حزب توده ایران

۱۰۴۷

شادباش نوروزی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: نوروزتان فرخنده، سال نوتان مبارک و رزمتان برای پایان دادن به حاکمیت استبداد پیروز باد!

نسخه چاپی برگ بزرگ

Top