به مناسبت هشتاد سالگی حزب توده ایران

اسناد کنگره‌ها و کنفرانس‌ها

کنگره ها و کنفرانس های حزب
نخستین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – ۱۰ مرداد ۱۳۲۳
دومین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – ۵ اردیبهشت ۱۳۲۷
کنفرانس وحدت حزب تودۀ ایران با فرقۀ دموکرات آذربایجان – بخش اول (اسناد مندرج در پلنوم هفتم حزب) – ۲۸ تیر ۱۳۳۹
کنفرانس وحدت حزب تودۀ ایران با فرقۀ دموکرات آذربایجان – برنامه کنفرانس (اسناد مندرج در پلنوم هشتم حزب) – ۱۱ مرداد ۱۳۳۹
کنفرانس ملی حزب تودۀ ایران – خرداد ۱۳۶۵
سومین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – بهمن ۱۳۷۰
چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – بهمن ۱۳۷۶
پنچمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – مهر ۱۳۸۲
ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران – بهمن ۱۳۹۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا