مسایل سیاسی روز

شرکت هیئت نمایندگی حزب تودۀ ایران پنجاه‌وچهارمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا

شرکت فعال هیئت نمایندگی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در پنجاه‌وچهارمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا. سخنرانی نمایندهٔ حزب‌مان در کنگره دربارهٔ وضعیت بحرانیِ خاورمیانه و ضرورتِ حمایت از مبارزهٔ مردم در راه صلح و آماج‌های مرحله‌ایِ جنبش صلح‌طلبی و ترقی‌خواهی.

کنگرهٔ نوبتی حزب کمونیست بریتانیا، در روزهای ۲۸ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۵ (۱۹ تا ۲۰ ماه نوامبر ۲۰۱۶) در سالن کنفرانس‌های “مرکز اتحادیه‌های کارگری”، در جنوب لندن، با موفقیت برگزار شد. بیش از ۱۰۰ نماینده و ناظر و همچنین هیئت‌های نمایندگی چندین حزب کمونیست از سراسر جهان در این کنگرهٔ مهم و در بحث‌ها و گفت‌وگوهای آن شرکت داشتند.       

با توجه به تحول‌های سیاسی مهم در بریتانیا در طول چندین ماه اخیر، ازجمله نتیجهٔ رفراندوم در رابطه با خروج بریتانیا از “اتحادیهٔ اروپا” (“بریگسیت”) و همچنین مبارزهٔ چشمگیر در حزب “کارگر” این کشور در مورد رهبریِ جرمی کوربین- سوسیالیست ترقی‌خواه و رادیکال- و کوشش “جناح چپ” این حزب به‌منظور اعمال سیاست‌های کلیدی چپ و تثبیت آن‌ها، بحث‌ها و تصمیم‌های این کنگره اهمیت بسیار در بر داشت. حزب کمونیست بریتانیا- همراه با اتحادیه‌های کارگری چپ این کشور- دربارهٔ خارج شدن یا نشدن از “اتحادیهٔ اروپا”، از تدوین‌کنندگان تحلیلِ “چپ” و ترقی‌خواهانه برای ترک این کلوپ نولیبرالیسم اروپا و در رویارویی با گفتمان‌های “راست”، “ناسیونالیستی” و “شووینیستی” در حمایت از هر دو جناح حاکم در بریتانیا، در روندِ همه‌پرسیِ (رفراندومِ) تیرماه ۱۳۹۵ بود.
در زمینهٔ مبارزهٔ دامنه‌دار در حزب کارگر انگلستان به‌منظورِ تعیین جهت حرکت این حزب، حزب کمونیست بریتانیا در برابرِ جناح سوسیال‌دموکراسیِ راست حزب کارگر که هوادارِ سیاست‌های نولیبرالی، جنگ و نظامی‌گری در جهان است، در چارچوب سیاستی پیگیر، از جرمی کوربین و هواداران او- که از سال گذشته رهبریِ این حزب را به‌دست گرفته‌اند- حمایت می‌کند.     
به‌دعوت رهبری حزب کمونیست بریتانیا، نمایندگان حزب‌های کمونیست کوبا و ونزوئلا، حزب کمونیست آلمان، حزب تودهٔ ایران، حزب کمونیست ایرلند و حزب کمونیست عراق، در دو روز بحث‌های کنگره و چند جلسهٔ جنبی آن، سخنرانی و تبادل تجربه کردند و ضمن آن پیام‌های همبستگی‌شان را با پنجاه‌وچهارمین کنگرهٔ حزب برادر- که نقش فعالی در آن داشتند- ارائه کردند. کنگره با ابراز احساساتی پرشور مقدم هیئت نمایندگی حزب کمونیست اوکراین را گرامی داشتند. هیئت نمایندگی حزب “کمونیست اوکراین” در کنار ارائهٔ پیام همبستگی حزب‌شان به کنگره، شرایط دشوارِ فعالیت کمونیست‌های اوکراین در مقابله با فشار‌های دولت اوکراین به‌منظور به‌تسلیم واداشتن کمونیست‌ها و غیرقانونی کردنِ حزب کمونیست اوکراین را برای نمایندگان کنگره  تشریح کردند،
نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران، علاوه بر سخنرانی در جلسه‌یی ویژه‌ در کنگره به‌منظور بررسی تحول‌های سیاسی خاورمیانه که با همراهی و شرکت نمایندگان حزب تودهٔ ایران و حزب کمونیست عراق برگزار شد، به‌درخواست رهبری حزب برادر، نظر مشورتی‌اش را دربارهٔ بحث‌های کنگره و مسائل بین‌المللی برای نمایندگان کنگره بیان کرد. ازجمله در بحثِ راه‌حل مسئلهٔ فلسطین و نظر‌گاه‌های مطرح در ارتباط با راه‌حل ایجاد “کشور مستقلِ فلسطینی” به‌پایتختیِ “بیت‌المقدس شرقی” و در جوار کشور اسرائیل، نمایندهٔ حزب‌مان با تشریح موضع‌گیری‌های حزب “مردم فلسطین” و “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” و ضرورتِ حمایت از جنبش همبستگی بین‌المللی با مردم فلسطین، در مورد تعهد به شعارها و خواست‌های مردم مبارز فلسطین و احترام به آن‌ها، “راه‌حلِ” مبتنی بر وجود “دو کشور” را مورد تأکید قرار داد.  
مهمانان دیگر کنگره، نمایندگان حزب‌های کمونیست یونان و بنگلادش، سفیر کوبا در انگلستان و کاردار سفارت چین در لندن، بودند. در روز دوم کنگره پیام‌های ویدئویی رفیق سیتارام یچوری، دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست)، و هم‌چنین رفیق اسکار فیگوئرا، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا نشان داده  شدند که مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

کنگره با سخنرانی رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب برادر، حزب کمونیست بریتانیا، آغاز شد که گزارش “هیئت اجرائی” حزب و همچنین “قطعنامه” اصلی مطرح در کنگره را ارائه می‌داد.
قطعنامه ‌یی که زیر عنوان: “برای به‌قدرت رساندنِ دولتی چپ، مقاومت در مقابل تهاجم طبقه حاکم را سازمان دهیم” در کنگره به‌بحث گذاشته شد، تحلیلِ حزب کمونیست بریتانیا دربارهٔ اوضاع کنونی کشور و جهان و برتری‌های استراتژیکِ کارزار کمونیست‌های بریتانیا در دورهٔ پیشِ‌روی  را بررسی می‌کرد.
رفیق گریفیث در سخنانش خطاب به نمایندگان حاضر در پنجاه‌وچهارمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا، کارگران و نیروهای معتقد به آرمان‌های طبقهٔ کارگر را فراخواند تا “به‌منظور اطمینان یافتن از خروجِ همراه با محتوا و جهت‌گیری‌ای مردمی از اتحادیه اروپا سخت مبارزه کنند.” دبیرکل حزب برادر در ادامه گفت که، کمونیست‌ها به نقشی که حزب در رهبری استدلال جناح چپ برای خروج از اتحادیهٔ اروپا داشت باید افتخار کنند. او درعین‌حال یادآور شد: “اما هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شوند.” او در ادامه گفت: “گفت‌وگوهای آتی در ارتباط با خروج [انگلستان] از اتحادیهٔ اروپا فرصتی است از برای بازسازیِ وحدت چپ و جنبش کارگری بر محور مجموعه‌یی روشن از خواست‌ها [یِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ طبقهٔ کارگر و متحدانش]… ما به‌ضدِ باقی ماندن بریتانیا به‌منزلهٔ بخشی جدا‌ناشدنی از بازار واحد اروپا می‌باید استدلال کنیم… باقی ماندن در ٬٬بازار واحد٬٬ به‌معنایِ دست‌بسته بودن در کنترلِ حرکت سرمایه، تنظیم تجارت… و یا قانون‌گذاری به‌ضدِ بهره‌کشی‌های توان‌فرسا از کارگران مهاجر خواهد بود. فرمول‌بندی رهبر حزب کمونیست بریتانیا تأکید کرد که “جنبش کارگری” باید خواست‌ها و نیز دستورکارش به‌منظور تضمینِ محتوا و جهت‌گیر‌ی‌ای مردمی در “خروج” از اتحادیه اروپا که بازتاب‌دهندهٔ منافع طبقهٔ کارگر و نه طبقهٔ سرمایه‌دار باشد، فرمول‌بندی و تدوین کند. رفیق گریفیث در ارتباط با حکم “دیوان عالی” در مورد برداشتن گام مشخص قانونی به‌منظور آغاز روند نهاییِ خروج از “اتحادیهٔ اروپا”، گفت: “این مبارزه در رابطه با استقلالِ قوهٔ قضائیه و یا حاکمیت پارلمان نیست، بلکه مسئلهٔ حاکمیتِ مردم است. و اگر ٬٬مجلس اعیان٬٬ [مجلس لُردها] تلاش کند مانعِ جاری شدن حاکمیتِ مردم شود، نمایشگر دلیل مشخص دیگری برای ضروری بودنِ برچیده شدن این مجلس خواهد بود.”           
در چارچوب بحث دربارهٔ قطعنامه اصلی کنگره و در کنار بحث‌های روشنگرانه دربارهٔ موقعیتِ زنان در جامعه و در جنبش کارگری، مسئلهٔ ضرورتِ ‌دفاع از “حقوق و امنیت مهاجران” و توجه جدی‌تر به “حفظ محیط‌زیست” مطرح و بررسی شد و علاوه بر آن، بحثی گسترده دربارهٔ راه‌کردهای تقویت موقعیت حزب در جنبش کارگری و سندیکایی بریتانیا صورت گرفت. بسیاری از سخنرانان، که برخی‌شان موقعیت‌هایی مهم در جنبش سندیکایی کشور دارند، به ‌ضرورت توجه به ساختارهای پایه در جنبش سندیکایی، سازمان‌دهیِ کارگران بر مبنای الگوهایی کارآ و بسیج گر، و بهره‌گیری از تکنولوژی نوین در گسترش حساب‌شدهٔ امکان‌های ارتباطی و پخش اطلاعات جهت‌دار در میان طبقه کارگر اشاره کردند. در این بخش از بحث‌ها، وجودِ “ارتباط مستقیم” میان قدرت و نفوذ معنوی حزب در جنبش کارگری و سندیکایی و نفوذ و قدرت سیاسی حزب در مبارزه‌اش در مسیر به‌وجود آوردن تغییرهایی سیاسی در کشور، موردتأکید قرار گرفت.
پس از دو روز بحث و بررسی مفاد قطعنامهٔ کنگره و اصلاحیه‌های ارائه‌شده از سوی واحدهای پایه و سازمان‌های ایالتی حزب، رفیق لیز پین، صدر حزب کمونیست بریتانیا، در سخنرانی‌ای، محورهای عمدهٔ “قطعنامهٔ کنگره”  را برای نمایندگان تشریح کرد. رفیق لیز پین، با تأکید بر این نکته که “قطعنامهٔ کنگره” و راه‌کردهایش، تبلور خردِ جمعی و ارادهٔ هدفمندِ حزب در هدایت مبارزه‌یی بر مبنای ایدئولوژیِ مارکسیست‌لنینیستی حزب و در مسیر به‌دست گرفتن نهایی قدرت به‌وسیلهٔ طبقه کارگر و متحدان طبیعی‌اش در بریتانیاست، همهٔ اعضا و هواداران حزب را به وحدتِ عمل و اراده فراخواند. به‌دنبال سخنرانی صدر حزب که با تشویق یکپارچهٔ نمایندگان کنگره روبه‌رو  شد، “قطعنامهٔ کنگره” به‌اتفاق آرای نمایندگان کنگره تصویب شد.
بحث بعدی کنگره به تصمیم‌گیری دربارهٔ روندِ “نوگرائی کمونیستی” و بررسی راه‌های تقویت توان تشکیلاتی، عضوگیری، فعالیت حزبی، و آموزشِ سیاسی اختصاص یافته بود. نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران، به‌دعوت رهبری حزب برادر، در این بخش از بحث‌های کنگره دربارهٔ اهمیتِ انترناسیونالیسم پرولتری درعمل و اینکه چگونه می‌توان با یاری گرفتن از سازمان‌های حزب‌های برادر در انگلستان در عرصه‌های مختلف فعالیت حزب کمونیست بریتانیا سازمان‌دهی را احیا و فعال کرد، برای نمایندگان کنگره سخن گفت.
در پایان نشست‌های کنگره، نشستی ویژه- بدون حضور دعوت‌شدگان، ناظران و نمایندگان حزب‌های برادر و میهمانان- که در ارتباط با مسائل مشخص تشکیلاتی و بررسی وضعیت مالی حزب برگزار شد. در این نشست، با رأی مخفی شرکت‌کنندگان، اعضای رهبری “حزب کمونیست بریتانیا”، برای مدت دو سال آینده، انتخاب شدند. پنجاه‌وچهارمین کنگرهٔ حزب کمونیست بریتانیا، با آوای دسته‌جمعی سرود “انترناسیونال”، به‌پایان رسید.

به نقل از «نامۀ مردم »، شمارۀ ۱۰۱۳، ۸ آذرماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا