حزب توده ایران

۱۰۰۱

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی، بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

نسخه چاپی برگه بزرگ

Top