اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن فرخنده باد هشتم مارس، روز گرامی داشت پیکار زنان جهان برای رهایی از ستم جنسیتی، و برای دستیابی برابری حقوق و رهایی از خشونت و قوانین قرون وسطایی بر ضد زنان!

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران فرا رسیدن هشتم مارس (هفدهم اسفند)، روز جهانی زن، را به همهٔ زنان ایران و جهان، و به همۀ پیکارگران دگرگون کردن روابط زن‌ستیز جامعه و ایجاد نظام نوینی عاری از ستم طبقاتی و مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد و عدالت اجتماعی شادباش می‌گوید.