حزب توده ایران

۱۰۲۳

 صف‌آراییِ نامزدهای مدافع حاکمیت استبدادیِ ولایت فقیه، در نمایش انتخاباتی ۹۶

نسخه چاپی برگ بزرگ

Top