حزب توده ایران

۹۰۹

دیکتاتورِی حاکم تغییر ماهیت نخواهد داد: مبارزه فعالانه در جنبشِ مردمی، تنها گزینه است!

Top