حزب توده ایران

۹۱۴

به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن انقلاب شکوهمند و مردمی ای که به دست مشتی تاریک اندیش به مسلخ استبداد کشانده شد

Top