مسایل بین‌المللی

بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران: در بزرگداشت پیروزی بزرگ مردم یونان در مقابله با نولیبرالیسم اتحادیهٔ اروپا!

حزب تودهٔ ایران پیروزی بزرگ مردم و زحمتکشان یونان در دادن رأی «نه» قاطع به سیاست‌های ویرانگر اتحادیهٔ اروپا و صندوق بین‌المللی پول را به آنان تبریک می‌گوید. ما نتیجهٔ همه‌پُرسی روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را که در آن مردم و زحمتکشان یونان با رأی قاطع خود نسخهٔ پیشنهادی اتحادیهٔ اروپا و ادامه و گسترش سیاست‌های ریاضتی را به‌روشنی رد کردند پیروزی کم‌سابقه‌ای علیه نولیبرالیسم در جهان ارزیابی می‌کنیم.

 

دولت یونان در پاسخ به سیاست‌های جامعه‌ستیز و نواستعماری اتحادیهٔ اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، که هدف خود را غارت یونان و به زانو در آوردن مردم این کشور قرار داده‌اند، و در ادامه و تأکید بر وظیفه‌ای که مردم یونان در انتخاب چنین دولتی در بهمن ماه گذشته به دوش او گذاشته بودند، پس از چندین دور گفتگو با نهادهای اتحادیهٔ اروپا بر سر بدهکاری‌های کلان یونان به نهادهای مالی اروپا که خود ناشی از سیاست‌های غارتگرانهٔ نهادهای مالی سرمایه‌داری اروپا و جهان است، در روز ۶ تیر ماه این همه‌پرسی را به مثابه احترام به حق مردم در تعیین سرنوشت کشور و تصمیم‌گیری در ارتباط با مسیر آتی تحولات کشور فرا خواند.
اتحادیهٔ اروپا با درک اینکه مبارزهٔ مردم یونان و سرپیچی آنان از قبول و اجرای سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی در برههٔ کنونی می‌تواند به جنبشی پُرقدرت در شماری از کشورهای جنوب اروپا تبدیل شود که در وضعیت اقتصادی و سیاسی مشابه با یونان قرار دارند، مصمّم است که به هر قیمتی که شده مقاومت مردم را در هم بشکند و مبارزهٔ آنها را با شکست روبرو سازد. بسیج شدن رسانه‌های پرشمار و پرقدرت جهان سرمایه‌داری را برای نشان دادن تصویر مخدوشی از اوضاع و خواست‌های مردم یونان، و تلاش این رسانه‌ها برای هراساندن توده‌ها  نسبت به پیامدهای ادامهٔ سیاست‌های دولت چپگرای حاکم و تصویر کردن آن دولت به مثابه نیرویی خام، ساده‌اندیش و ساده‌لوح، و حتّیٰ برانداز و خرابکار و اینکه سیاست‌های «غیرمسئولانه و ماجراجویانهٔ» آن وضعیتی بحرانی در کشور به وجود خواهد آورد باید اقدامی برای تدارک کودتای سیاسی در یونان قلمداد کرد. در همین ارتباط، نشانه‌های مشخصی از کوشش اتحادیهٔ اروپا برای بسیج کردن و سازمان دادن نیروهای راست و ایجاد جبهه‌ای برای مبارزه با دولت یونان و کوشش برای پایین کشیدن آن از قدرت دیده شد که باید به آنها توجه داشت. جالب اینکه سران اتحادیهٔ اروپا، اقدام دولت یونان به فراخواندن مردم برای اعلام نظر مستقیم در مورد تعیین مسیر حرکت کشور از طریق همه‌پرسی و جاری کردن دموکراسی را مورد حمله و شانتاژ قرار داده‌اند. 
ما سیاست‌های اقتدارگرایانه، تحقیر کننده و ضد دموکراتیک اتحادیهٔ اروپا علیه یونان را که هر تصوّری از دموکراسی و فراتر از همه حق حاکمیت مردمی را خدشه‌دار می کند، رد می‌کنیم. ما دخالت آشکار و غیرقابل‌پذیرش نهادهای تصمیم گیرندهٔ اتحادیهٔ اروپا در امور داخلی کشور مستقلی مانند یونان را محکوم می‌کنیم.
ما نتیجهٔ همه‌پرسی روز ۱۴ تیرماه یونان را تجلّی موفقیت مبارزهٔ زحمتکشان و نیروهای چپ اروپا علیه نولیبرالیسم ارزیابی می‌کنیم که برای نمایش اقتدار و سلطهٔ خود مصمّم به شکست دادن دولت ائتلافی چپ‌گرای یونان و به زانو در آوردن مردم یونان بود. مبارزهٔ مصمّمانه وهوشمندانهٔ مردم از یک سو و هدایت شطرنج سیاسی بغرنج یونان و اروپا توسط نیروهای چپ یونان از سوی دیگر، ساختارهای رهبری قطب قدرتمند سرمایه‌داری در اتحادیهٔ اروپا را به‌سختی تکان داده و با بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است. حزب تودهٔ ایران با در نظر گرفتن پیامدهای مهم و دامنه‌دار این همه‌پرسی حسّاس و تاریخی، به‌ویژه در ارتباط با امیدبخشی به دیگر ملّت‌های اروپا و به پیکارهای پیشِ رو در اسپانیا و پرتغال و ایرلند، این همه‌پرسی را حاوی درس‌های مشخص و مهم و قابل تعمیمی می‌داند. به باور ما، هر رأی «نه» در همه‌پرسی روز یکشنبه تیری کارساز به سوی جبههٔ‌ متّحد حامیان نولیبرالیسم و ارتجاع یونان بود و نشان از خواست و ارادهٔ مردم زحمتکش یونان در پیشبُرد مبارزه‌شان برای داشتن یک زندگی شایسته داشت. در این مبارزه جبههٔ واقعی‌ سوّمی نمی‌توانست وجود داشته باشد. به قول آندریاس کالوس، شاعر قرن ۱۹ یونان: «مبارزه برای دستیابی به آزادی، فضیلت و شجاعت می‌طلبد»، و مردم و زحمتکشان یونان این خصلت‌ها را به‌روشنی به نمایش گذاشته‌اند.
مبارزهٔ نیروهای چپ یونان در سال‌های اخیر از این دیدگاه که خواست‌ها و شعارهای مبرم عموم مردم و به‌ویژه زحمتکشان را در مرکز مبارزهٔ راهبردی برای تغییر و تحوّل‌های سیاسی و اجتماعی بنیادین قرار داده است، قابل تأمل و توجه است. به باور ما، جنبش مردمی در یونان و اتحاد نیروهای مردمی در این کشور پیرامون شعار محوری مبارزه با ریاضت اقتصادی و سیاست‌های نولیبرالی شکل گرفته است که امکان تولید و رشد اقتصادی سالم را غیرممکن کرده است. به باور ما، مبارزهٔ جاری در یونان مبارزه‌ای مهم و تعیین کننده است امّآ در مقطع کنونی هنوز هدف سرنگونی سرمایه‌داری را در دستور کار خود قرار نداده است. 
واقعیت این است که اتحادیهٔ اروپا و نهادهای مالی قدرتمند اروپا و جهان سرمایه‌داری، پیام «نه» مردم یونان در همه‌پرسی تاریخی روز یکشنبه را نخواهند شنید و به تلاش‌های خود برای شکاف انداختن در صفوف مبارزهٔ مردم از راه تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی به منظور تحمیل سازش به دولت و به شکست کشاندن جنبش مقاومت مردم یونان ادامه خواهند داد. این فشار اهریمنی تا حدّی است که برخی از شخصیت‌ها و نهادهای جهانی در مورد پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن به سران اتحادیهٔ اروپا هشدار داده‌اند.
حزب تودهٔ ایران همراه با زحمتکشان یونان و هم‌صدا با حزب‌های کمونیست و چپ و ترقی‌خواه جهان، و با درک ضرورت حمایت از مردم و زحمتکشان یونان و همبستگی با آنها، در این لحظه‌های دشوار در کنار آنان می‌ایستد و از مبارزهٔ راه‌گشای آنان برای دست رد زدن به سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال اتحادیه اروپا، به تحقیر زحمتکشان، به تحمیل سیاست‌های ویرانگر ریاضت‌کشی، و به نقض حاکمیت ملّی کشورشان حمایت می‌کند.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۱۵ تیرماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا