حزب توده ایران

۱۰۷۴

نپذیرفتنِ واقعیت عملکرد امپریالیسم، به مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی لطمه خواهد زد

مبارزه در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان و اولویت‌های آن (ضمیمه کارگری شماره ۱۸)

Top