مسایل سیاسی روز

بدرود قهرمان رزمندۀ توده ای!

انسانی ما را ترک کرد – شوهر، پدر و پدربزرگ که سرمشقی بود، سرمشقی هست و سرمشقی خواهد بود، سرمشقی از وفاداری، انسانیت و صداقت برای تمام اقوام باقی مانده، نزدیکان و دوستانش.
متأسفانه ما که عزیزان قلب او هستیم، نمی توانیم در آخرین سفرش او را بدرقه کنیم. زندگی و موقعیت او به این ترتیب شکل گرفت. تو عزیز فراموش ناشدنی ما، مانند یک چراغ راهنما و مشعل روشن در حافظه و قلب ما باقی خواهی ماند. بگذار روحت در بهشت باشد.
بدرود شوهر، پدر، و پدربزرگ

به نقل از ویژه نامۀ «نامۀ مردم»، یادوارۀ رفیق علی خاوری، ۹ فروردین ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا