فاجعه ملی

اسامی شهدای فاجعه ملی

اسامی جان باختگان فاجعه ملی که تاکنون در دسترس ما قرار گرفته است. تلاش شده است تا در حد اطلاع تعلق سازمانی جان‌باختگان در کنار نامشان ذکر شود.

 

آ

1.                آب خون، یوسف                         راه کارگر

2.                آتیک، گلعلی                              حزب توده ایران

3.                آجرپی

4.                آخر خوب، حسن                         کومله

5.                آداب آواز، فاطمه                        مجاهد

6.                آداب آواز، حسین                مجاهد

7.                آداب آواز، عصمت                      مجاهد

8.                آذر از، حبیب                            فداییان خلق-اکثریت

9.                آذر کیوان، انوشه

10.          آذرگون، آزاده

11.          آذرنگ، سعید                            حزب توده ایران

12.          آذروش، کیان                             فداییان خلق-16 آذر

13.          آذری، عادل

14.          آذینی، محمود

15.          آراسته، اصغر                            فداییان خلق-اکثریت

16.          آرام، جمیل                               فداییان خلق-اکثریت

17.          آرین، حشمت الله(امیر)                  فداییان خلق-اکثریت

18.          آزاد آبکناری، مظاهر

19.          آزادمهر، صفدر

20.          آزادی، همایون

21.          آزموده، علیرضا

22.          آشتیانی،

23.          آقاپور،

24.          اقاجان زاده، سیاوش

25.          آق داغ، نیر

26.          آقایان،

27.          آقایی، مجید

28.          آگاهی، ناصر    

29.           آل شفیع، مصطفی                      مجاهد

30.           آموزگار، رضا                         مجاهد

31.          آموزگار، نوید                            مجاهد

32.          آوی هنگ، مختار                        کومله

33.          آهن پوش، حسن

34.          آیت الله شیرازی، رحیم

35.          آیت الله زاده شیرازی، مرضیه          مجاهد

36.          آیین پور، حسن

 

الف

37.          ابراری، شمسی

38.          ابراهیم، مصطفی

39.          ابراهیم پور، علی اصغر

40.          ابراهیمی، حسن

41.           ابراهیمی، خالد

42.          ابراهیمی، رحیم

43.          ابراهیمی، سیمین

44.          ابراهیمی، عزیزالله

45.          ابراهیمی، علی

46.          ابراهیمی، فرهاد

47.          ابراهیمی، محمدتقی

48.          ابراهیمی، نجیب

49.          ابراهیمی، همت                          فداییان خلق-اکثریت

50.          ابراهیمیان، رحیم

51.          ابراهیمی قطاع، اسدالله                   فداییان خلق-اکثریت

52.          ابراهیمی گودرزی، عزیز الله

53.          ابرقویی، دکتر خلیل                      حزب توده ایران

54.           احمد نژاد، محم

55.           احمدی، ابوبکر

56.          احمدی(آرام)، جمیل                      کومله

57.           احمدی، رئوف                          حزب دمکرات کردستان

58.          احمدی، سهراب

59.           احمدی شرف                            مجاهد

60.          احمدی، برادر فریبا و فرحناز           مجاهد

61.          احمدی، برادر فریبا و فرحناز           مجاهد

62.          احمدی، فرحناز                          مجاهد

63.          احمدی، فریبا                             مجاهد

64.          احمدی، میرزا

65.          احمدی، هوشنگ

66.          احمدیان، مهین

67.          احیا، پیروز                               فداییان خلق-اکثریت

68.          اخلاقی، اصغر                               مجاهد

69.          اخوان، جلال                                   مجاهد

70.          اخوان، علی

71.          اخلاقی، سید محمد      

72.          اخوان اقدام، ناصر                       فداییان خلق-16 آذر

73.           ادریسی(ادریسیان)،احمد                حزب توده ایران

74.          ادیبی، سیروس(غلام‌رضا)              فداییان خلق-اکثریت

75.          ادیبی، غلامرضا (سیروس)             فداییان خلق-اکثریت

76.          ارجمندی،

77.          اردبیلی، مهرداد

78.          اردستانی، ارشیر

79.          اردشیری پور، شهریار

80.          ارژنگی، هوشنگ

81.          ارشد، اسماعیل

82.          ارشدی، آرش

83.          ارشدی، اسماعیل

84.          ارشدی، بهنام

85.          ازلی، رضا                               مجاهد

86.          استواری، شاپور                 حزب توده ایران

87.          اسدی، کسری

88.          اسدالهی،رضا

89.           اسفندیاری                       فداییان خلق-اکثریت

90.          اسکندری، جمال                 کومله

91.          اسکندری، فرامرز

92.           اسکندری(شاه پور)، علیرضا          فداییان خلق-اکثریت

93.          اسکندری، میترا

94.           اسلامی،                                    مجاهد

95.           اسلامی، حکمت صدر                  کومله

96.          اسلامی، حمید

97.          اسلامی، شهین

98.          اسلامی، مرتضی                        فداییان خلق-اکثریت

99.          اسلامی طاهری، صمد                   فداییان خلق-اکثریت

100.     اسمی، اسدالله

101.     اشتری، فرهاد

102.     اشراقی، احمد                            فداییان خلق-اکثریت

103.     اشکوری لنگرودی، حسین صدرایی    فدایی خلق- 16 آذر

104.     اشکوری لنگرودی، علی صدرایی      فدایی خلق-16 آذر

105.     اصلانی، شمسی

106.     اصلانی، مجید                           مجاهد

107.     اعظمی، عبدالرزاق

108.     اعظمی، عبدالرضا

109.     افتخاری، محمدرضا

110.      افتخاری، مسعود                        حزب توده ایران

111.     افخم، عبدالوهاب                         حزب توده ایران

112.      افرایی، سرهنگ ابوالقاسم              حزب توده ایران

113.     افروزه،

114.      افسری، حمید                            مجاهد

115.     افشارپور، احمد

116.     افضلی، حمید

117.     اکبرزاده شکوهی، سیاوش               فداییان خلق-اکثریت

118.     اکبر زاده یوسفی، دکتر محمد حسین

119.      اکبر مفرح، رقیه

120.     اکبری، رقیه

121.     اکبری، سیاوش

122.     اکبری، فیض الله

123.     اکبری، غلامرضا

124.     اکبری، لیلا

125.     اکبری، محمود                           مجاهد

126.     اکبری کردستانی، کسری                حزب توده ایران

127.     اکرامی، رضا

128.      اکرمی، بهروز                     چریک‌های فدایی خلق-اقلیت

129.     الماسپور، محسن                 حزب توده ایران

130.     الماسیان، پرویز                  حزب توده ایران

131.     الماسیان، پرویز

132.     الماسیان، سیامک                        چریک فدایی-اقلیت

133.     الماسی حمزه                             فداییان خلق- اکثریت

134.     الهی، پرویز                              فداییان خلق-اکثریت

135.     الیاسی، پرویز

136.     الیاسی، کمال                             کومله

137.     امامی، سعید                              مجاهد

138.     امانی، سعید                                     

139.     امجدی، خسرو

140.     امیر هاشمی، محمد حسین               حزب توده ایران

141.     امین التوحید، شمس

142.     امین پور، جمشید

143.     امینی، معصومه

144.     امینی، مهدی

145.     انتصاری، فرشید

146.     انصاری، احمد                           فداییان خلق-اکثریت

147.     انصاری، خلیل

148.     انصاری، محسن                         مجاهد

149.     انورپور، حسن

150.     اویسی، غلامرضا                        حزب توده ایران

151.     ایرانی، مجید                             فداییان خلق-اکثریت

152.     ایروانی،

153.     ایزدی، مصطفی

154.     ایوبی، حمید

155.     ایمانی خوشبو، مجید

 

ب

156.     بابا ترکالو، ستار                         حزب توده ایران

157.     بابا زاده، محمود

158.     باباعلی، جمشید                          حزب توده ایران

159.     بابانژاد، ستار                            حزب توده ایران

160.     بابایی، تیمور                             حزب توده ایران

161.     بابایی، خالد                               حزب دمکرات کردستان

162.     بابایی، علیرضا

163.     باریکبندی، اسدالله

164.     بازرگان، بیژن                           اتحادیه کمونیست ها

165.     باغبانی، یحیی                            مجاهد

166.     باغی، محمد                              مجاهد

167.     باقرآبادی، خاتم

168.     باقرزاده، ابوتراب                        حزب توده ایران

169.     باقرزاده، بهمن                           فداییان خلق-اکثریت

170.     باقرزاده، حمید

171.     باقری، امیر                              حزب توده ایران

172.     باقری، امیرهوشنگ

173.     باقری، جواد

174.     باقری، زینب                             مجاهد

175.     باقری، عبدالرحیم

176.     باقری، عبدالعظیم                        مجاهد

177.     باقری، نزهت

178.     بالاتی، طاهر                             مجاهد

179.     بانکی، تقی

180.     بانی چنگلو، احمد

181.     باورنیر، صلاح                          کومله

182.     باوری، کلال

183.     ببری، ایرج

184.     ببری، فرزانه

185.     ببری، مسعود

186.     ببری، همسر فرزانه ببری

187.     بحرینی، اسماعیل                        حزب توده ایران

188.     بخت آبادی،

189.     بخش، اسماعیل

190.     بخشنده،

191.     بخشوری، اصغر

192.     بدری، یعقوب

193.     بدری، ناصر

194.     بدن آرا، حبیب                           مجاهد

195.     براتی، رضا                              حزب توده ایران

196.     براتی، فریبرز                            مجاهد

197.     برنجیان، مسعود                         مجاهد

198.     بستاره، عباس                            حزب توده ایران

199.     بستانکی، قاسم

200.     بلدی، رئوف                              حزب توده ایران

201.     بلور، حسن                               حزب دمکرات کردستان

202.     بلغاری، خالد                             حزب دمکرات کردستان

203.     بلییان، روشن

204.     بناعامریان، رامین

205.     بناوی، احمد

206.     بوئینی، کامران                           مجاهد

207.     بوئینی، کیومرث                         مجاهد

208.     بومیان، بهروز

209.     بهادر، سهیلا

210.     بهادری، مرداد

211.     بهادری، علیرضا

212.     بهتاش، احمد                              فداییان خلق-اکثریت

213.     بهتاش، بهرام                             فداییان خلق-اکثریت

214.     بهرامی،

215.     بهزادپور، اکبر                           فداییان خلق-اکثریت

216.     بهزادی،                                  مجاهد

217.     بهزادی، سیامک                         حزب توده ایران

218.     بهزادی، منوچهر                         حزب توده ایران

219.     بهشتی، حوری

220.     به کیش، محمود                          فداییان خلق-اکثریت

221.     به کیش، محمدعلی                       چریک فدایی-اقلیت

222.     بهنامی، احمد

223.     بیاتی، هادی

224.     بیداریان، بهرام                           مجاهد

225.     بیراک، جسیم

226.     بیژن، دکتر                               چریک فدایی-اقلیت

227.     بیژنی، شاپور                            حزب توده ایران

228.     بیژه یار، زهرا

229.     بی غم، امیرمهران                       مجاهد

230.     بیدگلی، محسن                                  حزب توده ایران

231.     بیگدلی، محمد(حسین)                    فداییان خلق-16 آذر

232.     بیگ محمدی، احمدرضا

233.     بیگ محمدی، محمد رضا

234.     بینایی ماسوله، خلیل                     حزب توده ایران

 

پ

235.     پاسبان، مرتضی

236.     پارسا، محمد

237.     پاک دل، کمال الدین                     فداییان خلق-اکثریت

238.     پاک ری، حمید

239.     پرتوی، جمشید

240.     پرتوی، رسول

241.     پرتوی، محمد علی

242.     پرتوی، ناهید

243.     پرورده، احمد

244.     پریش، علی

245.     پژمان، اسدالله                          فداییان خلق-اکثریت

246.     پژمان، محمد علی                        سازمان پیکار

247.     پشیمان، مجتبی

248.     پناهنده،

249.     پناهی، اشرف

250.     پناهی، سید محمود

251.     پناهی، شهین

252.     پناهی شبستری، مهرداد

253.     پنجه شاهی، اسدالله

254.     پناهی فر،

255.     پناهی قربان زاده،

256.     پوراحمدی، علینقی                       فداییان خلق-اکثریت

257.     پورانی، خالد

258.     پورتوکلی، رضا

259.     پوردل، حسین

260.     پورساحلی، عباس                        مجاهد

261.     پور سفیرآبکناری، صابر

262.     پورمحمدی، احمد رضا

263.     پورمحمدی، اسماعیل                    فداییان خلق-اکثریت

264.     پورمحمدی، محمدرضا

265.     پورهرمزان، محمد                       حزب توده ایران

266.     پورنوروز، بهروز                       مجاهد

267.     پیماندوست، غلام رضا                  حزب توده ایران

268.     پیرنژاد، هوشنگ

269.     پیری، محسن

 

ت

270.     تاج الدینی، حمید                         فداییان خلق-اکثریت

271.     تاریان، ابراهیم                           مجاهد

272.     تاجگردان،

273.     تاجیک،

274.     تالابی، کریم

275.     تحصیلی، ناهید

276.     تدبیر، جعفر

277.     تراب زاده، محسن                       مجاهد

278.     ترابی، احمد                              مجاهد

279.     ترشیزی،                                 مجاهد

280.     تشاری، بوئین                            حزب دمکرات کردستان

281.     تشید، علیرضا                            راه کارگر

282.     تعاونی، امیر

283.     تقی خان،                       فداییان خلق-اکثریت

284.     تقی زاده،

285.     تقی زاده،

286.     تقوی،

287.     توانانیانفر، مریم

288.     توانمند، عباس

289.     توتونچیان، علی

290.     توحیدی، محمدعلی

291.     توسلی، فرهاد

292.     توسلیان، خاتم

293.     توکل، ابراهیم                            مجاهد

294.     تهرانچی،

295.     تهران کعبی، جابر

296.     تیناخی، اسد

297.     تیموری، مجید

298.     تیموری، محسن

299.     تینی، شمس الدین                 حزب دمکرات کردستان

ث

300.     ثابت افزار، رضا

301.     ثابت افزار، مسعود

302.     ثابتی،                            مجاهد

303.     ثابتیان، (شاهین)

304.     ثانی، حسین

305.     ثانی، حمید

306.     ثانی، فرید

307.     تقلینی، احمد                              فداییان خلق-اکثریت

308.     ثوابی، حسام الدین

 

ج

309.     جاتی،

310.     جامع کلخوران، فهیمه

311.     جاویدپور، باقر

312.     جاوید فر، جعفر                          حزب توده ایران

313.     جاوید فر، سیف الله

314.     جباری، جلیل                             فداییان خلق-اکثریت

315.     جباری، جمیله

316.     جباریان،

317.     جبرائیلیان،

318.     جبرائیلیان،

319.     جبلی، مولا                               مجاهد

320.     جدیدالاسلام، ابوبکر

321.     جدولی، حسین

322.     جعفری، عباس                            فداییان خلق-اکثریت

323.     جلالی، حسن                             حزب توده ایران

324.     جلالی، کریم

325.     جلالی فر، محمدرضا

326.     جلال وند، همت

327.     جلالیان، ولی

328.     جلایر، علی

329.     جلیلی، ناهید

330.     جمشیدیان، فرامرز

331.     جمیلی، اسماعیل                         حزب توده ایران

332.     جوان شجاع، قاشم                          مجاهد

333.     جوانی، اکبر

334.     جودت، حسین                            حزب توده ایران

335.     جهانبخش، جهانگیر                      حزب توده ایران

336.     جهان دیده، مدنی

337.     جهانگیری، جعفر                        چریک فدایی-اقلیت

338.     جهانگیری، منصور

 

چ 

339.     چاووشی، ابراهیم                حزب توده ایران

340.     چایچیان،

341.     چراغی، اسماعیل

342.     چرغازی، شهین

343.     چنگیزی، فریبا                           مجاهد

344.     چوب دار، ابراهیم                        مجاهد

345.      چوبیان، کورو

 

ح

346.     حاتمی، اسدالله

347.     حاتمی، امیر                              مجاهد

348.      حاتمی، محمد

349.      حاتمی، هدایت الله                       حزب توده ایران

350.     حاج محسن، امیر حسین                 راه کارگر

351.     حاج میرزایی، فرهاد                    کومله

352.     حاج عسگری، ناصر

353.     حاج محمدی، حبیب

354.     حاج محمدی، زهرا

355.     حاج محمدی، علیرضا

356.     حاجی پور،

357.     حاجی ملکی، اسحاق                     حزب توده ایران

358.     حاجیان نژاد، مهدی                      حزب توده ایران

359.     حاجیان نژاد، مهدی حاتمی، رحیم

360.     حالتی، امیر

361.     حاج علی، محبوبه

362.     حاج محمدی، مظاهر

363.     حبیبی، حسن

364.     حبیبی، منصور

365.     حبیبی فولاد کوهی، نادر         فداییان خلق-اکثریت

366.     حجری بجستانی، عباس         حزب توده ایران

367.     حدادیان،

368.     حدادی مقدم، سعید                       چریک فدایی-اقلیت      

369.     حریری، محسن                          مجاهد

370.     حریری، محمود

371.      حریری، منصور                        مجاهد

372.     حسامی، سیف الله

373.     حسن پور، حسن                         کومله

374.     حسن پورشیرازی،ابراهیم                حزب توده ایران

375.      حسنی پاک، مهدی                      حزب توده ایران

376.     حسین پور، امیر

377.     حسین پور، رحیم

378.     حسین پور، شادی

379.     حسین پور، شاهپور

380.     حسین پور، شفیع

381.     حسین پور، نازلی

382.     حسین پور رودسری،رحیم              راه کارگر

383.      حسین خانی کارگر، محمد علی        حزب توده ایران

384.     حسین زاده، رحیم

385.     حسین زاده، منوچهر

386.     حسینی، اسماعیل                         فداییان خلق-16 آذر

387.     حسینی، امیر حسین                      مجاهد

388.     حسینی، بهزاد

389.     حسینی، پرویز                           چریک فدایی-اقلیت

390.     حسینی، جمال                            حزب دمکرات کردستان

391.      حسینی، حسن                           فداییان خلق-اکثریت

392.     حسینی، حمید

393.     حسینی، سید باقر

394.     حسینی، سید فاضل حسینی، سعید

395.     حسینی، لیلا

396.     حسینی، محمود

397.     حسینی، محمد تقی

398.     حسینی نژاد، محسن                      حزب توده ایران

399.     حق امنینی، حمید

400.     حق بیان، غلام                           کومله

401.     حق شناس،

402.     حقیقت، حسن                             مجاهد

403.     حقیقت گو، حسین

404.     حقیقی، اکبر

405.     حقی منبع، حمید                          مجاهد

406.     حقیقیان رودسری،عبدالعلی              مجاهد

407.     حکمی، داوود

408.     حکیم، ابوالحسن

409.     حکیمی، ناخدا سیروس                  حزب توده ایران

410.      حلیمی اصل، اصغر                    فداییان خلق-اکثریت

411.     حمیدی، فرشته

412.     حمیدیان، علینقی

413.     حیاتی،                                 چریک فدایی-اقلیت

414.     حیدرپور، حامد

415.     حیدرپور، هانیه

416.     حیدرنژاد، کریم

417.     حیدری، حمید                    سازمان پیکار

418.     حیدری، داوود

419.     حیدری، شهریار                    کومله

420.     حیدری، شهین

421.     حیدری، شیرین

422.     حیدری، ظفر

423.     حیدری، مرتضی

424.     حیدری، مهری

425.     حیدری زاده مطلق، احمد                حزب توده ایران

426.     حیدری نژاد، احمد

427.     حیدری نژاد، طهورث

 

خ

428.     خاتمی، علی

429.     خاتمی، محمد                             حزب توده ایران

430.     خاتونی، خالدعلی                        کوله

431.     خاتیان، خاتم

432.     خارکی، حسن

433.     خاشع، محمد قلی                         فداییان خلق-اکثریت

434.     خاکسار، عباس

435.     خالدی، عمر

436.     خاموشی، اسد

437.     خاموشی، احمد

438.     خاموشی، عثمان

439.     خان باباپور، حسین                      فداییان خلق-اکثریت

440.     خان محمدی، محمد

441.     خان محمدی، یحیی

442.     خانی، طاهر

443.     خانی، عباس

444.     خاورپور، حمید                          مجاهد

445.     خاورپور، علی

446.     خدامراد                                       مجاهد

447.     خرد فرضی، جمشید                     کومله

448.     خرازی، جمشید

449.     خرم گاه، مجید

450.     خرمنگاه، سعید

451.     خزانی، خشایار

452.     خزایلی، امیرحسین                       حزب توده ایران

453.     خسروآبادی، طاهره

454.     خسروآبادی، عباس

455.     خسروآبادی، مسعود

456.     خسروآبادی، منصوره

457.     خسروانی،

458.     خسروی، پرویز                          چریک فدایی-اقلیت

459.     خسروی، خسرو(خسرونژاد)

460.     خسروی، مهرداد                         مجاهد

461.     خسروی طلب، فرشید

462.     خطاتی

463.     خطیب، ابوالحسن                        حزب توده ایران

464.     خطیبی، احمد                             حزب توده ایران

465.     خطیبی، اکبر                             حزب توده ایران

466.     خضرانی، مهدی

467.     خلقت بخش، کاظم

468.     خلیقی، شهریار                           مجاهد

469.     خلیلیان، علی نقی

470.     خواجوی، حمید                           فداییان خلق-اکثریت

471.     خواجیان،خشاریان                       فداییان خلق-اکثریت

472.     خوانسار، حسن                           مجاهد

473.     خوانساری، حسن                فداییان خلق-اکثریت

474.     خوبینی،

475.     خوشدل، کاظم

476.     خورشید فر، احمد

477.     خوش ارسنجان، فریده

478.     خوش خوی جعفرآبادی، یوسف

479.     خوش سلیقه، ملیحه

480.     خوش قشلاق، کریم                      کومله

481.     خوشنویس،

 

د

482.     دادخوی، فرخ الله

483.     دادگر، فرزاد                             حزب توده ایران

484.     دادگر، کمال

485.     دادمرزی، فرج الله                       حزب توده ایران

486.     دادور، بهرام                             حزب توده ایران

487.     دارابی،                                   مجاهد

488.     دارایی،

489.     دانایی، ابراهیم

490.     دانش، بهرام                              حزب توده ایران

491.     دانش پور، علی                          فداییان خلق-اکثریت

492.     دانش شریعت پناهی، دکتراحمد          حزب توده ایران

493.     دانشگر، اشرف

494.     دانیال، سعید

495.     داوران، منصور                         فداییان خلق-اکثریت

496.     داوری، غلامعلی                         حزب توده ایران

497.     داوری، محسن

498.     داوودی، غلام                            حزب توده ایران

499.     داوودی، محمد تقی                       مجاهد

500.     دایی (داعی)، خاتم

501.     درویش ملا، نصرالله                    حزب توده ایران

502.     درنیاز، ارامیس

503.     دری، بهروز

504.     دری، مهدی

505.     دریاباری، محمد                         فداییان خلق-اکثریت

506.     دریاسری، رهبر

507.     دست آموز، نعمت

508.     دستگیر، مهرداد                          حزب توده ایران

509.     دشت آرا، حسن                          فداییان خلق-اکثریت

510.     دشتی، فریبا

511.     دک نما، مهر آفاق                       مجاهد

512.     دک نما، مسعود                          مجاهد

513.     دلال زاده، منصور

514.     دلاور، رضا

515.     دلیجانی، محسن                          حزب توده ایران

516.     دلیلی، علیرضا                           حزب توده ایران

517.     دلیلی، لیلی                                مجاهد

518.     دلیلی، محمد رضا                        حزب توده ایران

519.     دم خوری، مصطفی

520.     دمکری، مصطفی                        حزب دمکرات کردستان

521.     دوست محمدی، حمید

522.     دوست محمدی، خلیل

523.     دولتیف علیرضا                          چریک فدایی-اقلیت

524.     دهقان، اکبر

525.     دهنادی، احمد

526.     دیانت، فتح الله                            فداییان خلق-اکثریت

527.     دیانت، منصور                           فداییان خلق-اکثریت

528.     دیانک شوری، محمد                    فداییان خلق-اکثریت

529.     دیده بان، رسول

530.     دیکوندی، اسدالله

531.     دین خواه، حمید                          راه کارگر

532.     دین خواه، محمد

533.     دیوانی، مجید

534.     دیاری

 

ذ

535.     ذاکری

536.     ذکی، بهزاد

537.     ذکی، بهمن

538.     ذوالقدر، اسماعیل                        حزب توده ایران

539.     ذوالفقاری، پرویز

 

ر

540.     راجی، محمد

541.     رادمنش، اصغر                          مجاهد

542.     رادمنش، هما

543.     راسخ قاضیانی، حسین                   حزب توده ایران

544.     راسی، معین

545.     راضی، شهریاری                        چریک فدایی-اقلیت

546.     راعی، محمد

547.     رامش، خاتم

548.     راوندی، سیمین

549.     راوندی آبکنار، تیمور                   حزب توده ایران

550.     راوی، مصطفی

551.     ربیعی، طوغان(طغان)                  حزب توده ایران

552.     ربیعی، عباس

553.     رجالی فرد، محمدرضا                  حزب توده ایران

554.     رجایی سروانی، بهروز

555.     رجب پور،                               چریک فدایی-اقلیت

556.     رجب زاده، محسن                       چریک فدایی-اقلیت

557.     رجبی، ابراهیم

558.     رجبی، خاتم                              مجاهد

559.     رجبی، خسرو

560.     رجبی، شهلا

561.     رجبی، صلاح                            کومله

562.     رجوی، منیره

563.     رحیم زادگان، خسرو

564.     رحیم زاده، محمد

565.     رحیم شمسی، رفعت

566.     رحیمی، احمد

567.     رحیمی، داوود

568.     رحیمی، عسگر                          فداییان خلق-16 آذر

569.     رحیمی، محمد

570.     رحیمی، منصور

571.     رحیمی پور، حسین

572.     رحیمی رودسری،حسن

573.     رحیمیان،

574.     رحیمیان، حسن

575.     رحیمیان، مهرداد                         فداییان خلق-اکثریت

576.     رزاقی، محمد

577.     رزم دیده،  آصف                        حزب توده ایران

578.     رستاک، سیامک                         فداییان خلق-اکثریت

579.     رستم، کاک

580.     رستم علی پور، پرویز                   چریک فدایی-اقلیت

581.     رستمی، جمشید                           چریک فدای-اقلیت

582.     رسولی،  سعید

583.     رسولی، نسرین

584.     رشتچیان، مسعود

585.     رشیدی، بهزاد

586.     رشیدی، حسن

587.     رشیدی، سیروس

588.     رصدی، احمد علی                       حزب توده ایران

589.     رصدی، جمال

590.     رضایی، احمد                            فداییان خلق-اکثریت

591.     رضایی، جمال                           کومله

592.     رضایی، حجت                           مجاهد

593.     رضایی، داریوش

594.     رضایی، شاهری

595.     رضایی، منوچهر                        مجاهد

596.     رضایی، یوسف

597.     رضایی جهرامی، بیژن

598.     رضایی جهرمی، بهنام

599.     رضایی جهرمی، کاووس

600.     رضاییان، رسول                         فداییان خلق-16 آذر

601.     رضوی، سید احمد

602.     رفیع، محسن

603.     رمزی، بهزاد

604.     رمضان لو، سعید                           مجاهد

605.     رمضانی، رحمان

606.     رنجبر، صمد

607.     روحانی، حسین

608.     روحی، جلال

609.     رودری،

610.     روزبهانی، حسین                           مجاهد

611.     روزبهانی، همایون سلیمانی             مجاهد

612.     روزدار، عادل                           حزب توده ایران

613.     روستا، عدل

614.     روشنایی، محمد                          فداییان خلق-اکثریت

615.     روشن زاده                               حزب توده ایران

616.     رونقی، بهمن                             حزب رنجبران

617.     رهبر،

618.     ریاحی، جعفر                            راه کارگر

619.     ریاحی، حسین

620.     ریاحی، صولت

621.     ریاحی، علی

622.     ریاحی، محمد                            راه کارگر

623.     ریزی بندری(باریگیوند)، حکیمه               مجاهد

624.     ریکانی، احمد

625.     رییسی، زهرا    

626.     رییسی، محمود

 

ز

627.     زارع،

628.     زارع کاشانی، عزت الله                 حزب توده ایران

629.     زارعی، حمید

630.     زارعی، فاطمه                           مجاهد

631.     زانری، مسعود                           سازمان پیکار

632.     زالی، محمد                               حزب توده ایران

633.     زایۀ بیگی، فریبرز

634.     زبردست، محمدرضا(نادر)              فداییان خلق-16 آذر

635.     زحمتکش                                 کانون سیاسی-فرهنگی خلق ترکمن

636.     زحمتکش                                 کانون سیاسی-فرهنگی خلق ترکمن

637.     زرشناس، کیومرث                      حزب توده ایران

638.     زرین قلمی، ناصر

639.     زمانی، مهدی                             حزب توده ایران

640.     زمردیان، علی                           سازمان پیکار

641.     زنجانی،

642.     زندی، محمود                            فداییان خلق-اکثریت

643.     زندی، هوشنگ                          کومله

644.     زنگنه، احمد

645.     زواره ای، کیرمرث

646.     زهرایی مقدم، کیومرث

 

ژ

647.     ژیالک زاده، رضا                       اتحادیه کمونیست ها

 

س

648.     سالیانی، حبیب

649.     سامانی،

650.     سامی، حمید

651.     سامی، شهین                             مجاهد

652.     سپاه قلم، حسین

653.     ستارپور

654.     ستاریان، امین

655.     ستوده، تهمینه

656.     سجاد پور، رضا

657.     سجادی، حسین

658.     سجادیان، اسماعیل

659.     سخانی، اسدالله

660.     سخانی، اسماعیل

661.     سخانی، منصور

662.     سراب زاده، محسن

663.     سرحدی، منوچهر

664.     سرداری،

665.     سرفراز، امیر

666.     سرفراز، سید اسماعیل

667.     سروری، منوچهر

668.     سعد، کمال

669.     سعیدی،

670.     سعیدی، امیر

671.     سعیدی، امیر سلاحی                     چریک فدایی-اقلیت

672.     سعیدی، علی

673.     سعیدی، کسری

674.     سعیدی، مهری                           چریک فدایی-اقلیت

675.     سعیدی فر، علی

676.     سقزی، کریم                              حزب دمکرات کردستان

677.     سقزی، کریم

678.     سلامت پور، حسن                       حزب توده ایران

679.     سلجوقی، رسول

680.     سگوند، پرویز

681.     سلامت پور، حسن

682.     سلجوقی، اسدالله

683.     سلطانی، علی

684.     سلیمان پور،

685.     سلیمی، عیاس                            سازمان رزمندگان

686.     سلیمانی، فرهاد                           چریک فدایی-اقلیت

687.     سمندری، محمود

688.     سنایی، حسین

689.     سنجابی، شهریار                         مجاهد

690.     سنجریان، اسماعیل

691.     سهیلی،

692.     سیاق پور، حسین                        فداییان خلق-16 آذر

693.     سیاوش پور،

694.     سیاه پوش، حسین

695.     سیاه قلم، اسدالله

696.     سید احمد، بهمن

697.     سید فاطمی،

698.     سیدی، سیمین

699.     سیدی سپاه اسطلحی، زهرا              مجاهد

700.     سیروس نژاد، مهدی

701.     سیف پور، بهروز

702.     سیف مرادی، جمال                      کومله

703.     سیف مرادی، کمال                      کومله

704.     سیفی، سوسن

705.     سیفی، صلاح

706.     سیفیان، قاسم

707.     سیمیاری، مجید                           راه کارگر

 

ش

708.     شادمانی، مصطفی                       چریک فدایی-اقلیت

709.     شاکری، اکبر                             مجاهد

710.     شاکری، بهمن

711.     شامیان، عبدالمحمود

712.     شاه حسینی، مجید                           مجاهد

713.     شاهسوند، ناصر                         حزب توده ایران

714.     شاه مقنی، بهروز                        مجاهد

715.     شاهی، جلال

716.     شاهی، داوود                             حزب توده ایران

717.     شایان، احمد

718.     شایان، حسین

719.     شایان، خسرو                            حزب توده ایران

720.     شایان، ناصر

721.     شایان فر، علی

722.     شب زنده داری، زهرا

723.     شجاع جوان، کاظم

724.     شجریان، اسماعیل

725.     شرافت،

726.     شریعت،                                  مجاهد

727.     شریعتی، شهریار                 حزب دمکرات کردستان

728.     شریف آبادی، محمد رضا

729.     شریف طبرستانی،                       مجاهد

730.     شریف طبرستانی، علی                  مجاهد

731.     شریفی، اصغر

732.     شریفی، پرویز

733.     شریفی، چنگیر                           مجاهد

734.     شریفی، ژاله                              مجاهد

735.     شریفی، ندیمه

736.     شعبانی، ابراهیم

737.     شعبانی، جبار                            مجاهد

738.     شعبانی، علی                             حزب توده ایران

739.     شفاف،

740.     شفیع پور، حسین

741.     شفیعی، (برادر اول)

742.     شفیعی، (برادر دوم)

743.     شکاری، امیر

744.     شکوهی، سیامک                        فداییان خلق-اکثریت

745.     شکوهی، سیاوش

746.     شمس، مجید                              مجاهد

747.     شمس الدین،

748.     شمسی، سرگرد رحیم                    حزب توده ایران

749.     شهباز زاده، شهباز

750.     شهبازی، جلیل                           فداییان خلق- اکثریت

751.     شهبازی، محمد حسن

752.     شهبازی، محمد علی                     حزب توده ایران

753.     شهربانی، رضا

754.     شهیدی، حسن                            فداییان خلق-16 آذز

755.     شهیرافتخار، محمد رضا

756.     شهیری، مهرداد

757.     شیخی، علی

758.     شیروانی، بیژن

 

ص

759.     صابر، ناصر

760.     صابرزاده، محمد

761.     صابرزاده، هاتف

762.     صبری، نادر

763.     صبوری، احمد

764.     صبوری، ابوالحسن

765.     صبوری، عبدالعظیم                      چریک فدایی

766.     صباغ پور، حسین

767.     صادق زاده، حسین

768.     صادق زاده، محسن

769.     صادقی، ابوالحسن                          مجاهد

770.     صادقی، حمید

771.     صادقی، ستار

772.     صادقی، عبدالحسین

773.     صادقی، مصطفی                        حزب زنجبران

774.     صادقی، یدالله                            فداییان خلق-اکثریت

775.     صادقی بناب، اکبر                       فداییان خلق-اکثریت

776.     صادقی نراقی، یوسف

777.     صارمی، بابک

778.     صارمی، سیروس

779.     صارمی، قامت

780.     صالحه، شریف

781.     صالحی، احمد

782.     صالحی، رضا                           مجاهد

783.     صالحی، فریبرز                         حزب توده ایران

784.     صالحی، مهرداد

785.     صداقت، تقی

786.     صداقت پور، حسن

787.     صداقت پور، حسین

788.     صدر، حسن

789.     صدرزاده، کمال                          حزب زنجبران

790.     صدری، عبدالله

791.     صدیق، حبیب                            مجاهد

792.     صراف پور، حسن                       حزب توده ایران

793.     صفا، کاوه                                فدایین خلق-اکثریت

794.     صفا، هاله

795.     صفاتیان،                                       مجاهد

796.     صفاری،                                  مجاهد

797.     صفایی، ابراهیم

798.     صفایی، مسعود

799.     صفدریان، بیژن                          فداییان خلق-اکثریت

800.     صفری،                                  مجاهد

801.     صفوی، حمید

802.     صفوی نیا، حسین                        حزب توده ایران

803.     صلواتی، بهمن

804.     صلواتی، عادل

805.     صلواتی، کاک سید فاضل                  حزب دمکرات کردستان

806.     صلواتی، لهراسب                           راه کارگر

807.     صلواتی، مصطفی

808.     صلواتی، نادر                            فداییان خلق-اکثریت

809.     صلواتی خوش قلب، علیرضا

810.     صمدزاده، مهربان

811.     صمد زاده، نظام

812.     صمیمی، علی

813.     صمیمی، منصور

814.     صوفی ابادی، رضا

815.     صیاد، حسین

816.     صیادپور، رضا

 

ض

817.     ضامن، هاتف

818.     ضیایی، علیرضا

819.     ضیایی محمد طالبی، عادل              راه کارگر

820.     ضیغمی، علی اصغر                     فداییان خلق-اکثریت

 

ط

821.     طالبی، حسن

822.     طالبی، عادل                             راه کارگر

823.     طالقانی، حمید

824.     طالمان،

825.     طاهرزاده

826.     طاهری، انوشه                           حزب توده ایران

827.     طاهری، حمید                            چریک فدایی-خلق

828.     طاهری، صفری                         مجاهد

829.     طاهری، همسر صفری طاهری         مجاهد

830.     طاهری، عبدالهاشم

831.     طاهری، عبدالهاشم

832.     طاهری، مجید

833.     طاهری، نصرت

834.     طاهریان، حمید رضا

835.     طاهری پور، بهرام                      فداییان خلق-اکثریت

836.     طباطبایی، سعید                          فداییان خلق-اکثریت

837.     طبابتی طبری، محمد رضا              فداییان خلق-16 آذر

838.     طبری، اسکندر                           مجاهد

839.     طبیبی نژاد،                              مجاهد

840.     طبیبی نژاد،                              مجاهد

841.     طلایی، حسین

842.     طلایی، حسین

843.     طیب، آزاده

 

ظ

844.     ظفرحیدری، سرگرد صابر              حزب توده ایران

845.     ظروفچی شیرازی، فرحناز

846.     ظهوری، مجید

847.     ظهیرالاسلام،                             مجاهد

 

ع

848.     عابدینی آبکناری، مصطفی

849.     عارف، عبدالله

850.     عارفی، مومن

851.     عاطفی، مهرداد                          مجاهد

852.     عاقلی،

853.     عبادتی، مهدی

854.     عبادی، رحیم

855.     عباس پور،                               آرمان مستضعفین

856.     عباسی، محمد جواد                      مجاهد

857.     عبدالستار،

858.     عبدالهاشم، عادل                         چریک فدایی-اقلیت

859.     عبدالله پور، عمر

860.     عبدالله زاده، محسن

861.     عبداللهی، امیر

862.     عبداللهی، بهزاد                          فداییان خلق-اکثریت

863.     عبداللهی، مجید

864.     عبداللهی، میرفتاح

865.     عبد ممارف،                             حزب دمکرات کردستان

866.     عبدی، رسول

867.     عبدی، سیروس

868.     عبدی، فروزنده

869.     عبدی، محمد اسماعیل

870.     عبیدی، غلامرضا

871.     عثمانی، باقی

872.     عراقی، پرویز

873.     عرب وزیری

874.     عزیزی، داوود

875.     عسگرشاهی، زهرا

876.     عسگری، منصور                        فداییان خلق-اکثریت

877.     عطایی،

878.     عطایی،

879.     عطایی، ابوالقاسم

880.     عطایی، ناصر                           فداییان خلق-اکثریت

881.     عظیم رادبرگ، جمشید

882.     عقیلی، محمد                             راه کارگر

883.     عقیلی، ناهید

884.     عکاشه، زهرا

885.     علامه فضیله

886.     علایی، منصور

887.     علایی خستو، مسعود                    مجاهد

888.     علی بیک، علی اکبر

889.     علی پور، پرویز

890.     علی خانی، اکبر

891.     علیزاده، محمود                          فداییان خلق-16 آذر

892.     عماری، مهدی                           فداییان خلق-اکثریت

893.     عمومی، فریبا

894.     عوضی، احمد

895.     عین الیقین، زهرا

 

غ

896.     غفاری،

897.     غفاری، شهین

898.     غلامی، احمد

899.     غلامی، احمد                             مجاهد

900.     غنیمتی غیور، مجتبی

901.     غیاثوند، محسن                           فداییان خلق-اکثریت

902.     غیاثوند، دکتر سیف الله                  حزب توده ایران

903.     غیور

 

ف

904.     فاتحی کرجو، حبیب الله                  کومله

905.     فارابی، دکتر

906.     فارسی، حسین                            مجاهد

907.     فارسی، حسن                            مجاهد

908.     فاطمی، دکتر حسین

909.     فاطمی سلجوقی، حبیب الله

910.     فانی، عباس                              حزب توده ایران

911.     فانی، محمد حسین

912.     فانی، محمد حسین

913.     فتاحی، جلال                             چریک های فدایی-اقلیت

914.     فتح آبادی،

915.     فتحعلی، نیره

916.     فتحی، بهمن

917.     فتحی، جهانگیر                          فداییان خلق-اکثریت

918.     فتحی، رحمت                            چریک فدایی-اقلیت

919.     فتحی، علی

920.     فتحی، کریم                               حزب دمکرات کردستان

921.     فدایی، اشرف                             مجاهد

922.     فدایی، داوود

923.     فدایی نیا، هوشنگ

924.     فدوی، محمد

925.     فرامرزپور، حسین                       حزب توده ایران

926.     فرامرزپور، حسین

927.     فرجاد آزاد، مهرداد                      حزب توده ایران

928.     فرج پور

929.     فرزانه اصفهانی، بهزاد

930.     فرزانه ثانی، مهرداد                     مجاهد

931.     فرزین، اسدالله

932.     فرهادپور، رضا

933.     فرهادی، مصطفی

934.     فرهمند، ژیلا

935.     فرهمند، محمد                            مجاهد

936.     فرهمندیان، عباس علی                  حزب توده ایران

937.     فرهی، داوود

938.     فرید، عباس

939.     فریدونی، مهدی

940.     فشانی، هومن

941.     فقیهی نژاد

942.     فلاح،

943.     فلاحت، خاتم

944.     فلاحت، محمود

945.     فلاحت، مرضیه

946.     فلاحت، مریم

947.     فلاحتی، رضا

948.     فلادکی، رضا

949.     فنایی فر،

950.     فولادوند، رحیم

951.     فولادی،

952.     فهیمی، صادق

953.     فیاض پور، رضا

954.     فیروزآبادی، اصغر

955.     فیروزآبادی، مهتاب

956.     فیروزی، عباس                  مجاهد

957.     فیض شیری، سوسن

958.     فیضی، شهریار                  مجاهد

959.     فیضی،صلاح                    کومله

 

ق

960.     قادری، زمانه                    کومله

961.     قادری، محی الدین

962.     قاسم نژاد، حسین                 فداییان خلق-اکثریت

963.     قاسمی، اسفندیار                 فداییان خلق-16 آذر

964.     قاسمی، داوود

965.     قاسمی، رامین                            مجاهد

966.     قاسمی، سلمان

967.     قاسمی، علیرضا

968.     قاسمی پور، حسن                فداییان خلق-اکثریت

969.     قاسمی مولایی، عباس           فداییان خلق-اکثریت

970.     قاضی، عمر                      حزب دمکرات کردستان

971.     قاضی پور، محمود              چریک های فدایی-اقلیت

972.     قائم آبادی، جواد                  فداییان خلق-16 آذر

973.     قائمی خوانساری، عباس

974.     قباخلو، حمید

975.     قباخلو، علی اصغر              حزب توده ایران

976.     قبادیان، حمید

977.     قبادیان، مرضیه

978.     قربان پور، نبر

979.     قربان لو قلابند، حجت الله

980.     قربان نژاد، هوشنگ                     حزب توده ایران

981.     قربانی، بهرام                            مجاهد

982.     قربانی، زین العابدین

983.     قربانی، صنوبر

984.     قروالوند، حسن

985.     قریش، حسن

986.     قریشی، ابوالفضل

987.     قریشی، جلال                    مجاهد

988.     قریشی، داوود                    حزب توده ایران

989.     قریشی لنگرودی، رضا          سازمان رزمندگان

990.     قزل جایی، محسن

991.     قلاقوچی، شهلا                  کومله

992.     قلاوند، همت                     فداییان خلق-اکثریت

993.     قلاوند، یحیی

994.     قلم بر، حسین                     حزب توده ایران

995.     قلم گری اشتری، اصغر

996.     قلی پور، محمود                 مجاهد

997.     قناعت آبادی، مهری             مجاهد

998.     قناعی، سید محمد

999.     قنبری، سرهنگ بهمن           حزب توده ایران

1000.         قندی، ساسان                  حزب توده ایران

1001.         قوامی، رستم

1002.         قویدل، احمد                   فداییان خلق-اکثریت

1003.         قهرمانی، محسن

1004.         قیاسی، اکبر

 

ک

1005.         کاکاسلطانی، داریوش         مجاهد

1006.         کاظمی، زین العابدینی                فداییان خلق-16 آذر

1007.         کاظمی، سعید                         فداییان خلق-اکثریت

1008.         کامران، جمشید                       حزب دمکرات کردستان ایران

1009.         کامرانی مهینی، هوشنگ             فداییان خلق-اکثریت

1010.         کامیاران، مجید

1011.         کاویانی، حبیب

1012.         کاندپور، داریوش                     سازمان رزمندگان

1013.         کبریتی، حمیدرضا

1014.         کرامتی، محمد

1015.         کرجی، محمد

1016.         کریم زاده، اسماعیل

1017.         کریمی،                                مجاهد

1018.         کریم نژاد، محسن                     مجاهد

1019.         کریمی نژاد                            مجاهد

1020.         کریمیان،

1021.         کریمیان،

1022.         کرکی، حمدالله                چریک های فدایی- اقلیت

1023.         کرمی، محمد                          حزب رنجبران

1024.         کشاورز، اسدالله

1025.         کفاش پور،

1026.         کلانتری، شهریار

1027.         کلاه دوزی، شهلا

1028.         کلاهی، علی

1029.         کمالی، مژگان

1030.         کمالی، مدرس

1031.         کمالی کنی، صدیقه

1032.         کمپانی، مرتضی                      حزب توده ایران

1033.         کمند، مهرداد

1034.         کوچکی، حسین

1035.         کوچکی، محمود

1036.         کوسه چِی، محمد                     مجاهد

1037.         کوفه چی، محمود

1038.         کوکلی، حسن

1039.         کولی، منصور                        مجاهد

1040.         کوه دری،

1041.         کوهی،خالق

1042.         کهریزی، سیروس

1043.         کهنسال، محتار(حجت)               مجاهد

1044.         کهنه ای، باقر                         مجاهد

1045.         کیاپرست، حسین

1046.         کیازاده آبکناری، هادی               مجاهد

1047.         کیالاشکی، کوروش                   فداییان خلق-اکثریت

1048.         کیان پور، بهزاد

1049.         کیانفر، حسین

1050.         کیانی، امان الله                        چریک فدایی-اقلیت

1051.         کیانی، ستار                           فدایی خلق-16 آذر

1052.         کیانی، سهراب

1053.         کیانی، علیرضا                       فداییان خلق-اکثریت

1054.         کیانی، محبوبه

1055.         کیانی دهکردی، سیمیندخت          مجاهد

1056.         کی خواه، صمد                       مجاهد

1057.         کی نژاد، هوشنگ

1058.         کیوان، جمشید

1059.         کیهان، مهدی                          حزب توده ایران

 

گ

1060.         گراگیان (گرافیان)، عهدیه

1061.         گرجی، علی

1062.         گرجی، نسرین

1063.         گرگی، خسرو

1064.         گرگی، مجید

1065.         گرم رودی (گرمارودی)،منوچهر

1066.         گزان، عطیه                          کومله

1067.         گلپایگانی                              مجاهد

1068.         گلپایگانی، محمدرضا                 فداییان خلق-اکثریت

1069.         گل چوبیان، کامبیز                   فداییان خلق-16 آذر

1070.         گلچین، علی                           مجاهد

1071.         گل زاده غفوری، مریم

1072.         گلی، سیف الله

1073.         گلی، فیض الله

1074.         گنبدی خرم آبادی، غلامرضا

1075.         گوارایی،هادی

1076.         گودرزی، حسن                       فداییان خلق-اکثریت

1077.         گودرزی، میرزا                      مجاهد

1078.         گودل، حسین

1079.         گیوه خان، رسول

 

ل

1080.         لاریجانی، محمد

1081.         لامعی، حسین                         حزب توده ایران

1082.         لاهیجانیان، محمد جواد               حزب توده ایران

1083.         لطف الله زاده، خلیل                  فداییان خلق-اکثریت

1084.         لطفی، حجت الله

1085.         لنگرودی، حسن                       فداییان خلق-اکثریت

1086.         لنگرودی، منیژه

1087.         لنگرودی، ناطق

1088.         لواسانی، مسعود

 

م

1089.         ماجانی، عبدالرسول

1090.         مارنی، حسین                         حزب دمکرات کردستان

1091.         مادندی، ایرج

1092.         ماهر البخش، جلال

1093.         مایل اسکندانی، ایرج

1094.         مبارکی، نصرالله

1095.         متین، سعید                     فداییان خلق-اکثریت

1096.         مجیدی، اصغر

1097.         مجیدی، امیر

1098.         مجیدی، کیانوش                      فداییان خلق-اکثریت

1099.         مجیدی، نیلوفر

1100.         مجتبایی، فخری

1101.         مجتهد،

1102.         مجنون محمدی، اکبر

1103.         محبوب، اصغر                       حزب توده ایران

1104.         محبوب، حسن

1105.         محبوب، حمزه                        مجاهد

1106.         محبی، علی                           فداییان خلق-16 آذر

1107.         محتشمی، اسماعیل

1108.         محجوبیان، اکبر                       حزب توده ایران

1109.         محجوبیان، علی اصغر

1110.         محسن آبادی، رضا

1111.         محسن پور، فرهاد (مصطفی)       راه کارگر

1112.         محسنی، جمال

1113.         محسنی، مجتبی                       فداییان خلق-16 آذر

1114.         محسنی، محسن

1115.         محلاتی، جعفر

1116.         محمد پور، حاجت

1117.         محمدزاده،

1118.         محمدزاده، رفعت(اخگر)             حزب توده ایران

1119.         محمدزاده، صابر                     حزب توده ایران

1120.         محمدزاده گازرگاه، جواد             حزب توده ایران

1121.         محمدزاده گازرگاه، حسن             حزب توده ایران

1122.         محمد نژاد، هادی

1123.         محمدی، حسن

1124.         محمدی، علی

1125.         محمدی، علیرضا                     حزب توده ایران

1126.         محمدی، غلام رضا

1127.         محمدی، فیروز

1128.         محمدی، محمد نجیب                 حزب دمکرات کردستان

1129.         محمدی، ناصر

1130.         محمدی بهمن آبادی، محمدرضا      مجاهد

1131.         محمدی بهمن آبادی، مریم            مجاهد

1132.         محمدی کهجانی، علیرضا            فداییان خلق-اکثریت

1133.         محمدیان، بیژن                        چریک فدایی-اقلیت

1134.         محمودزاده،                           مجاهد

1135.         محمودی، ساسان                     مجاهد

1136.         محمودی، سعید

1137.         محمودی، محمد                       مجاهد

1138.         محمودی فر، عبدلاحد                مجاهد

1139.         مختارزاده، سهیلا

1140.         مدافعی، نصرالله

1141.         مدرس کمالی، مهدی

1142.         مرادپور، بندعلی                      فداییان خلق-اکثریت

1143.         مرادی، علی                          کومله

1144.         مرادی، علی اشرف                  فداییان خلق-16 آذر

1145.         مرادی، علی اکبر                     فداییان خلق-16 آذر

1146.         مرادی، فریدون                       حزب توده ایران

1147.         مربی، بهروز                         مجاهد

1148.         مرتضوی، محمد                      فداییان خلق-اکثریت

1149.         مردادی، قوام                         مجاهد

1150.         مردانی، مصطفی                     مجاهد

1151.         مردفر، سلیمان

1152.         مردمی، جمشید

1153.         مرندی، مجید

1154.         مروج، محمد

1155.         مروزاده، مصطفی

1156.         مریوانی، کامران                     مجاهد

1157.         مساوات، امیر

1158.         مسعودی فر،

1159.         مسیحا، خاتم                           مجاهد

1160.         مسینی، حسن                          فداییان خلق-اکثریت

1161.         مشاط، محمدرضا                     مجاهد

1162.         مشتاقیان، محمود                     مجاهد

1163.         مشکوری، قاسم                       مجاهد

1164.         مشهدی ابراهیم، حسین

1165.         مصباح، فاطمه

1166.         مصطفوی، دکتر رحیم               مجاهد

1167.         مصطفوی، کیوان                     چریک فدایی-اقلیت

1168.         مصلحی، منصور                     مجاهد

1169.         مصفا، علی اصغر                    فداییان خلق-اکثریت

1170.         مطلق، مهرداد                 فداییان خلق-16 آذر

1171.         مطلق، بهزاد

1172.         مظاهری، سعید                       مجاهد

1173.         معاونیان، حسن

1174.         معبدی، فیروزه

1175.         معتبری، فرشید

1176.         معتمدی، فرشته

1177.         معزایی، مصطفی

1178.         معقول، محمد حسن           حزب توده ایران

1179.         معلم، هدایت الله               حزب توده ایران

1180.         معمار زاده، مریم

1181.         معینی، رضا

1182.         معینی، عطا                           راه کارگر

1183.         معینی، کامران

1184.         معینی، کیرمرث (مقدم)

1185.         معینی چاغروند، هیبت الله           فداییان خلق-16 آذر

1186.         مفخم، مجید

1187.         مفردظاهری، حمیدرضا              چریک فدایی خلق-اقلیت

1188.         مقبلی، پیمان

1189.         مقبلی، مسعود                         مجاهد

1190.         مقدم، علیرضا                        مجاهد

1191.         مقیمی، دکتر قدرت الله               حزب توده ایران

1192.         ملکی، اسد

1193.         ملکی، خاتم

1194.         ملکی، سعید                           مجاهد

1195.         ملکی، علی

1196.         ملکی، کریم

1197.         ملکی، مجید                           مجاهد

1198.         منبری، مجید                          حزب توده ایران

1199.         منتظری، حمید                        فداییان خلق-اکثریت

1200.         منشی رودسری، عباسعلی            فداییان خلق-اکثریت

1201.         منصوری آقازاده، ناصر

1202.         منصوریان، کمال الدین               مجاهد

1203.         منوچهرآبادی، علی اصغر            حزب توده ایران

1204.         موحدی، آذر

1205.         موسایی، اسماعیل                    سازمان پیکار

1206.         موسوی، رسول

1207.         موسوی، عسگر                      فداییان خلق-16 آذر

1208.         موسوی، فریبرز

1209.         موسوی، محمد

1210.         موسوی، منصور                     سازمان رزمندگان

1211.         موسوی پور، بهمن

1212.         موسوی غفاری، حسن

1213.         مولودی، ابوبکر

1214.         مومنی، محمد مهدی                  حزب توده ایران

1215.         مهاجر، کیوان                         کومله

1216.         مهدیان

1217.         مهراتی، دکتر محسن

1218.         مهربان، نادر                          حزب توده ایران

1219.         مهرور، سعید                         مجاهد

1220.         مهشید، کیوان                         حزب توده ایران

1221.         میثاقیم، دکتر                          مجاهد

1222.         میثمی لنگرودی، حسن               حزب توده ایران

1223.         میراب زاده، محسن

1224.         میرابی، خالید

1225.         میرباقری، اسماعیل

1226.         میربها، پرویز

1227.         میرجعفری، فرشاد

1228.         میرزاپور،

1229.         میرزامحمدی، میرزامحمد

1230.         میرزایی، اکبر                        فداییان خلق-اکثریت

1231.         میرزایی، شاهیری

1232.         میرزایی، شهناز                      مجاهد

1233.         میرزایی، مصطفی

1234.         میرزایی، کوروس

1235.         میرزایی، کوروش

1236.         میرساردو، لطفعلی                   مجاهد

1237.         میرسعیدی، حمید                      مجاهد

1238.         میرشکاری،

1239.         میرکریمی، رضا

1240.         میرمحمدی، دکترمحمد

1241.         میرمحمدی، مهدی

1242.         میرمعصومی، سیدرضا

1243.         میرهادی، قامت

1244.         میرهادی، کیومرث

1245.         میرهاشمی، مهرداد

1246.         میزانی، فرج الله (جوانشیر) حزب توده ایران

1247.         میکائیل، حمید                        مجاهد

1248.         مینا، اصغر                           فداییان خلق-اکثریت

 

ن

1249.         ناتکلی، فرخ

1250.         نادری، ضیاالدین (کوروش)         راه کارگر

1251.         نادری، کریم                  فداییان خلق-اکثریت

1252.         نادری، منوچهر                       مجاهد

1253.         ناظمی (نیک آئین)، امیرهوشنگ    حزب توده ایران

1254.         ناظمی زاده، سرهنگ بهمن

1255.         نامداری، شاهرخ

1256.         نجاتی، مجید                  مجاهد

1257.         نجاتی، منصور                     راه کارگر

1258.         نجاران، ابراهیم                      راه کارگر

1259.         نجفی، اکبر

1260.         نجفی، منصور                        وحدت کمونیستی

1261.         نجفی شوشتری، منصور             وحدت کمونیستی

1262.         نجیبی، مجید

1263.         نجیمی(نعیمی)، محمد

1264.         نصارا، حسن

1265.         نصرتی، دکتر فرزین

1266.         نصرتی، فرشید                       مجاهد

1267.         نصیری، حمید رضا

1268.         نظامی، بهمن                          حزب توده ایران

1269.         نظامی، سید محمد                    حزب توده ایران

1270.         نظری، حمزه

1271.         نظری، حمید رضا

1272.         نظم آبادی، جواد                      فداییان خلق-اکثریت

1273.         نظیر مقدم، صبا

1274.         نظیرمقدم، نظر

1275.         نظیری، نسرین

1276.         نعمان پور، بیژن

1277.         نعمت اللهی، حمید

1278.         نعمتی، موسی

1279.         نعمک وندی، بیژن

1280.         نعیم، محمد رضا

1281.         نعیمی، علی                           حزب توده ایران

1282.         نوذری، فریده

1283.         نور، مهناز

1284.         نوربخش، حسن                       فداییان خلق-اکثریت

1285.         نورمحمدیان، پروانه                  مجاهد

1286.         نورمحمدیان، صالح                  مجاهد

1287.         نوروزی، ناصر                      مجاهد    

1288.         نوری، جلال

1289.         نوری، قدرت الله

1290.         نوری، محمد

1291.         نیرومند، حمید

1292.         نیک آفرین، ابراهیم(بهرام)           فداییان خلق-اکثریت

1293.         نیکان، حسین

1294.         نیک اقبال، نازنین

1295.         نیک پورفرخ، همایون               مجاهد

1296.         نیک خو، حسن

1297.         نیک منش، اسفندیار                  فداییان خلق-16 آذر

1298.         نیک نام، علی                         مجاهد

1299.         نیکو اقبال، زهرا

1300.         نیکو، حیدر                           حزب توده ایران

1301.         نیکو، علی اصغر

 

و

1302.         واحد، غلام علی                      حزب توده ایران

1303.         واحدی،

1304.         وارسته، اکبر

1305.         واصف،

1306.         واعظی، دکتر طاهر

1307.         وثوق، مهدی

1308.         وثوقی، توفیق                         فداییان خلق-اکثریت

1309.         ورپشتی، کبری                       مجاهد

1310.         ورجاوند،

1311.         وزی، اسدالله

1312.         وزیری، علی رضا

1313.         وطن خواه، اسماعیل                    حزب توده ایران

1314.         وطن خواه، مصطفی                   حزب دمکرات کردستان

1315.         وطن دوست، شایسته

1316.         وفالی زاده، فرخ

1317.         وفائیان، فرخ

1318.         وقوق آبکناری، حمید                 مجاهد

1319.         ولید، محمد

1320.         ولید، مجید                             چریک فدایی-اقلیت

1321.         وهاب زاده،

 

هـ

1322.         هاتمی، رحیم

1323.         هاتف، حجت

1324.         هادی، ناصر                          کومله

1325.         هادی، دکتر                           کومله

1326.         هادی بیگی، بهزاد

1327.         هادیان، حمیدرضا

1328.         هادی پور، سید حمید

1329.         هاشمی، امیر

1330.         هاشمی، حسین                        مجاهد

1331.         هاشمی، زینت                         مجاهد

1332.         هاشمیان،

1333.         هاشمی نژاد، عباس                   حزب توده ایران

1334.         همایونی، پرویز

1335.         همجوار، فیروز                       حزب توده ایران

1336.         همجوار، محمد قلی                   فداییان خلق-اکثریت

1337.         همدانیان، کاظم                        فداییان خلق-اکثریت

1338.         هندیجانی، فریده                      چریک فدایی-اقلیت

1339.         هواکشیان، قدس

1340.         هوشمند، جعفر

1341.         هوشمند، حمید

1342.         هوشنگی،

1343.         هوشی، محمود

1344.         هوشیاری، خلیل                      فداییان خلق-اکثریت

 

ی

1345.         یارمحمدی، فتحی

1346.         یاری آبکناری، کیانوش              مجاهد

1347.         یاقوتی، منصور                       فداییان خلق-اکثریت

1348.         یری،

1349.         یزدان پناه، علی اکبر

1350.         یزدان دوست، محمدرضا             حزب توده ایران

1351.         یزدانی، بهمن                         فداییان خلق-اکثریت

1352.         یزدانی، محمود

1353.         یزدانیان، بهمن

1354.         یزدی، (خواهر اول)

1355.         یزدی، (خواهر دوم)

1356.         یعقوبی، محمد                         مجاهد

1357.         یگانگی،                               مجاهد

1358.         یگانه، حسام                           فداییان خلق-اکثریت

1359.         یگانه، غلامرضا

1360.         یوسف پور، بهروز                   فداییان خلق-اکثریت

1361.         یوسف نژاد، محمد

1362.         یوسفی، امیر                          مجاهد

1363.         یوسفی، حسین                         مجاهد

1364.         یوسفی، داریوش                      فداییان خلق-اکثریت

1365.         یوسفی، کمال                         حزب دمکرات کردستان

1366.         یوسفی، محسن                        مجاهد

1367.         یوسفی لویه، مهناز                   مجاهد

1368.         یونسی، مراد

 

ما را در تصحیح و تکمیل لیست اسامی جان باختگان فاجعه ملی یاری کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا