حزب توده ایران

۱۰۸۶

هراس حکومت ولایی از گسترش مبارزات صنفی زحمتکشان

مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

Top