حزب توده ایران

۹۳۴

ولی فقیه ۹۵ میلیارد دلاری، تحریم‌هایِ اقتصادی، گفت‌وگو با آمریکا، و ”سازشِ“ قهرمانانه رژیم!

 

Top