون به پایان رسیده است و مجلس جدید هنوز تشکیل نشده و کارش را آغاز نکرده است، برای اینکه بتوان با همة دشواری‌های موجود به طور جمعی و مؤثر مقابله کرد و اتحاد نیروهای میهن‌دوست را تأمین کرد، و برای اینکه موضع این نیروها با یکدیگر هماهنگ شود و همه در یک جوّ همکاری و همبستگی در کنار یکدیگر کار کنند، لازم است که هرچه زودتر در راه تشکیل و برگزاری یک همایش ملّی با دستورکار و جدول زمانی کاملاً روشن گام برداشته شود. باید همة نیروها و حزب‌های سیاسی فعال را که خواهان برقراری صلح، امنیت و ثبات، تحکیم و تقویت دموکراسی و استقرار نهادهای دموکراتیک، و تأمین و تضمین آزادی‌های فردی و جمعی هستند، برای شرکت در این همایش دعوت کرد. شرایط کنونی کشور ما ایجاب می‌کند که این همایش ملّی هرچه زودتر برگزار شود، و یک نهاد مشورتی موقتی تشکیل دهد تا برای بررسی اوضاع و انجام اقدام لازم دربارة آن با دولت همکاری کند، و در ضمن حمایت مؤثر مردم و پشتیبانی آنها از این تلاش ملّی برای مقابله با تروریسم و شکست دادن تروریست‌ها را به دست آورد.“

به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا