حزب توده ایران

۱۰۷۱

نگذاریم مبارزهٔ مردمی با دیکتاتوری ولایی را دولت ترامپ و همدستانش به‌یغما برند

Top