حزب توده ایران

۹۴۹

کارنامه یکساله دولت ”تدبیر و امید“ : شعارهای توخالی، پیگیری همان سیاست های فاجعه بار اقتصادی و ادامه جو اختناق و سرکوب!

نسخه چاپی برگه بزرگ

 

Top