حزب توده ایران

۱۰۹۹

بحران کرونا، درماندگی رژیم ولایی، و نخ‌نما شدن «اسلام سیاسی«

 گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران (بخش ایران)

 

Top