حزب توده ایران

۱۱۰۱

بحران همه‌گیری کرونا، و واقعیت‌های عینی نظام سرمایه‌داری در ایران و جهان

 بازسازی ساختار سیاسی و کوچک شدن قاعدهٔ هِرَم حاکمیت جمهوری اسلامی

 

Top