تماس با حزب

دبیرخانه
آدرس ایمیل دبیرخانه: dabirkhaneh_hti@yahoo.de

آدرس پستی در انگلیس: B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK

تلفن:

00-49-303241627
00-49-303241627

لطفا در مکاتبات خود با آدرس‌های بالا از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید

دکمه بازگشت به بالا