حزب توده ایران

۸۲۶

شصت و هشت سالگی حزب توده های کار و زحمت؛ حزب پیکارگران ضد استبداد؛ حزب منادیان اتحاد و همبستگی همه نیروهای ملی و مردمی و حزب مدافعان آزادی استقلال و عدالت اجتماعی!

Top