حزب توده ایران

۷۶۹

یورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمی برای دستیابی به پیشرفت، آزادی و عدالت اجتماعی
به بهانه »انقلاب مخملی«

Top