کارگران و زحمتکشان

حزب تودهٔ ایران از مبارزهٔ حق طلبانهٔ کارگران حمایت می‌کند

طی روزهای اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بار دیگر دست به اعتصاب زدند. کارگران خواستار پایان دادن به برنامهٔ خصوصی سازی، خلع ید از کارفرما، بازگشت این واحد تولیدی به پوشش بخش دولتی، پرداخت معوقه‌های مزدی، توقف اخراج‌ها و بازگشت به کار کارگران اخراج شده، بهره مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی، تمدید دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی، پوشش‌های ضرور بهداشتی برای حفط سلامت کارگران در مقابل همه گیری ویروس کرونا وتامین امنیت شغلی هستند. این اعتصاب با اتحاد کارگران ششمین روز خود را پشت سر می‌گذارد.

همزمان با آغاز دور جدید اعتراص‌ها و اعتصاب کارگران هفت تپه، رژیم ولایت فقیه کوشیده است که مبارزهٔ کارگران را با طرح مسائل حاشیه‌ای، مداخله و نفوذ عناصر مشکوک، شایعه پراکنی، تعطیلی بخش‌های مختلف مجتمع نیشکر و بزرگ نمایی نمایش برپایی دادگاهای رسیدگی به فساد مالی و اختلاس‌های کلان و همچنین وعده‌های بی پشتوانهٔ توام با تهدید متوقف کرده و به انحراف بکشاند. در این زمینه تشکل‌های زرد حکومتی همدست با ارگان‌های امنیتی و قوهٔ قضائیه به انواع روش‌ها متوسل گردیده و در صدد ایجاد تفرقه و نا امید ساختن کارگران از ادامهٔ مبارزه برآمده‌اند. نخستین و مهمترین خواست کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه همانند کارگران دیگر واحدهای صنعتی ـ خدماتی پایان دادن به برنامهٔ ضد ملی خصوصی سازی است. کارگران به حق اجرای برنامهٔ خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی را در تقابل با امنیت شغلی خود دانسته و می‌دانند. اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌های هپکو، آذر آب و شمار دیگری از مراکز صنعتی نقاط مختلف کشور، نشانه‌ای از نارضایتی ژرف و بر بستر آن اوج‌گیری مبارزات زحمتکشان در اوضاع کنونی است. در عین حال نکتهٔ مهم اینکه این اعتراض‌ها و اعتصاب ترفند رژیم برای فروکاستن سطح مطالبه‌های جنبش کارگری ـ سندیکایی را با ناکامی مواجه می‌سازد.

با توجه به ژرفش بحران اقتصادی  ـ اجتماعی و بی کفایتی رژیم در حل معضل‌های متعدد که لایه‌های تهیدست جامعه و طیف گستردهٔ زحمتکشان شامل معلمان، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان را درگیر خود کرده و زندگی آنها را به ورطهٔ فقر کشانده است، سازماندهی حرکات اعتصابی و جنبش اعتراضی از سوی طبقهٔ کارگر در چارچوب خواسته‌های صنفی و سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و می‌تواند توانایی جنبش همگانی ضد دیکتاتوری را استحکام بخشیده و تقویت نماید. مهمترین وظیفه در این دور از مبارزات دوری جستن از تفرقه و تاکید بر اتحاد عمل فراگیر در حرکات سندیکایی و اعتراض‌های کارگری است.

حزب تودهٔ ایران ـ حزب طبقهٔ کارگر ایران، از مبارزات قهرمانانه و حق طلبانهٔ کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور از جمله دور تازهٔ اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای تامین منافع خود قاطعانه پشتیبانی می کند. باید دست در دست هم با اتحاد عمل فراگیر، هوشیاری و حفظ استقلال عمل طبقاتی توطئه‌های رژیم ولایت فقیه را خنثی کرده و جنبش اعتراضی زحمتکشان را تقویت کنیم. حمایت از مبارزات کارگران وظیفهٔ درنگ نا پذیر همهٔ نیروهای مترقی، انقلابی و آزادی خواهِ میهن ما در این مقطع زمانی حساس تاریخی است.

برنامهٔ خصوصی سازی متوقف باید گردد

دستمزدهای معوقه کارگران باید بی درنگ پرداخت شود

کارگران زندانی را آزاد کنید

پیش به سوی اتحاد عمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به هدف پیوند اعتراض و اعتصاب‌های پراکنده به یکدیگر در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی

نان مسکن آزادی

حزب تودهٔ ایران

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا