کارگران و زحمتکشان

از مبارزۀ حق‌طلبانهٌ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت پشتیبانی کنیم!

گزارش‌های انتشاریافته حاکی ازآن است در مناطق مختلف کشور شمار بزرگی از کارگران پروژه‌ای، پیمانی و قرارداد موقت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. این اعتصاب‌ها با فراخوان ازسوی فعالان کارگری از روز گذشته آغاز شده‌است.
کارگران پروژه‌ای در منطقهٌ گازی پارس جنوبی – عسلویه، چندین پالایشگاه، نیروگاه و شرکت‌های فعال در پتروشیمی مانند پالایشگاه تهران، اصفهان، پالایشگاه بیدبلند، شرکت ای-جی-سی پالایشگاه آبادان، شرکت سیناپالایش قشم، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی گچساران و کارگران عملیات دریایی شرکت پایانه‌ای نفتی ایران و چندین شرکت دیگر با خواست‌های مشخص اعلام اعتصاب کرده‌اند. خواست‌های کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنایع نفت عبارتند از: افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار، عقد قرارداد دایم و رسمی، تغییر نوبتِ مرخصی، دریافت حقوق و مزایا بدون تاخیر، رسمیت یافتن حق اعتصاب و برخورداری از تشکل مستقل سندیکایی.
این رشته اعتصاب‌ها در مقطع زمانی کنونی، به‌فاصله اندکی پس از نه تاریخی مردم میهن ما به استبداد ولایی با تحریمِ فعال و آراء باطله در انتخابات فرمایشی که درآن چهرهٌ جنایتکاری مانند رئیسی به‌مقام ریاست جمهوری گمارده‌شد، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است. تجربهٌ اعتصاب و اعتراض‌های یکپارچهٌ سال گذشتهٌ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ضرورتِ همبستگی با این دور تازه از اعتصاب‌ها را به‌ویژه ازسوی کارگران رسمی در مراکز مهم صنعت نفت برجسته ساخته و در عین‌حال در مقام یک وظیفهٌ مبارزاتی در اولویت قرار می‌دهد. خواسته‌های صنفی – رفاهی کارگران پروژه‌ای و پیمانی تنها به‌زحمتکشان شاغل در صنایع نفت محدود و منحصر نیست. چنین مطالبات برحقی ازسوی کارگران دیگر رشته‌های صنعتی و خدماتی در چهارگوشهٌ کشور بارها طرح و بر سر دستیابی به‌آن مبارزه به شکل‌های گوناگون انجام گرفته و می‌گیرد. ازاین‌رو می‌توان و باید با ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی امکان برقراری پیوند میان اعتراض‌های کنونی در صنعت نفت را با دیگر رشته‌ها و صنایع تا حدٌ امکان فراهم نمود.
حزب توده ایران – حزب طبقهٌ کارگر ایران با همهٌ توان از اعتصابِ کارگران پروژه‌ای، پیمانی و قرارداد موقتِ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حمایت می‌کند. ما همهٌ حزب‌ها و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، انقلابی و آزادی‌خواه کشور را به پشتیبانی فعال ازاین رشته اعتصاب‌ها فرا می‌خوانیم. هم‌چنین باید تاکید کرد فعالان کارگری و سندیکالیست‌های راستین دراین میان وظیفهٌ مهم تقویتِ صف‌های جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را با پشتیبانی ازاین اعتصاب و جلبِ همبستگی کارگران دیگر رشته‌ها و مناطق کشور با آن برعهده دارند.
پیروز باد مبارزهٌ حق‌طلبانهٌ کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای تحقق حقوق صنفی و سیاسی‌!
هرچه محکم‌تر باد پیوند و همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی نظیر زنان، جوانان و دانشجویان و جنبش کارگری – سندیکایی در مبارزه علیه استبداد مذهبی!
حزب توده ایران،
اول تیرماه 1400

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا