حزب توده ایران

۱۰۳۸

 حسن روحانی به «راست» گردش نکرده است، او همیشه در خدمت منافع «راست» بوده است!

Top