حزب توده ایران

۸۵۲

پیکار شصت و نه ساله توده ای ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، در راه بهروزی میهن و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی

Top