کارگران و زحمتکشان

به تهدید و بازداشتِ کارگران پایان دهید! اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

برپایهٌ گزارش‌های انتشاریافته در سی‌مین روز اعتصابِ کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت جمهوری اسلامی چهار تن از فعالین کارگری نیشکر هفت‌تپه را به‌دلیل حضور در راهپیمایی و پافشاری بر ادامهٌ اعتصاب بازداشت و روانهٌ زندان کردند. پس از ۳۰ روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ارگان‌های امنیتی همراه با قوه قضاییه در راستای برنامهٌ چندوجهی مهارِ جنبش اعتراضی زحمتکشان دست به تهدید و بازداشتِ کارگران زده‌اند.

تاکنون رژیم ولایت‌فقیه برای مهارِ این اعتصاب کوشیده‌است که با عدمِ پاسخگویی شفاف به‌خواسته‌های به‌حق کارگران، اعتصاب را شکسته و به‌زعم خود با فرسایشی نمودن این اعتراض در عزم و ارادهٌ کارگران خلل وارد نموده و فضای یاس و ناامیدی را در صف‌های اعتصاب‌کنندگان حاکم سازد. به‌علاوه یکی دیگر از شگردهای رژیم تلاش برای تحمیلِ انزوا به‌این مبارزهٌ اعتصابی و محدودساختن آن دریک فضای محلی و محدود است. ارگان‌های امنیتی با همدستی تشکل‌های زرد حکومتی و عناصر ناسالم و نفوذی در صدد جلوگیری از تحقق خواسته‌های کارگران و منزوی‌ساختن این مبارزه اقدام کرده و می‌کنند.

رژیم ولایت‌فقیه از برنامهٌ هراس‌افکنی، منحرف‌کردن، تهدید و فرسایشی‌ساختن این مبارزه پیروی می‌کند. بازداشتِ کارگران در سی‌مین روز اعتصاب در حالی صورت می‌گیرد که حکومت جمهوری اسلامی در هراس از خیزش‌های مردمی، سیاستِ ایجاد فضای ارعاب را با اجرای حکمِ اعدامِ ۲ تن از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه و تایید حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت‌شده در جریان خیزش مردمی آبان ماه 98 را با ایراد اتهاماتِ دروغین اعلام کرده‌است.

حزب توده ایران سیاستِ ایجاد فضای ارعاب علیه مردم، کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم کرده، از خواسته‌های به‌حقِ جنبش اعتراضی کارگران در سراسر کشور ازجمله مطالبه‌های کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کند. حزب ما بازداشتِ کارگران اعتصابی و فعالینِ سندیکایی را به‌هر شکل و به‌هر عنوان مردود می‌داند و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط همهٌ کارگران دربند است. باید با استفاده از همهٌ روزنه‌ها و امکانات و در چارچوب منافع جنبشِ سراسری ضددیکتاتوری از خواسته‌های به‌حق کارگران پشتیبانی نمود.

کارگران زندانی را آزاد کنید!

برنامهٌ خصوصی‌‌سازی متوقف باید گردد!

دستمزدهای معوقهٌ کارگران باید بی‌درنگ پرداخت شود!

اعتصاب حقِ سیاسی کارگران است!

پیش به‌سوی اتحادعمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به‌هدف پیوندِ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پراکنده به‌یکدیگر در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایی!

حزب توده ایران، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا