حزب توده ایران

۸۷۵

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران:
مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ”فاجعه ملی“ را فراموش نخواهند کرد! 

Top