حزب توده ایران

۹۴۳

شادباشِ نوروزیِ کمیتة مرکزی حزب توده ایران: نوروزتان مبارک و پیکارتان بر ضدِ استبداد و تاریک اندیشی پیروز باد!

 

Top