حزب توده ایران

۱۰۸۸

ادامهٔ ۷۸ سال پیکار حزب تودهٔ ایران در میدان مبارزهٔ سرنوشت‌ساز میهن، و وظایف فراروی جنبش چپ

مبارزه علیه خصوصی‌سازی، برای حقوق سندیکایی، و وظایف مرحلهٔ کنونی

Top