کارگران و زحمتکشان

به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید! کارگران و زحمتکشان از اعتصاب برادران و خواهران کارگر خود در مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید !

بر پایه گزارش های منتشره امروز پانزدهم بهمن، در پنجمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، ده ها تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده اند. درساعات اولیه صبح امروز گارد ویژه نیروی انتظامی همراه با ماموران مسلح امنیتی ضمن محاصره این کارخانه بزرگ صنعتی-کشاورزی، کارگران را مورد یورش وحشیانه قرار داده و پس از مجروح ساختن گروهی از آنها، حداقل ۲۴ تن را بازداشت و روانه زندان کرد. نام نمایندگان کارگران اعتصابی نیز در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد.

 اعتصاب به حق و تحسین برانگیز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به دنبال عدم تحقق وعده های کارفرما و اداره کار شهرستان شوش صورت گرفته است. کارگران و کارکنان بخش های مختلف این مجتمع شامل کارگران رسمی و روزمزد کارخانه و کارگران کشاورزی، کارمندان شرکت، بازنشستگان و کارگران نی بر؛ کماکان مطالبات تحقق نیافته بسیاری از جمله دریافت کامل دستمزد های معوقه، توقف خصوصی سازی و تامین حقوق سندیکایی دارند. کارگران به حق خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود در هفته های پایانی سال جاری هستند.  یورش امروز نیروهای سرکوبگر به کارگران بی دفاع و حق طلب مجتمع نیشکر هفت تپه بار دیگر سرشت کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخته و ضرورت تشدید مبارزه در راه تامین حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان به شکل سازمان یافته و متحد را ثابت می کند.

حزب توده ایران؛ ضمن پشتیبانی قاطع از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و خواسته آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دربند و بازداشتی؛ بر اهمیت اتحاد عمل فرگیر و گسترده در جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان بویژه در این مقطع زمانی حساس تاکید می ورزد. باید با اتحاد و همبستگی توان جنبش کارگری را تقویت کرده و از منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابله با دیکتاتوری حاکم دفاع نمود و پیوند با گردان های اجتماعی ؛ جنبش زنان و دانشجویان و جوانان را استحکام بخشید. حزب توده ایران- حزب طبقه کارگر ایران با تمام امکانات خود در این جهت مبارزه کرده و می کند.

 

درود بر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه!

کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ؛ از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید!

کارگران بازداشتی مجتمع نیشکر هفت تپه باید فورا آزاد شوند!

کارگران در بند را آزاد کنید!

پیش به سوی مبارزه متحد و یکپارچه جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان ایران !

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

 

سایت حزب توده ایران – ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا