مسایل سیاسی روز

انسانی دردآزموده، مقاوم و درست‌اندیش

سه‌شنبه دوازدهم دی ۵۷ – نه روزی است که با خاوری در بند ٦ زندان هم‌اتاقم و همه گونه محبت و یاری از او می‌بینم. در خواب و خوراک، مراقب آسایش من و تقویت حال من است. مردی است دردآزموده، مقاوم، درست‌اندیش، و در سخن سنجیده و روشن و بردبار. چندباری که تاکنون او را در بحث با جوانان دیده‌ام، براستی شیفتۀ گفتار به‌ظاهر ساده ولی پرمایه‌اش شده‌ام. در قیاس با او، می‌بینم که خودم در بحث بیشتر مفاهیم کلی را به میان می‌کشم و می‌خواهم زود، راست و بی‌انحراف، به نتیجه برسم. ناچار سخنم دشوار و گاه بد فهمیده می‌شود. آیا هرگز خواهم توانست به سادگی و روشنی او در گفتار برسم؟
کتاب از هر دری، جلد ۲، صفحه ۲۰۵، نوشته: م.ا. به آذین

به نقل از ویژه نامۀ «نامۀ مردم»، یادوارۀ رفیق علی خاوری، ۹ فروردین ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا