حزب توده ایران

۹۶۷

اعلامیه کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن - جنبش زنان ایران بخش اساسی و جدایی ناپذیر جنبش عمومی خلق بر ضد حکومت استبدادی حاکم بر میهن ما

نسخه چاپی برگه بزرگ

Top