حزب توده ایران

۱۰۰۰

پرچم همیشه دراهتراز حزب تودۀ ایران و صدای رسای پیکار کارگران و زحمتکشان میهن!

نسخه چاپی برگه بزرگ

Top