حزب توده ایران

۹۵۵

تا رژیمِ «ولایت‌فقیه» پابرجاست، آمران و مُجریانِ کشتارِ هولناک هزاران زندانیِ سیاسی همچنان به تجاوز به حقوقِ مردم ما ادامه خواهند داد!

نسخه چاپی برگه بزرگ

 

Top