مسایل سیاسی روز

پیش به سوی تدارک و برگزاری هفتمین کنگرهٔ‌ حزب تودهٔ ایران

رفقای گرامی، ششمین کنگرهٔ‌ حزب تودهٔ‌ ایران در اسفندماه ۱۳۹۱ برگزار شد. نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ‌ایران در اسفندماه ۹۸ پس از بحث و بررسی‌ای همه‌جانبه تصویب کرد کار تدارک و سازمان‌دهی برگزاری هفتمین کنگرهٔ‌ حزب تودهٔ‌ ایران، به‌منظور بررسی و تدقیق برنامه و سیاست‌های حزب در شرایط بغرنج کنونی، آغاز گردد.

نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی، کمیسیون‌های تنظیم اسناد و کار تدارک کنگره را انتخاب کرد و قرارهایی مشخص برای پیش‌بُرد کار برگزاری کنگره به‌تصویب رساند. نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی بر این اعتقاد است که انتشار علنی طرح برنامه نوین حزب پیش از برگزاری کنگره هفتم به‌منظور نظرخواهی رفقا، هواداران، و دوستان حزب، همچنان که روند برگزاری ششمین کنگره حزب نشان داد، می‌تواند بسیار مفید باشد.

 

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اسفندماه ۱۳۹۸

 به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۸، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا