حزب توده ایران

۱۱۰۰

بحران همه‌گیریِ کرونا، و واقعیت‌های عینی زندگی توده‌های کار و زحمت

 گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران (بخش جهان)

 

Top