آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۱ منتشر شد

مبارزه برای: افزایش دستمزد، اتحاد عمل فراگیر، احیای جایگاه تشکل سندیکایی

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا