مسایل سیاسی روز

پیام های تبریک ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پیام های منتشر شده در این شمارۀ نامۀ مردم:
فرقه دموکرات آذربایجان، و حزب های کارگری و کمونیستی از فدارسیون روسیه، برزیل، پرتغال، آلمان، اوکراین، کردستان عراق، افغانستان، هند، سوریه، فلسطین، لبنان، بحرین، صربستان، فیلیپین، اردن، سودان، بریتانیا،

بقیۀ پیام ها در شماره های آینده «نامۀ مردم» منتشر خواهد شد

پیام فرقۀ دموکرات آذربایجان
به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

  رفقای گرامیِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ، هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب را به شما و از طریق شما به همۀ اعضاء و هواداران و دوستداران حزب تودۀ ایران تبریک می گوئیم.
  ۷۵ سال قبل در روز ۱۰ مهرماه سال ۱۳۲۰ ، حزب تودۀ ایران به مثابه فرزند شایستۀ حزب کمونیست ایران ، حزب حیدرعمواوغلی ها  و ارانی ها ، برای ادامۀ راه آن حزب و با هدف تامین منافع کارگران و دهقانان و زحمتکشان و خلقهای ایران تاسیس گردید.   حزب تودۀ ایران با ارائۀ برنامه های مبارزاتی مترقی و واقعبینانه برای منافع توده های کار و زحمت ، برای دستیابی به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و برای مبارزه با فاشیسم هیتلری و تحکیم استقلال ایران ، به سازماندهی گردانهای مبارز در میان کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران و هنرمندان پرداخت ، و به این شکل ، بذری که حیدرعمواوغلی ها  و ارانی ها  در میان توده ها افشانده بودند بارور ساخت.  حتی به گواهی صریح برخی از عناصر صادق در میان مخالفین طبقاتی حزب تودۀ ایران، در میان جبهۀ ملی و نهضت آزادی، نظیر مهندس بازرگان و مهندس سحابی، حزب تودۀ ایران  یگانه حزب سیاسی فراگیر و پیگیر به معنای واقعی کلمه است که در تاریخ معاصر ایران به وجود آمده و با آگاهی رسانی و سازمانگری اقشار گوناگون توده ها ، اثرات شگرف و درازمدتی در تاریخ مبارزات مردم ایران بر جای گذارده است که تا کنون نیز باقی است.  چنین است که ، هم رژیم سلطنتی و هم رژیم فقاهتی علیرغم اینکه به شدید ترین و خونین ترین شکلها ، این حزب را مورد سرکوب قرار داده  و بارها و بارها انحلال و مرگ آن را اعلام کرده اند ، هر بار که با خیزش های اعتراضی وسیع اقشار گوناگون مردم مواجه می گردند ، آن را به دستهای مرموز توده ای ها  نسبت می دهند.
   حزب تودۀ ایران در تمامی تاریخ پر فراز و نشیب زندگی مبارزاتی خود اثبات کرده است که علاوه بر مبارزه در راه  تحقق آزادی ها و حقوق دمکراتیک و عدالت اجتمائی در مقیاس سراسر ایران ، همواره توجه ویژه ای به حقوق ملی خلقهای ساکن ایران و دیگر اقلیتهای ملی و مذهبی داشته است. مبارزه علیه تبعیض و ستم ملی  برای تامین حقوق برابر همۀ خلقها و اقلیتها و تامین حق تعیین سرنوشت در چارچوب ایران متحد ، همیشه بخشی از برنامۀ سیاسی و تئوریک و فعالیت عملی حزب تودۀ ایران را به خود اختصاص داده است. در نظر حزب تودۀ ایران ، مبارزۀ متحد برای اهداف سراسری و اهداف ملی و منطقه ای، بخشهای جدائی ناپذیری از مبارزۀ تمامی خلقهای ساکن ایران در جهت تحقق حاکمیت آزادی، دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران است.
   تاریخ مبارزۀ خلق آذربایجان نیز در دورۀ جنبش ۲۱ آذر نشان می دهد که حزب تودۀ ایران نه تنها با قاطعیت و پیگیری از مبارزۀ به حق خلق آذربایجان ، فرقۀ دمکرات آذربایجان و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان دفاع کرده ، بلکه عملا و به اشکال مختلف در آن مشارکت نموده است.  پیوستن ده ها هزار کادر توده ای سازمان ایالتی حزب در آذربایجان به فرقۀ دمکرات آذربایجان ، گسیل بسیاری از افسران توده ای از طرف حزب تودۀ ایران به آذربایجانِ خودمختار برای آموزش نظامی و سازماندهی دفاع مسلحانه در برابر تعرضات گروه های مسلح خان ها و فئودالهای مرتجع و مزدوران مسلح دولت مرکزی ، دفاع جانانۀ فراکسیون نمایندگان توده ای در مجلس شورای ملی از اعتراضات اهالی آذربایجان و جنبش ۲۱ آذر و بسیاری موارد مشابه ، دلایل تاریخی انکارناپذیرِ مشارکت حزب تودۀ ایران در جنبش ۲۱ آذر و مبارزات فرقۀ دمکرات آذربایجان برای کسب خودمختاری ملی و حفظ  و تحکیم آن بود که نهایتا به اتحاد عملِ تاریخی این دو حزب منجر گردید.
   رفقای گرامی!
   بار دیگر هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران را به شما و اعضاء و هواداران حزب تبریک می گوئیم ، و در ادامۀ مبارزۀ دشوار و ایثارگرانۀ شما  برای بهبود زندگی خلقهای ایران ، صمیمانه برایتان آرزوی موفقیت می کنیم.
– جاوید باد خاطرۀ شهدای قهرمان حزب تودۀ ایران و جنبشهای ترقی خواهانۀ کشورمان !
– برقرار باد اتحاد همۀ احزاب مترقی و خلقهای ایران برای تحقق حاکمیتِ استقلال ، آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران !

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان
مهر ماه ۱۳۹۵

پیام حزب کمونیست فدراسیون روسیه به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
رفقای گرامی،
هیئت رئیسهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را که نخستین سازمان فراگیر توده‌یی در تاریخ کشورتان است، به گرمی به شما شادباش می‌گوید.
در این دورهٔ دشوار، به‌رغم پیگردها و سرکوب‌های حکومت، حزب شما به پیکار برای تحقق حقوق طبقهٔ کارگر، و برای دستیابی به صلح و سوسیالیسم همچنان ادامه می‌دهد.
در اوضاع و احوال کنونی، همبستگی و حمایت برای کمونیست‌های همهٔ کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. ما نیز همراه با حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای دیگر آمادهٔ پیشبُرد هدف‌های مشترکمان، و مبارزه در راه تحقق آرمان‌های مشترکمان و استقرار سوسیالیسم هستیم.
ما تردیدی نداریم که به‌رغم همهٔ دشواری‌ها، حزب شما به راه خود ادامه خواهد داد، صفوف خود را تقویت خواهد کرد، و قدرت و نفوذ بیشتری در جامعه به دست خواهد آورد.
ما برای شما استواری انقلابی، قاطعیت، و خوش‌بینی در پیکار در راه حقوق کارگران آرزومندیم.
با درودهای برادرانه،
هیئت رئیسهٔ کمیتهٔ مرکزی

پیام حزب کمونیست برزیل به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
رفقای گرامی،
حزب کمونیست برزیل ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران، حزب کمونیست‌های ایران، را به کمونیست‌های ایرانی به‌گرمی شادباش می‌گوید. حزب تودهٔ ایران، خَلَف برحق و ادامهٔ دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران است که ۹۵ سال پیش تأسیس شد و فعالیتش در سال ۱۳۱۰ توسط حکومت سلطنتی وقت ممنوع اعلام شد. کمونیست‌های برزیل این سالگرد را فرصت مغتنم دیگری در تأیید هویّت و حقانیت حزب تودهٔ‌ ایران، تحکیم صفوف آن حزب، و تعمیق پیوندهای آن با زحمتکشان و مردم ایران می‌دانند.
۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما هم‌زمان شده است با اوضاع بحرانی منطقهٔ خاورمیانه و وخیم‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و سیاسی در این منطقه در نتیجهٔ سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مداخله‌گرانهٔ امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، صهیونیست‌های اسرائیلی، و رژیم‌های ارتجاعی، که به جنگ‌های تجاوزکارانه، ویرانی کشورها، و تروریسم منجر شده است. در چنین وضعیتی، نقش حزب‌های کمونیست و نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی در امر اتحاد و مبارزه با دشمن مشترک مردم سراسر جهان اهمیت زیادی پیدا می‌کند. ما ضمن تقدیم درودهای گرم خود به شما، از کمونیست‌های ایران به خاطر ابراز همبستگی با حزب ما و مردم برزیل سپاسگزاری می‌کنیم. این همبستگی، به ما در مبارزه‌مان با کودتای اخیر در برزیل و در برابر حکومت غاصبی که دیلما روسِف را از مقام ریاست‌جمهوری برکنار کرد، روحیه می‌بخشد. کودتا در برزیل در لحظه‌های تاریخی حسّاسی در آمریکای لاتین رخ داد. این منطقه اکنون هدف ضدحملهٔ تعرّضی الیگارش‌های (ثروتمندان و قدرتمندان) کشورهای منطقه در همدستی با امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است. ما اعتقاد داریم که فعالیت قهرمانانهٔ کمونیست‌های ایرانی در سراسر تاریخ آنها، سرمشق و الهام‌بخش مبارزات جاری همهٔ ماست.
فرخنده باد ۷۵مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

با درودهای کمونیستی،
خوزه رینالدو کاروالهو، دبیر بخش بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی

پیام حزب کمونیست پرتغال به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

حزب کمونیست پرتغال به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، وارث سنّت‌های مبارزه و پیکار حزب کمونیست ایران که ۹۵ سال پیش تأسیس شد، درودهای گرم خود را به شما و به کمونیست‌های ایران تقدیم می‌کند.
۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما مصادف با یکی از خطرناک‌ترین لحظه‌ها در تاریخ نوع بشر است. بحران عمیق نظام سرمایه‌داری با دگرگونی‌های مهمی در توازن قدرت‌های اقتصادی جهان همراه است که برآمد آن را در کاهش نسبی قدرت‌های امپریالیستی کهنه و ظهور قدرت‌های اقتصادی نوین و مهم در دیگر نقاط دنیا می‌توان دید. پاسخ امپریالیسم به وضع تازه، اعمال زور و جنگ، تشدید استثمار کارگران، و سلطه بر ملّت‌هاست. سرشت بربرمنشانه، ویرانگر، استثمارگر، و تجاوزکارانهٔ امپریالیسم را امروزه می‌توان در سراسر جهان، و به حادترین صورت در خاورمیانه دید. بی‌رحمانه‌ترین نمونه‌های میراث ویرانی و مرگ ناشی از دهه‌ها جنگ‌های تجاوزکارانهٔ امپریالیستی علیه کشورها و ملّت‌ها در سراسر جهان را به‌ویژه می‌توان در عراق، لیبی، سوریه، و یمن دید که به دست امپریالیسم و با مشارکت و همکاری فعال قدرت‌های بزرگ اتحادیهٔ اروپا و متحدان ارتجاعی آنها در منطقه پدید آمده است. سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تجاوزگرانه،‌ روی دیگر سکهٔ سیاست‌هایی است که در سراسر جهان و از جمله در خود کشورهای امپریالیستی دنبال می‌شود و شامل تشدید بی‌رحمانهٔ استثمار کارگران، از میان بردن دستاوردهای اجتماعی و سیاسی آنها، و حفظ و ادامهٔ سلطهٔ ویرانگر سرمایهٔ مالی کلان بر کارگران و ملّت‌های جهان است. افزایش تجاوزگری امپریالیسم، که هدف نهایی‌اش جلوگیری از ظهور و قدرت‌گیری رقیبان و حریفان اقتصادی تازه است، اکنون بیش از پیش و آشکارتر از همیشه روسیه و چین را هدف قرار داده است. کشور شما نیز یکی از هدف‌های همیشگی نظام امپریالیستی است که در پی سلطه بر جهان و ادامهٔ استثمار است. قدرت‌های امپریالیستی فقط حاضر به پذیرش رابطهٔ ارباب-و-نوکری و فرمانبرداری با کشورهای دیگر جهان هستند. خطر دائمی تجاوز آشکار به استقلال و یکپارچگی ملّی ایران را نمی‌توان دست‌کم گرفت. اکنون خطر واقعی مقابلهٔ نظامی در مقیاس گسترده، و حتّی برخورد نظامی آشکار میان بزرگ‌ترین قدرت‌های هسته‌یی جهان وجود دارد. به همین دلیل، بسیج طبقهٔ کارگر و گسترده‌ترین بخش‌های جامعه و ایجاد جبههٔ پیکار سیاسی و اجتماعی گسترده، ضرورتی عاجل است تا بتوان شتاب کنونی به سوی فاجعه‌ای جهانی در ابعادی عظیم را متوقف کرد.
حزب کمونیست پرتغال با سنّت‌های مبارزاتی قهرمانانه و میراث تاریخی حزب تودهٔ ایران به‌خوبی آشناست. ما همچنین از شرایط دشواری که حزب شما در مبارزه‌اش با آن روبروست آگاهیم. حزب شما که رژیم ایران آن را ممنوع و سرکوب کرده است، در مبارزه‌اش در راه حقوق اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کارگران و ملّت ایران با سرکوب روزانهٔ خشنی روبروست. حزب کمونیست پرتغال همبستگی خود را با کمونیست‌ها، کارگران، و مردم ایران در مبارزه‌شان در راه تحقق دموکراسی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، و صلح در منطقه و جهان اعلام می‌کند.
ما اطمینان داریم که ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما فرصت دیگری در راه پیشبُرد مبارزهٔ شجاعانهٔ حزب توده ایران، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر ایران، و مبارزهٔ زحمتکشان و مردم ایران خواهد بود که راه را برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک، جهانی صلح‌آمیز، و عدالت اجتماعی و پیشرفت باز می‌کند.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال
لیسبون، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶

پیام کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اوکراین
به کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای حزب تودهٔ ایران:
رفقای گرامی،
از طرف کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اوکراین، ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، حزب پیکار در راه رهایی زحمتکشان ایران، حزب مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم، و حزب مدافع آزادی و دموکراسی در ایران را به شما صمیمانه شادباش میگویم.
ما کمونیستهای اوکراین از حزب تودهٔ ایران به علّت موضع اصولی اش دربارهٔ اوکراین بسیار سپاسگزاریم. حزب شما جزو نخستین حزبهای سیاسی بود که در اسفند ۹۲ کودتای مسلّحانه در اوکراین و مداخلهٔ آشکار قدرتهای امپریالیستی در امور داخلی اوکراین را محکوم کرد، و مخالفت خود را با سرکوب سیاسی و ترور کمونیستها و اعضای خانوادههایشان توسط رژیم کودتا و دارودستههای نو-نازی، و نیز ممنوع کردن
حزب کمونیست اوکراین و اشاعهٔ ایدئولوژی فاشیستی ابراز کرد. کمونیستهای اوکراین همبستگی خود را با حزب تودهٔ ایران، و پشتیبانی تمام و کمال خود را از جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اعلام میکنند. ما جامعهٔ جهانی مترقی را فرامیخوانیم که از رهبری ایران بخواهد که به همهٔ شکلهای اذیت و آزار و سرکوب سیاسی و قضایی کمونیستها پایان دهد.
ما برای رهبری حزب تودهٔ ایران و همهٔ کمونیستهای ایران پایداری، شهامت، هماهنگی و درک متقابل، قاطعیت و استواری سیاسی در تصمیمگیری های سیاسی، موفقیت در مبارزه با وحشیگری سرمایه داری، با استثمار انسان از انسان، با جهانی سازی و تروریسم، و با احیای فاشیسم، و موفقیت در مبارزه در راه حفظ صلح و دستیابی به دموکراسی واقعی و سوسیالیسم آرزو داریم.
برای همهٔ شما کامیابی، امیدواری و خوشبینی، و پیروزی ها و دستاوردهای تازه به سود زحمتکشان ایران آرزومندیم.
زنده باد حزب تودهٔ ایران!
زنده باد دوستی انترناسیونالیستی میان حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست اوکراین! کارگران جهان متحد شوید!
دبیر اول حزب کمونیست اوکراین،  پترو سیموننکو

پیام همبستگی حزب مردم فلسطین به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیان‌گذاری حزب توده ایران
رفقای گرامی رهبری حزب توده ایران

با سلام‌های رفیقانه، 
اجازه بدهید که به نمایندگی از اعضا و رهبری “حزب مردم فلسطین” درودها و تبریک‌های مبارزه‌جویانه خود را به مناسبت هفتاد و پنج سال مبارزه‌تان در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران به شما و از طریق شما به تمام اعضا، حامیان و دوستان حزب‌تان تقدیم دارم.
ما امیدواریم و بر این باوریم که روابط مبارزه‌جویانه  بسیار عالی بین دو حزب ما که در خدمت مصالح عالیه ملت‌های ما می‌باشد، ادامه خواهد یافت. حزب توده ایران همواره طرفدار مبارزه عادلانه مردم ما برای حقوق مشروع خود، پایان دادن به اشغال، حق تعیین سرنوشت خود و ایجاد یک کشور مستقل در درون مرزهای  قبل از ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن، و حل مسئله پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه “۱۹۴” سازمان ملل، بوده است. ما خواهان بهترین‌ها برای حزب توده ایران و مردم مهربان و دوست داشتنی ایران هستیم.
بسام صالحی،‌دبیر کل
حزب مردم فلسطین،‌ رام الله ، اول اکتبر ۲۰۱۶

پیام شادباش حزب کمونیست کردستان -عراق
به کمیته مرکزی حزب توده ایران

رفقای گرامی، هفتاد و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران را به رهبری و تمام اعضای حزبتان شادباش می گوئیم و بار دیگر همبستگی قلبی خود را با شما تجدید می کنیم.  همچنین به تاریخ حزب توده ایران که همواره برای برقراری اتحاد میان کارگران و خلق های ایران برای دستیابی به بهروزی و آرمان هایشان کوشیده است، با نگاهی ستایش آمیز می نگریم، حزبی که در لحظه های مهم تاریخی در کشورتان نقشی قاطع داشته است و در همان حال توانسته است در برابر شرایط گوناگون سرکوب و ستمگری سیاسی، مانند دوران دشوار کنونی فعالیت مخفی استوار باقی بماند. ما نیک می دانیم که مبارزه کمونیست ها، سوسیالیست ها و عدالتخواهان در منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهایی که اسلامگرایی سیاسی بر آن ها حاکم می باشد چه اندازه دشوار و سخت است. در پایان موفقیت حزبتان را در جهت رسیدن به آرزوهای انسانی تان، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی آرزومندیم.
دفتر روابط بین الملل
حزب کمونیست کردستان- عراق

پیام حزب کمونیست هند به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

رفقای گرامی،
درودهای برادرانه و گرم شورای ملّی حزب کمونیست هند به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را از ما بپذیرید. بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران رخداد مهمی در تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی و کارگری بود. حزب تودهٔ ایران که وارث و ادامه دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران است، نقشی محوری در سازمان‌دهی طبقهٔ کارگر و دیگر قشرهای محروم جامعه در مبارزه با رژیم‌های گوناگون سلطنتی و دیکتاتوری ایفا کرده است. جان‌فشانی‌های حزب تودهٔ ایران از همان آغاز فعالیتش برگ زرّینی در تاریخ جنبش کمونیستی و دموکراتیک جهان است. به علّت نقشه‌ها و دسیسه‌های قدرت‌های امپریالیستی، اوضاع جهان پیوسته وخیم‌تر می‌شود. اوضاع در خاورمیانه همچنان بسیار حسّاس و خطرناک، و آمادهٔ انفجار است. به علّت وجود چنین وضعیتی در همسایگی ایران، نقش حزب تودهٔ ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حزب کمونیست هند از دشواری‌های کنونی بر سر راه فعالیت و پیکار حزب تودهٔ ایران با هدف دستیابی به صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی در ایران، آن هم با وجود سرکوب هواداران حزب تودهٔ ایران توسط رژیم کنونی، کاملاً آگاه است. حزب ما ضمن آنکه به حمایت از وحدت و یکپارچگی ایران و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی در ایران ادامه می‌دهد، همچنان بر پشتیبانی از حزب تودهٔ‌ ایران و همبستگی خود با آن حزب و فعالیت‌هایش تأکید می‌کند. به مناسبت این سالگرد فرخنده، بار دیگر بر حمایت خود از مبارزات شما برای ایرانی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز تأکید می‌کنیم.
با درودهای انقلابی،
کمیتهٔ اجرایی ملّی حزب کمونیست هند

پیام حزب کمونیست آلمان به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران

رفقای گرامی،
کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای حزب کمونیست آلمان بسیار خوشوقت‌اند که درودهای برادرانهٔ خود را به مناسب ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران به شما تقدیم می‌کنند. بی‌تردید شما می‌توانید به داشتن تاریخی طولانی‌تر از این به خود ببالید که با ایجاد حزب کمونیست ایران در ۹۵ سال پیش آغاز شد.
حزب شما در طول تاریخ حیاتش با شرایط بسیار دشوار سرکوب مداوم روبرو بوده است. به دنبال مبارزات ضدامپریالیستی شما با دیکتاتوری شاه، انقلاب ایران به قدرت گرفتن نیروهای اسلامی قرون‌وسطایی منتهی شد که رژیمی دین‌سالار را به وجود آوردند. جمع بزرگی از اعضای حزب شما به علت سرکوب و ممنوعیت فعالیت حزب شما در دههٔ ۱۳۶۰ مجبور به ترک کشور شدند. بسیاری از آنها به جمهوری فدرال آلمان آمدند. همین مهاجرت مایهٔ ایجاد روابط نزدیک میان حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست آلمان شد که تا امروز نیز ادامه دارد. شما همیشه در کنگره‌ها و جشنواره‌های ما شرکت می‌کنید، همان‌طور که سه ماه پیش در جشنوارهٔ اخیر نشریهٔ ما “عصر ما “شرکت کردید. شما همیشه می‌توانید به همبستگی ما اتکا کنید. ما قاطعانه خواستار آزادی همهٔ زندانیان سیاسی از زندان‌های ایران هستیم.
در پی از میان رفتن جمهوری آلمان دموکراتیک، اکنون آلمان نقش امپریالیستی بارزتری را به عهده گرفته است. اتحادیهٔ اروپا اکنون زیر رهبری اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آلمان قرار دارد. امروزه هیچ جنگی در خاورمیانه را نمی‌بینید که دولت آلمان در آن حضور نداشته باشد، یا از آن پشتیبانی نظامی یا سیاسی یا تدارکاتی نکند. ما با شما هم‌عقیده‌ایم که منطقهٔ خاورمیانه واقعاً خطرناک‌ترین فصل تاریخش را از سر می‌گذراند. نیروهای امپریالیستی می‌خواهند طرح “خاورمیانهٔ جدید “خودشان را اجرا کنند، و تلاش دارند که ایران، عراق، و سوریه را تقسیم و نابود کنند، و دولت‌های تازه‌ای زیر کنترل خود به وجود آورند. نیروهای امپریالیستی صرف‌نظر از اینکه عربستان سعودی، ترکیه، و سلطان‌نشین‌های خلیج فارس از نیروهایی مثل “دولت اسلامی “[داعش] حمایت می‌کنند، با این کشورها همکاری می‌کنند. ما نیز با تحلیل شما در مورد خطر جنگ میان ایران و عربستان سعودی در آینده موافقیم. این دو کشور برای اینکه قدرت برتر در منطقه باشند، اکنون از راه‌هایی مثل پشتیبانی از نیروهای مختلف در جنگ‌های جاری در یمن و سوریه، با یکدیگر در کشاکش‌اند. نخستین وظیفهٔ ما دفاع از یکپارچگی سوریه و عراق به عنوان کشورهای واحد است.از سوی دیگر، آلمان از دولت دست‌راستی اوکراین حمایت می‌کند که در کودتای دو سال پیش قدرت را به دست گرفت. سیاست‌های تهاجمی آلمان نسبت به فدراسیون روسیه نشان دهندهٔ تمایل و علاقهٔ آلمان به این است که بار دیگر می‌خواهد بازیگری بزرگ در امور بین‌المللی باشد. حزب ما در کنگرهٔ بیست‌ویکم خودش در پاییز سال گذشته، این نقش تازهٔ امپریالیسم آلمان را تحلیل کرد. ما در جنبش صلح و ضدنظامیگری شرکت فعال داریم و هدف ما این است که جلو تلاش برای راه انداختن جنگ‌های بیشتر را بگیریم، و سیاست‌های تهاجمی و تجاوزکارانهٔ امپریالیسم آلمان و آمریکا را که به دنبال نفت و دیگر منابع طبیعی، و نفوذ بیشتر در دیگر منطقه‌های دنیا هستند، متوقف کنیم. به این ترتیب روشن است که ما، اگرچه در شرایطی متفاوت و در منطقه‌هایی متفاوت، دشمنان یکسان و مشترکی داریم؛ سرمایه‌داری مسلّط در مرحلهٔ امپریالیستی‌اش، دشمن نوع بشر است. بار دیگر بر همسبتگی خود با حزب شما تأکید می‌کنیم و خواهان تحکیم و تقویت همکاری‌های نزدیک بین دو حزب هستیم.
زنده باد حزب تودهٔ ایران!
با گرم‌ترین درودهای کمونیستی،
پاتریک کویبه‌له، صدر
گونتر پُل، دبیر بخش بین‌المللی

  پیام تبریک حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست ترکیه ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را شادباش می‌گوید. حزب تودهٔ ایران، میراث‌دار جنبش کمونیستی ایران، در تاریخ خود همواره با سرکوب و کشتار روبرو بوده است؛ نخست در رژیم شاه و پس از آن در حکومت اسلامی، که هر دو منافع طبقهٔ سرمایه‌داری را نمایندگی می‌کنند.
امروزه منطقهٔ خاورمیانه بین سیاست‌های امپریالیستی از یک سو و اسلام‌گرایانه از سوی دیگر در منگنه قرار گرفته است. جنگ سوریه و تهدیدهای صورت گرفته علیه ایران نشان از اوج‌گیری خطرناک دخالت‌های نظامی دارد که ملّت‌های خاورمیانه را به تسلیم و زانو زدن در برابر نیروهای امپریالیستی یا تجزیهٔ کشورهایشان بر اساس گروه‌های فرقه‌یی و قومی مجبور می‌کند. مردم ایران که مورد اذیت و آزار و سرکوب یک رژیم دین‌سالار قرار داشته‌اند اکنون با سیاست‌های دوگانه و مزوّرانهٔ امپریالیسم آمریکا روبرویند که به امید همدستی و همکاری اسلامگرایان بنیادگرا با سیاست‌های امپریالیستی، از فشار بر دولت ایران کاسته است. از سوی دیگر، امیدواری به تشکیل ائتلافی ضدآمریکایی توسط رژیم‌های استثمارگر به منظور آوردن صلح به خاورمیانه، خیالی واهی بیش نیست و در اساس غیرممکن است.
کمونیست‌های ترکیه نیز برای غلبه بر معضل مشابهی مبارزه می‌کنند که پس از کودتای نظامی سه ماه پیش ملّت ترکیه با آن مواجه شده‌اند: یا بازگشت به سرکوب استبدادی دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه به نام “دموکراسی”، یا رضایت دادن به انتقادهایی که به نام “آزادی”، امّا به پشتیبانی و تحریک امپریالیسم، از دولت کنونی می‌شود. حزب کمونیست ترکیه اعتقاد راسخ دارد که بدون مبارزهٔ طبقهٔ کارگر برای انقلاب سوسیالیستی، مقابله با فاشیسم اسلامی و مداخله‌های امپریالیستی و متوقف کردن آن امکان‌پذیر نیست. مقاومت اجتماعی فزاینده در برابر اسلامی کردن آموزش در ترکیه بر اثر فعالیت “جنبش روشنگری “با حمایت حزب کمونیست ترکیه تقویت شده است. همچنین، در حال حاضر مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ طبقهٔ کارگر برای افشای نقش دولت در طرفداری از سرمایه‌داری در جریان است. کمونیست‌ها و دیگر نیروهای ترقی‌خواه خواهان برکناری همهٔ مقام‌های دولتی‌ که از جهادی‌های مسلّح در سوریه حمایت کرده‌اند؛ خواهان برخورد با همهٔ دارودسته‌های مذهبی فرقه‌گرا؛ و خواهان لغو همهٔ توافق‌های امپریالیستی با آمریکا، “ناتو”، و اتحادیهٔ اروپا هستند. ما کمونیست‌های ترکیه به مناسبت ۷۵ سال مبارزهٔ رفقای ایرانی‌مان در راه رهایی کشور از بنیادگرایی اسلامی و تهدیدهای امپریالیستی درودهای خود را تقدیم شما می‌کنیم و بر اهمیت مبارزهٔ مشترک دو ملّت همسایه با امپریالیسم تأکید می‌کنیم.
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ترکیه

پیام حزب کمونیست سودان
رفقای گرامی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران،

به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگردِ حزب کمونیست، متهور و قهرمانِ شما که مدافع راستین حقوق طبقهٔ کارگر ایران است، و نیز از همان آغاز حیاتش قهرمانانه برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری مبارزه کرده است، سلام برادرانه و تبریک‌های کمونیستی خود را تقدیم می‌داریم.  حزب کمونیست سودان، به‌طور هم‌زمان، مقاومت شجاعانه شما در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت تئوکراتیک در ایران و همچنین مبارزه‌تان در یافتن جایگزینی برای رژیم حاکم و به‌منظور استقرار دولتی سکولار و دموکراتیک را تحسین می‌کند.  
همبستگیِ برادرانه و پشتیبانی کمونیستی و رابطه محکم میان دو حزب‌مان، همواره در خدمت ادامه و گسترش مبارزه در راه دموکراسی، آزادی و برابری و همچنین در جهت غلبه بر اتحاد بین مرتجعان محلی و امپریالیسم بوده است.  حزب کمونیست سودان از همبستگیِ بی‌درنگ و کمونیستی حزب توده ایران با حزب ما و با مردم سودان، مردمی که برای قیام توده‌ای در راه سرنگونیِ جنگ‌طلبان و سرکوبگران حاکم در “حزب کنگره ملی “و حامیان آنان آماده می‌شوند، صمیمانه قدردانی می‌کند. مردم ما از تجربه‌های پرشمار خود آموخته‌اند که نافرمانیِ مدنی و همگانی و همین‌طور نیز اعتصاب سیاسی، تنها ابزار در گشودنِ راه به سمت مسیر ترقی، توسعه و پیشرفت در سودان است.

با تشکر از شما و با تقدیم  درودهای برادرانه کمونیستی
علی سعید ابراهیم- دفتر روابط بین‌المللیِ حزب کمونیست سودان

پیام حزب کمونیست لبنان
رفقای عزیز حزب توده ایران
حزب کمونیست لبنان، به‌مناسبت سالروز بنیادگذاری حزب‌تان تبریک‌های برادرانه و رفیقانه خود را تقدیم می‌دارد.  ما هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران را گرامی می‌داریم، و این فرصت را برای تأکیدِ مجدد بر ایده‌آل‌ها و هدف‌های مشترک‌مان در مبارزه در راستایِ عدالت اجتماعی، دگرگونی اجتماعی، آزادی و سوسیالیسم، در همه کشورها و همچنین کشورهای‌مان، مغتنم می‌شماریم.
مبارزه حزب توده ایران و اعضای آن در تمام طول تاریخش، مبارزه‌یی متهورانه در راستای دستیابیِ هموطنان‌شان به حقوق خویش در شرایطِ سخت‌ترین نظارت‌های امنیتی‌پلیسی و سلطه‌ٔ دیکتاتوری بوده است. حزب توده ایران همواره پیشگام مبارزات طبقه کارگر ایران بوده است و همیشه نیز چنین خواهد ماند! ضمن اعلام همبستگی و برادریِ کامل خود، گرم‌ترین سلام‌ها و مراتب عالی احترام خود را به حزب توده ایران اعلام می‌داریم.

عمر دیب- مسئولِ دفتر بین‌المللیِ کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنان
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶  [۵ مهرماه ۱۳۹۵]

پیامِ همبستگیِ حزب کمونیست سوریه
به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگردِ بنیادگذاری حزب توده ایران
رفقای عزیزِ حزب توده ایران
به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیادگذاریِ حزب مبارزتان، حزبی که ادامه‌دهنده و وارثِ سنت‌های حزب کمونیست ایران است، گرم‌ترین سلام‌های‌مان را بپذیرید.  فعالیت‌های درنظر گرفته‌شده از سویِ حزب شما در این مقطعِ زمانی، بخش مهمی از مبارزه جدی شما را در رویارویی با امپریالیسم جهانی- و در اساس در مسیرِ منافعِ طبقه کارگر ایران- در بر می‌گیرد. این مبارزه شما، قویاً مورد قدردانیِ ما در حزب کمونیست سوریه است، و ما آن را در مسیر کمک به تقویتِ جبهه جهانیِ مبارزه بر ضدِ امپریالیسم ارزیابی می‌کنیم.
حزب کمونیست سوریه، که از تفکراتِ ملی و بین‌المللیِ خالد بکتاش مٌلهِم و بدان وفادار است، در برابرِ طرح‌ها و توطئه‌های امپریالیسم و صهیونیسم- که ارتجاعِ محلی [بومی] و عربی نیز با هدفِ به‌اسارت کشاندنِ سراسر منطقه به زیر یوغِ سلطه صهیونیستی و امپریالیستی و منهدم کردنِ مواضع مقاومت‌جویانه در کشور ما سوریه، در آن نقش دارد- در کنارِ توده‌های مردم سوریه مبارزه می‌کند.  ما مطمئنیم که پیروزی از آنِ ما خواهد بود و سوریه هرگز به‌زانو در نخواهد آمد. ما برای مبارزه و همچنین فعالیت شما در راستای این مناسبتِ بزرگ، آرزوی موفقیت داریم و بر تعهدمان به تداومِ روابطِ رفیقانه و ویژهٔ همیشگی میان دو حزب‌مان تاکید می‌ورزیم.
بدین وسیله، درودهای انقلابی‌مان را به همه رفقا تقدیم می‌داریم.
جاودان باد انترناسیونالیسمِ پرولتری
متحد با هم، ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد.
دفتر روابط بین المللی حزب کمونیست سوریه

پیام شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان
رفقای گرانقدر!
تمنیات نیک شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان را بمناسبت هفتاد و پنجمین سالروز تأسیس حزب تودۀ ایران- این دژ مطمئن مبارزات دادخواهانۀ خلق ایران و منطقه- به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ابراز داشته ، پیروزیهای هرچه بیشتر تان را در مبارزۀ برحق مردم ایران علیه رژیم آخندها و ایستاده گی در برابر دسایس ارتجاع داخلی، منطقوی و جهانی آرزومندم.
مامعتقدیم که مردم ایران ومنطقه از تجارب گرانبهای شما استفاده خواهند کرد. اعتقاد ما بر آنست که مردم ایران اکنون به واقعیت هایی که رژیم تئوکرات ایران آنها را مسخ میکردند پی برده اند ودوستان را از دشمنان خویش تا حدود زیادی تمیز میدهند.  در نتیجۀ کار مستمرِ حزب رزمندۀ شما مردم ایران دریافتند که دیگر نمیتوانند به  آنانی که تاحدودی در جایگاه دوستان تبارز میکردند اعتماد کنند، زیرا وضع کنونی جهان وکشور همسایۀ شما افغانستان گواه براین واقعیت است.
گام ارزشمند رفقای همسنگر مان در زمینۀ طرح وتصویب برنامۀ حزب در ششمین کنگرۀ حزب پر افتخار تان، بادر نظر داشت اوضاع کنونی که امپریالیزم جهانی در رأس امپریالیزم ایالات متحدۀ امریکا و جنگ افروزان ناتوی آن نه تنها ایران، بلکه تمام کشورهای منطقه و جهان را یا اشغال نموده ویا تهدید به اشغال میکند مورد خورسندی ما بوده ودرین مبارزۀ مشترک با شما صف آرایی خواهیم کرد.
فرخنده باد هفتاد و پنجمین سالروز بنیانگزاری حزب تودۀ ایران!
دست تان را بخاطر همکاریهای رفیقانه میفشارم
عبدالله نایبی
رئیس نهضت آیندۀ افغانستان
جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶

پیامِ تبریک و همبستگیِ حزب کمونیست صربستان
 رفقای گرامی،
ما از مبارزهٔ شما بر ضدِ سرمایه‌داری و مداخله‌جویی‌هایِ بین‌المللی به‌سردمداریِ ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پشتیبانیِ کامل‌مان را تقدیم می‌داریم. ما با حزب توده ایران، طبقهٔ کارگر، و مردمِ ایران، همبستگی‌مان را اعلام می‌داریم. 
ما فرصت رویدادِ هفتادوپنجمین سالگردِ بنیادگذاری حزب‌تان را مغتنم شمرده و  موفقیت‌هایی سرنوشت‌ساز در فعالیت‌ها و مبارزه برای‌تان آرزو می‌کنیم. ما مطمئنیم که حزب شما در آینده هم حزبی مدافعِ ایده‌های مارکسیسم و لنینیسم خواهد بود و مشعلِ همیشه روشنِ مبارزه برای ایجاد و گسترش روابطی انسانی‌تر در جامعهٔ ایران خواهد بود. ما همچنین با بهره‌گیری از این فرصت، از ابتکار برپاییِ بین‌الملل پنجمِ کمونیستی با هدفِ انسجام بخشیدن به مبارزهٔ جنبشِ کمونیستی در جهان و تقویتِ آن، حمایت‌مان را اعلام می‌کنیم.
با درودهای رفیقانه،
حزب کمونیست صربستان

پیام تریبون ترقی‌خواه در بحرین به رهبری حزب تودهٔ ایران

با درودهای رفیقانه
 دفترسیاسیِ کمیتهٔ مرکزی “تریبون ترقی‌خواه در بحرین”، به‌مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد تأسیسِ حزب مبارزِ شما گرم‌ترین تبریک‌های رفیقانهٔ خود را تقدیم می‌کند. ما بدین‌وسیله فداکاری‌های بزرگ مبارزانِ حزب [تودهٔ ایران] در جریان تاریخ طولانی مبارزه و پایداری‌اش را- نخست در برابرِ دیکتاتوری شاه و هم‌اینک در برابر دیکتاتوری تئوکراتیکِ [دینیِ] حاکم بر ایران- را ارج می‌نهیم.
دیکتاتوری حاکم کنونی، انقلاب مردم ایران در سال ۱۹۷۹ [بهمن ۱۳۵۷] را از مسیرِ دموکراتیک آن منحرف کرده و نیروهای چپ و ترقی‌خواهِ ایرانی را، و ازجمله حزب شما (حزب برادر- حزب تودهٔ ایران)، قلع‌وقمع و سرکوب کرد.  به‌همین مناسبت اجازه می‌خواهیم روابط تاریخیِ مبارزاتی میان کمونیست‌های ایرانی و بحرینی را افتخارآمیز اعلام کرده و از نقشِ مهم کادرهای حزب شما در انتشار اندیشهٔ مارکسیستی در کشورمان تجلیل به‌عمل آوریم. تلاش‌های پُرثمرِ شما الهام‌بخشِ نسل‌های مبارز ما در پیکارشان در راهِ استقلال ملی، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی بوده است.
 در وضعیت فعلی، هدف‌های مبارزهٔ ما بر ضدِ ارتجاع، تروریسم، استبداد و افراط‌گراییِ دینی و مذهبی- در همهٔ شکل‌های آن- و همچنین مبارزهٔ ما به‌منظور جلوگیری از خطر گسترده‌تر جنگ‌ها و بحران در منطقهٔ حساس ما، و تلاش‌های‌مان در جهت دست یافتنِ مردم کشورهای‌مان در استفاده از ثروت‌های ملی‌شان برای برقراریِ عدالت ‌و توسعهٔ کشورهای‌مان همسان‌اند.  رفقای گرامی، ما اطمینان داریم که حزب مبارزِ شما در راه تحقق هدف‌های عادلانهٔ مردم ایران که برای آن‌ها مبارزه‌یی طولانی را پشت سر گذاشته است، سرانجام پیروز خواهد شد.
 زنده‌باد مبارزهٔ حزب تودهٔ ایران
جاودان و گرامی باد یاد شهدای حزب تودهٔ ایران
دفترسیاسیِ “تریبون ترقی‌خواه در بحرین”

پیام حزب کمونیست اردن
رفقای عزیزوگرامی در حزب تودهٔ ایران
 
مناسبتِ هفتاد‌وپنجمین سالگرد تأسیس حزب شما، حزبِ برادر (حزب تودهٔ ایران) را برای تقدیمِ ‌بهترین آرزوها و صادقانه‌ترین احساسِ همبستگی و هم وندیِ مبارزاتی به شما فرصتی مغتنم می شماریم.
هم‌زمان با این مناسبتِ گرامی، تاریخ مبارزات و فداکاری‌های ارزندهٔ حزب مبارزِ شما برای مردم ایران و برای دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی در خاطر ما به‌یاد آورده می‌شود. مبارزات شما را در راهِ صلح و دموکراسی واقعی و برای سوسیالیسم و پیشرفتِ اجتماعی در کشور عزیزتان، ارج می نهیم.
ما اهمیتِ این مبارزهٔ حزب شما- به‌رغم شرایط سختی که در آن قرار دارد- و انسجام آن در راه رهاییِ کامل از سلطهٔ حاکمیت مذهبی و در جهت گسترش دموکراسی و آزادی‌های عمومی برای تمامی جریان های سیاسی و همچنین تا دستیابیِ مردم ایران به خواست‌های‌شان، درک می کنیم.
ما با بهره‌گیری از مناسبتِ سالروز بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران، از حزب ها، نیروهای سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری و انسانی می خواهیم تا با صدای بلند آزادیِ تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتیِ ایران و همچنین بازداشت شدگان وابسته به حزب تودهٔ ایران را از زندان‌های رژیم و آزادیِ فعالیت سیاسی حزب فداکاری که پیشتازِ مبارزه در راه واژگون کردن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بوده است را مطالبه کنند.
در پایان،  گرم‌ترین تبریک‌ها را به‌مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد آغاز فعالیت حزب شما‌ تقدیمتان می کنیم.
“فرج اطمیزه”، دبیرکل “حزب کمونیست اردن”- اَمان، ۴ سپتامبر ۲۰۱۶ [۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵]

پیام همبستگی حزب کمونیست فیلیپین به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیان‌گذاری حزب توده ایران
رفقای عزیز
از طریق شما، حزب کمونیست فیلیپین (پ.ک.پ.- ۱۹۳۰) گرم‌ترین درودها و سلام‌های برادرانه خود به حزب توده ایران را، در آستانه جشن شما به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد حزب‌تان در ۲ اکتبر ۲۰۱۶، تقدیم می‌دارد.
ما به حزب شما برای ادامه مبارزه خود برای دموکراسی و سوسیالیسم در ایران، با وجود تلاش‌های وحشیانه رژیم مذهبی دیکتاتوری به سرکوب حزب توده ایران درود می‌فرستیم. ما رژیم دیکتاتوری مذهبی در ایران را به خاطر اقدامات سرکوبگرانه خشن خود در برابر کارگران ایران و دهقانان، جوانان، دانشجویان و زنان؛ و برای پیروی آن از نسخه‌های نئولیبرالی خصوصی‌سازی بیشتر و مقررات زدایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که تنها سلطه استثمارگرانه بر اقتصاد ایران توسط بورژوازی بوروکراتیک فاسد را تقویت می‌کند، محکوم می‌کنیم.
ما از کارزار مبارزاتی شما برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران که تنها “جرم” آن‌ها خواستار شدن حقوق انسانی و دموکراتیک و عدالت اجتماعی، و همچنین لغو مجازات اعدام می‌باشد، حمایت می‌کنیم.
ما برای تلاش‌های شما در مسیر تشکیل و تقویت جبهه متحد ضد دیکتاتوری سراسری در کشور، که ما امیدواریم به تواند غلبه بر نیروهای الیگارشی طرفدار استثمار، استبداد و تاریک‌اندیشی مذهبی در کشورتان را تسریع کند، آرزوی همه گونه موفقیت داریم. ما همبستگی خود با مبارزات شما برای صلح، آزادی و پیشرفت ملی و دموکراتیک در راستای سوسیالیسم را اعلام می‌داریم.
ما به شما اطمینان می‌دهیم که حزب کمونیست فیلیپین (پ.ک.پ. – ۱۹۳۰) به فعالیت‌های افشاگرانه و مخالفت خود در رابطه با “طرح خاورمیانه نوین” امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل، و همچنین طرح‌های مداخله‌جویانه‌ای که  توسط حاکمان مرتجع ترکیه، عربستان سعودی و “شورای همکاری خلیج فارس “علیه ایران طراحی می‌شود ادامه خواهد داد.
با سلام‌های کمونیستی،
آنتونیو ای. پاریس
دبیر کل حزب کمونیست فیلیپین (۱۹۳۰)

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۹، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا