مسایل سیاسی روز

«صبح»

«صبح»
 

:گفتمش

یار “

،چراغی بفروز

،این شب انگار نمی‌خواهد رفت

،سایه‌ی سربینش

– تنگ –

.در چنگ گرفته است ، تن خسته‌ی شهر

“به چه می‌اندیشی ؟

:گفت

” به صبح ”

،گفتمش

 یار”

که چه‌؟

،سحر انگار اسیر است ، اینجا

،یا

“.به دارش زده‌اند

:گفت

،” می‌دانی ، یار

،که زهدان شب سربی ، هم

!بار دار سحر است

:هم از این روست که می‌گویم

” صبح ”

،صبح

!سرشار صداست

،شب اگر بسته در خانه‌ی روز

،می‌شکافد ، خورشید

!سینه‌ی سربینش

،و صدا ، می‌ماند

،تا جهان زنده و جاریست

،صدا ، می‌ماند

،و صدا می‌ماند

.”گر چه بر دار رود حنجره‌یی

:گفتمش

،یار”

،امیدت ، بیدار

.”تا شکوفایی صبح
 

م. نوید

۲۵ ژوئیه  ۲۰۲۰

 

 

 

 

 


 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا