حزب توده ایران

۱۰۹۴

رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده و خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشور را ندارد

ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در حرکت سندیکایی زحمتکشان!

Top