حزب توده ایران

۱۰۸۷

حزب تودهٔ ایران، حزب مبارزان پیگیر حقوق کارگران و زحمتکشان، حزب رزمندگان حقوق زنان، جوانان و دانشجویان، حزب پیکارگران ضد استبداد و مدافعان عدالت، حزب پرچمداران صلح و سوسیالیسم هفتاد و هشت ساله شد!

Top