حزب توده ایران

۱۰۷۶

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر: با هم در راه پایان دادن به ظلم، استبداد و بی‌عدالتی، تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، و استقرار حکومتی ملی و مردمی!

تأملی بر پیکار جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما (ضمیمه کارگری شماره ۱۹)

Top